Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1IIE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest problematyce instytucji w ekonomii, które we współczesnej gospodarce odgrywają coraz większe znaczenie, ze względu na to, że silnie warunkują jej rozwój. Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą sferą życia społeczno-gospodarczego. Uwarunkowania instytucjonalne tworzone przez instytucje formalne oraz instytucje nieformalne nadają kształt relacjom międzyludzkim (politycznym, społecznym, ekonomicznym) w procesie gospodarowania w skali lokalnej, krajowej i globalnej. Celem zajęć jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, istoty instytucji i ich roli w gospodarce oraz analiz z zakresu teorii kosztów transakcyjnych, teorii praw własności i teorii agencji, pozwalających na poznanie relacji międzyludzkich w gospodarce światowej w perspektywie historycznej. Szczególne miejsce poświęcone jest instytucjonalnej analizie przedsiębiorstwa oraz instytucjonalnym aspektom transformacji i integracji gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Rok studiów /semestr: I rok/I semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykłady); zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (24 godz.) oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (6 godz.)

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji) oraz w formie e-learningu, prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o dostępną literaturę naukową, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia

Punkty ECTS: 3 (3x25godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 godz. (24 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

Studia literatury: 18 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 19 godz.

Udział w zaliczeniu: 2 godz.

Udział w konsultacjach: 6 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 godz. (1,28 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. WNE UW, Warszawa 1998.

2. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.

3. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

4. Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.

5. North D., Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa 2001.

3. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. PWN, Warszawa 2000.

4. Wilkin, J., Jaki kapitalizm jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

1IIE_W01 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat roli instytucji we współczesnej gospodarce (KP7_WG2)

1IIE_W02 Student w pogłębionym stopniu zna uwarunkowania instytucjonalne relacji międzyludzkich w procesie gospodarowania na arenie międzynarodowej w ujęciu historycznym (KP7_WG6)

1IIE_W03 Student w pogłębionym stopniu zna instytucjonalne aspekty transformacji i integracji gospodarczej w obszarze obowiązujących norm i reguł (KP7_WK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- test zaliczeniowy z zagadnień omawianych na wykładzie w formie stacjonarnej i w formie e-learningu, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga zdobycia ponad 50 % prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.