Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy (angielski) - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1ANGL Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język obcy (angielski) - lektorat
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji zawodowej, a także umiejętności rozumienia i stosowania specjalistycznej terminologii w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, wymiany handlowej i kultury innych krajów. Ponadto rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji a także prowadzenia debaty.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Moduł I Przedmioty kształcenia ogólnego

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr I

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Przedmioty wprowadzające: Język obcy 1., Język obcy 2., Język obcy 3. , Język obcy 4., Zakres wiadomości: Student posiada zakres słownictwa, struktur gramatycznych oraz umiejętności mówienia, słuchania,pisania i czytania na poziomie B2

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium i kartkówek: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Filak, F. Radej. Angielski w tłumaczeniach. Preston Publishing, 2014

D. Świda. English for Business and Politics. (2017)

‘Professional English, Business: General’ Steve Flinders, Penguin (2018)

‘Business Grammar Builder’ Paul Emmerson, Macmillan (2010)

‘Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate’ Paul Emmerson, Macmillan (2010)

Business Result 2nd Edition Intermediate Student's Book with Online Practice (2018) John Hughes and Jon Naunton

Literatura uzupełniająca:

Business Result 2nd Edition Upper-Intermediate Students Book with Online -Practice (2018) David Grant, Jane Hudson and John Hughes

English Grammar in Use (2019) Raymond Murphy

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych (np. CNN, BBC)

Efekty uczenia się:

2ANGL_U01 potrafi prowadzić debatę w języku angielskim z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

2ANGL_U02 potrafi posługiwać się językiem angielskim dla poziomu B2+ używając do tego specjalistycznej terminologii w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

2ANGL_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się w zakresie języka angielskiego, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

2ANGL_K02 jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego językowych o wymiar interdyscyplinarny KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Wiedza sprawdzana jest w formie zadań pisemnych oraz na podstawie ustnych wypowiedzi (m.in. prowadzenie debaty) z dziedziny specjalizacji studenta.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% wypowiedzi ustnej oraz prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

Ogólna forma zaliczenia:zaliczenie na ocenę po 1 sem.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hlebowicz-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.