Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YRNP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 2 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę związaną z rozliczeniami podatkowymi, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które mają zastosowanie w handlu międzynarodowym, zakresem ich stosowania, stosowanymi zwolnieniami, stawkami oraz podstawowymi dokumentami i wymogami formalnymi związanymi z ich rozliczaniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/semestr: rok II/ semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): znajomość konstrukcji podatku oraz systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne; - ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 10 h

- przygotowanie się do wykładu 5 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w ćwiczeniach 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 15 h

- udział w konsultacjach 8 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 h, 1,6 ECTS

- o charakterze praktycznym: 26 h, 1,04 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak. Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. Meritum Podatki 2020, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

5. European Commission, Taxation and Customs Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business_en

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2YRNP_WG1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze podatkowej (KP7_WG3)

UMIEJĘTNOŚCI

2YRNP_UW1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przebiegu złożonych procesów i zjawisk gospodarczych w gospodarce światowej, w tym: formułować własne opinie na ten temat; właściwie dobierać źródła i informacje do krytycznej analizy i syntezy oraz stosować odpowiednie metody i narzędzia w zakresie kalkulacji obciążeń podatkowych (KP7_UW2)

2YRNP_UO1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną w kierowaniu pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami z zakresu obciążeń podatkowych dotyczących transakcji międzynarodowych (KP7_UO1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2YRNP_KK1 Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.