Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 wykłady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Studiowanie literatury 6

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 15

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015.

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, Meredyk K. (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014.

4. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, Marciniak S. (red.), WN PWN, Warszawa 2013.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

6. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

7. Podstawy ekonomii, Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), WN PWN, Warszawa 2015.

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J. (red.), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

9.Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o istocie nauki nauki ekonomii i finansów, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych, KA6_WG1

1EKO_WG2 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o systemach gospodarczych współczesnego świata, KA6_WG2

1EKO_WG3 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych, podstawowych teoriach mikro- i makroekonomii oraz zasadach funkcjonowania rynku, KA6_WG3

1EKO_WG4 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o ekonomicznych zasadach funkcjonowania gospodarki w aspekcie instytucjonalnym, KA6_WG4

1EKO_WG7 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych, zasad ich funkcjonowania, KA6_WG7

1EKO_WG8 Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną o najważniejszych metodach i narzędziach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych oraz o metodach badawczych stosowanych w nauce ekonomii i finansów, KA6_WG8

1EKO_WK1 Student posiada wiedzę teoretyczną o człowieku jako podmiocie gospodarczym, KA6_WK1

1EKO_UW1 Student potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych, KA6_UW1

1EKO_UW2 Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych, KA6_UW2

1EKO_UU1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, KA6_UU1

1EKO_KK1 Student potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse, KA6_KK1

1EKO_KK2 Student uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową składają się: wynik z egzaminu pisemnego, aktywność podczas wykładów.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwia pisemne, aktywność na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Karpińska
Prowadzący grup: Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

2. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

3. Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Studiowanie literatury 6

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 15

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 61 godz. ( 2,44 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wilkin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

9.Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studenta z wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Materiał z zakresu mikroekonomii obejmuje: analizę zachowań i cech pojedynczych podmiotów działających w określonym otoczeniu gospodarczym; analizę istoty mechanizmu rynkowego i czynników określających podstawowe kategorie rynku: popyt i podaż; analizę czynników kształtujących produkcję (i podaż) oraz system zasilania produkcji.

Materiał z zakresu makroekonomii służy zapoznaniu studenta z: głównymi kategoriami makroekonomicznymi; narzędziami badań makroekonomicznych; prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia, w tym kolokwium i egzamin, odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Studiowanie literatury 6

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 15

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015.

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, Meredyk K. (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014.

4. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, Marciniak S. (red.), WN PWN, Warszawa 2013.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

6. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

7. Podstawy ekonomii, Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), WN PWN, Warszawa 2015.

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J. (red.), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

9.Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 wykłady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard. Ćwiczenia odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego.

Wymogi techniczne:

1. Zalecany laptop z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer).

2. Zalecany komputer stacjonarny z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką

Mozilla Firefox (nie zalecane Opera, Internet Explorer), mikrofonem i kamerą internetową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.