Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1PPS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, form i motywów pomocy rozwojowej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji pomocy rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: grupa 2_przedmiot podstawowy

Rok studiów - pierwszy, semestr - pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin, Ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem narzędzi wizualnych i metod aktywizujących (dyskusja dydaktyczna);

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: metoda przypadków; dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin: 125h

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do egzaminu + egzamin: 30h+2h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie i przedstawienie pracy grupowej na wskazany temat: 30h

Przygotowanie do dyskusji – czytanie i opracowanie wskazanych fragmentów literatury przedmiotu: 27h

Udział w konsultacjach: 6h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 h = 1,5 ECTS

Literatura:

Jankowska A., Marek M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Kopiński D., 2011, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Kurcz B. (red.), 2009, Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

van der Valten F., 2002, Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company.

Netografia:

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

CONCORD AidWatch 2018: Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej: http://zagranica.org.pl/aktualnosci/concord-aidwatch-2018-pomoc-rozwojowa-unii-europejskiej-brak-postepu

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Monitoring współpracy rozwojowej: http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/; https://www.uokik.gov.pl/konkurencja.php

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, https://www.polskapomoc.gov.pl/Wieloletni,program,wspolpracy,rozwojowej,na,lata,2016-2020,2080.html

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1PPS_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę: złożonych zależności między donatorami i beneficjentami pomocy rozwojowej, motywów rozwijania i umacniania światowego wsparcia w zakresie pomocy rozwojowej, KP7_WG3

1PPS_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu : (1) formy, instrumenty wykorzystywane do oceny skuteczności pomocy w gospodarce światowej; (2) instytucje formalne i nieformalne kształtujące skuteczną pomoc między gospodarkami, KP7_WG6

Umiejętności:

1PPS_U01 potrafi interpretować zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne dokonujące się w gospodarce światowej istotne z punktu widzenia pomocy, KP7_UW1

1PPS_U02 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy, formułowania własnej opinii na temat skuteczności/nieskuteczności pomocy w gospodarce światowej, KP7S_UW2

1PPS_U03 potrafi prowadzić debatę wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu istoty, uwarunkowań, uczestników, skuteczności/nieskuteczności pomocy w gospodarce światowej, KP7_UK1

Kompetencje społeczne:

1PPS_K01 jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, korzystania z opinii ekspertów w odniesieniu do interdyscyplinarnego spojrzenia na aktualne i przyszłe problemy w ramach pomocy rozwojowej, KP7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem pisemnym (test: pytania otwarte i zamknięte) przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o:

- wykonanie pracy grupowej i prezentacja na zajęciach;

- wykonanie pracy indywidualnej - referat i prezentacja na zajęciach;

- aktywność w dyskusjach: indywidualna i grupowa.

Egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów z testu (pytania otwarte i zamknięte). Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie wykładu. Dopuszczalna odpowiedź ustna w przypadku uzyskania mniej niż 60% punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, form i motywów pomocy rozwojowej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji pomocy rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń służą ukazaniu pomocy jako instrumentu wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym m.in. instrumentu polityki gospodarczej UE. Uszczegóławiając służą prezentacji:

- motywów rozwijania i umacniania światowego partnerstwa w sprawach rozwoju;

- form, instrumentów, uczestników pomocy w gospodarce światowej;

- swoistego dualizmu regulacji prawnych pomocy publicznej w ramach UE tj. (1) reguł dopuszczalności - ram stosowania, (2) podstaw stosowania tego instrumentu;

- potrzeby ukierunkowania pomocy publicznej na nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w wybranych obszarach aktywności gospodarczej;

- konfliktu potrzeby finansowego wsparcia rozwoju usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z nadmiernym zakłóceniem konkurencji;

- problemu skuteczności pomocy i jej badania.

Zakres tematyczny wykładów:

Temat 1. Istota pomocy oficjalnej w gospodarce światowej.

Temat 2. Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wg OECD

Temat 3. Uczestnicy systemu pomocy rozwojowej

Temat 4. Skuteczność pomocy w gospodarce światowej

Zakres tematyczny ćwiczeń:

Temat 1. Milenijne cele rozwoju ONZ. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Temat 2. Rola pomocy rozwojowej w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego

Temat 3. Polska pomoc rozwojowa- budowa polskiego systemu pomocy rozwojowej, cele i priorytety polskiej pomocy rozwojowej.

Temat 4. Pomoc humanitarna – pojęcie, cele, aktorzy działań humanitarnych. Reguły Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej. Pomoc humanitarna w liczbach.

Temat 5. JST w projektach pomocy rozwojowej i polonijnych

Temat 6. Wybrane organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową na świecie i w Polsce.

Temat 7. Pomoc publiczna –pojęcie, cechy, formy, rodzaje kryteria pomocy publicznej, pomoc de minimis. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy publicznej w UE. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej.

Temat 8. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a pomoc publiczna

Literatura:

Jankowska A., Marek M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Kopiński D., 2011, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Kurcz B. (red.), 2009, Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

van der Valten F., 2002, Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company.

Netografia:

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

CONCORD AidWatch 2018: Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej: http://zagranica.org.pl/aktualnosci/concord-aidwatch-2018-pomoc-rozwojowa-unii-europejskiej-brak-postepu

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Monitoring współpracy rozwojowej: http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/; https://www.uokik.gov.pl/konkurencja.php

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, https://www.polskapomoc.gov.pl/Wieloletni,program,wspolpracy,rozwojowej,na,lata,2016-2020,2080.html

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, form i motywów pomocy rozwojowej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji pomocy rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń służą ukazaniu pomocy jako instrumentu wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym m.in. instrumentu polityki gospodarczej UE. Uszczegóławiając służą prezentacji:

- motywów rozwijania i umacniania światowego partnerstwa w sprawach rozwoju;

- form, instrumentów, uczestników pomocy w gospodarce światowej;

- swoistego dualizmu regulacji prawnych pomocy publicznej w ramach UE tj. (1) reguł dopuszczalności - ram stosowania, (2) podstaw stosowania tego instrumentu;

- potrzeby ukierunkowania pomocy publicznej na nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w wybranych obszarach aktywności gospodarczej;

- konfliktu potrzeby finansowego wsparcia rozwoju usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z nadmiernym zakłóceniem konkurencji;

- problemu skuteczności pomocy i jej badania.

Zakres tematyczny wykładów:

Temat 1. Istota pomocy oficjalnej w gospodarce światowej.

Temat 2. Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wg OECD

Temat 3. Uczestnicy systemu pomocy rozwojowej

Temat 4. Skuteczność pomocy w gospodarce światowej

Zakres tematyczny ćwiczeń:

Temat 1. Milenijne cele rozwoju ONZ. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Temat 2. Rola pomocy rozwojowej w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego

Temat 3. Polska pomoc rozwojowa- budowa polskiego systemu pomocy rozwojowej, cele i priorytety polskiej pomocy rozwojowej.

Temat 4. Pomoc humanitarna – pojęcie, cele, aktorzy działań humanitarnych. Reguły Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej. Pomoc humanitarna w liczbach.

Temat 5. Wybrane organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową na świecie i w Polsce.

Temat 7. Wschodzący donatorzy w globalnym systemie pomocy rozwojowej

Literatura:

Jankowska A., Marek M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Kopiński D., 2011, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Kurcz B. (red.), 2009, Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

van der Valten F., 2002, Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company.

Netografia:

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

CONCORD AidWatch 2018: Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej: http://zagranica.org.pl/aktualnosci/concord-aidwatch-2018-pomoc-rozwojowa-unii-europejskiej-brak-postepu

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Monitoring współpracy rozwojowej: http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/; https://www.uokik.gov.pl/konkurencja.php

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, https://www.polskapomoc.gov.pl/Wieloletni,program,wspolpracy,rozwojowej,na,lata,2016-2020,2080.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.