Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2MOS Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona środowiska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mikroekonomii, w odniesieniu do teorii dóbr publicznych i efektów zewnętrznych, a także podstawową wiedzę na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom pogłębionej wiedzy o głównych globalnych problemach ekologicznych, ich istocie, przyczynach, skutkach (konsekwencjach) i sposobach rozwiązania.

W trakcie zajęć będzie kształtowana umiejętność formułowania i analizowania problemów oraz prezentacji wyników, umiejętność wykorzystania różnorodnych źródeł informacji oraz umiejętność pracy w zespole.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki

Rodzaj studiów- stacjonarne

Przedmiot- obowiązkowy, Moduł 4 Przedmioty specjalizacyjne do wyboru

Rok studiów/semestr: rok II/ semestr IV (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem multimediów i metod aktywizujących,

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca indywidualna i grupowa na ćwiczeniach, studia przypadków,

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji, w zależności od potrzeb studentów

Punkty ECTS-4

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta - łącznie 100 godz.

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 6 godz.

Przygotowanie i przedstawienie pracy grupowej na wskazany temat: 21h

Przygotowanie do dyskusji – czytanie i opracowanie wskazanych fragmentów literatury przedmiotu: 29h

Przygotowanie do testu wiedzy z wykładu – 12 godz.

Test wiedzy – 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela i studentów – 59 godz., (2,36 ECTS)

o charakterze praktycznym – 35 godz. (1,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Becla, S.Czaja, T.Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środowiska

Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

M.Kremer, M.Urbaniec, A.Kryński (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T1-T3, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

J.W.Pietrewicz, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

Environment and trade: a handbook, United Nations Environment Programme; International Institute for Sustainable Development (IISD) 2005, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8401

Dellink, R., et al. International trade consequences of climate change, OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2017/01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f446180-en

Efekty uczenia się:

Wiedza

2MOS_W1 - Zna w stopniu pogłębionym instytucje międzynarodowej współpracy w sferze ochrony środowiska oraz rozumie ich rolę i zasady funkcjonowania, a także ma wiedzę na temat uwarunkowań ich ewolucji (KP7_WG2, KP7_WK3)

2MOS_W2 - Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę i przyczyny współczesnych globalnych problemów środowiskowych oraz mechanizmy przeciwdziałania im (KP7_WG3)

2MOS_W3 - Ma pogłębioną wiedzę na temat norm i zasad międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska (KP7_WK2)

Umiejętności

2MOS_U1 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu

i analizy problemów ekologicznych w wymiarze międzynarodowym, z uwzględnieniem ich przyczyn, mechanizmów i skutków; umie formułować i wyrażać własne opinie oraz proponować rozwiązania w tym zakresie na podstawie odpowiednio dobranych źródeł informacji, stosując odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (KP7_UW2)

2MOS_U2 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez badawczych związanych z prostymi problemami badawczymi z zakresu międzynarodowych zagadnień ochrony środowiska (KP7_UW3)

2MOS_U3 potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych, rozwiązując konkretne problemy z zakresu międzynarodowych problemów ochrony środowiska, a także podejmować w zespołach wiodącą rolę (KP7_UO2)

Kompetencje

2MOS_K1 jest zdolny do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę i jest gotów do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym do zasięgania opinii ekspertów (KP7_KK1)

2MOS_K2 rozumie potrzebę i jest gotów do podtrzymywania etosu zawodu, w tym poprzez odpowiedzialne podejmowanie działań zawodowych zgodnie z najnowszą wiedzą, a także poprzez inspirowanie do tego innych osób (KP7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę wykładu i ćwiczeń.

Wykład - test pisemny wiedzy z zakresu wykładu

Ćwiczenia - ocena pisemnych prac (grupowych) na zadany temat i ich prezentacji oraz ocena udziału w dyskusji w czasie ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.