Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3OCG Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Obsługa celna i graniczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Obsługa celna i graniczna” jest przekazanie studentom w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących obsługi celnopodatkowej i granicznej międzynarodowego obrotu towarowego, granicznego ruchu osobowego oraz roli granicy państwowej sanitarnej w

ochronie rynku wewnętrznego, zwłaszcza na przykładzie Unii Europejskiej oraz państw Układu z Schengen. Omówione zostaną kluczowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z obsługą celną i graniczną na zewnętrznych granicach UE.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy (moduł 3)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok III/ semestr 6

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, case'ów, dyskusja.

PUNKTY ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- udział w konsultacjach: 9 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do kolokwium: 34 h

- przygotowanie do egzaminu: 40 h

Łączny nakład pracy: 150 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 56 (ECTS: 2,24)

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 10 (ECTS: 0,4)

Literatura:

Literatura:

1. B. Stępień (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015.

2. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Almamer,

Warszawa 2008

3. A.Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, Warszawa 2007,

4. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 562/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające

wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny

kodeks celny(wersja przekształcona)

6. Ustawa z dnia 19 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Źródła internetowe:

1. Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/

2. Komenda Główna Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/

3. Główny Inspektora Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/

4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/

5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://ijhars.gov.pl/

6. Główny Inspektor Sanitarny https://gis.gov.pl/

Efekty uczenia się:

3OCG_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i problemy wynikające z przepływu przez granice towarów i osób oraz roli obsługi celnej i granicznej (KP6_WG1)

3OCG_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji oraz rolę podmiotów i instytucji, odpowiadających za obsługę celną i graniczną (KP6_WG2)

3OCG_W03 Zna i rozumie fundamentalne struktury i instytucje międzynarodowe oraz zasady ich działania we współczesnej gospodarce, w tym w sferze obsługi celnej i granicznej (KP6_WK1)

3OCG_U01 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych w pracy indywidualnej i zespołowej w obszarze obsługi celnej i granicznej (KP6_UO1)

3OCG_U02 Potrafi współdziałać z innymi osobami, wykorzystując w sposób poprawny regulacje prawne, uwarunkowania organizacyjne i społeczne w celu rozwiązania złożonych problemów z zakresu obsługi celnej i granicznej (KP6_UO3)

3OCG_K01 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, udziału w opracowywaniu i współorganizowaniu działalności na rzecz środowiska społecznego, projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne, wykazując aktywność decyzyjną i dyscyplinę realizacyjną (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie testu.

Ćwiczenia - opracowań problemowe, przygotowane przez studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidorowicz
Prowadzący grup: Leszek Sidorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidorowicz
Prowadzący grup: Leszek Sidorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.