Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy integracyjne w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2PIG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesy integracyjne w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu teorii integracji gospodarczej, mechanizmów integracji wybranych ugrupowań w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Australii i Afryce.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 15 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 50 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie prezentacji: 37 h

Łączny nakład pracy studenta 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 1,5)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,4)

Literatura:

Literatura podstawowa

P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Red. nauk. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

K.A. Nawrot, Determinanty rozwoju gospodarczego ASEAN, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008

E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007

J. Garlińska-Bielawska, Regionalna integracja gospodarcza w Afryce w świetle teorii i doświadczeń państw afrykańskich, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Literatura uzupełniająca

K. Czerewacz-Filipowicz, A. Konopelko, Regional integration processes in the commonwealth of independent states : economic and political factors, Cham : Springer International Publishing AG, 2017.

K. Żołądkiewicz, Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

Pelkmans J., European Integration, Methods and Economic Analysis, Third Edition, Pearson Education, London 2006.

Efekty uczenia się:

2PIG_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania zmian struktur i instytucji w ramach współczesnej gospodarki światowej oraz mechanizm integracji gospodarczej i regionalizacji (KP7_WK3)

2PIG_U01 Potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze oraz społeczne, dokonujące się w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności interpretacji efektów procesu integracji gospodarczej (KP7_UW1)

2PIG_K01 Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym zasięgania opinii ekspertów, ze względu na dynamikę procesu integracji gospodarczej (KP7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Egzamin w formie testu.

ĆWICZENIA:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)