Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1FMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza odnośnie gospodarki międzynarodowej: procesów w niej zachodzących oraz instytucji międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań i form finansowania międzynarodowej działalności gospodarczej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji finansów międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń; zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal;

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 6h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10h

- udział w konsultacjach: 32h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 79h- 3,16 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 55h- 2,20 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FMP_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat funkcjonowania wybranych struktur i instytucji gospodarczych w zakresie

finansów przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej; KP7_WG6

1FMP_W02 zna i rozumie różnorodne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową (w szczególności ich finansowania); KP7_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

1FMP_U01 potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze oraz społeczne w zakresie finansowania działalności przedsiębiorstw dokonujące się w gospodarce światowej; KP7_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FMP_K01 jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów w zakresie finansów przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej; KP7_KK2

1FMP_K02 jest gotów do podtrzymywania etosu zawodu, tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w aspekcie finansów przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej; KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia), wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie: wyników kolokwium zaliczeniowego, pracy zespołowej oraz aktywności na zajęciach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia). Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)