Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1FIB Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zjawisk finansowych, funkcjonowania systemów finansowych oraz poszczególnych jego podmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości w zakresie systemowym i podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z finansów, z zakresu ogólnych pojęć finansów, systemu finansowego państwa, systemu budżetowego, systemu podatkowego, finansów gospodarstw domowych i systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi systemami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 30 godz., Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz kalkulatorów odsetek oraz kosztów kredytu, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

- ćwiczenia: metoda projektów, dyskusje, praca z tekstem źródłowym, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, metody podające: prezentacja

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 34 godz.

- studiowanie literatury - 10 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

- egzamin - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 66; punkty ECTS 2,64

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 35 Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FIB_W01 - Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu finansów oraz bankowości (KA6_WG1)

1FIB_W02 - Zna relacje między poszczególnymi elementami systemu finansowego, w tym bankowego, w skali krajowej i międzynarodowej (KA6_WG2)

1FIB_W03 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o podstawowych kategoriach finansowych oraz zasadach funkcjonowania rynku finansowego (KA6_WG3)

1FIB_W04 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o prawnych regułach

tworzenia i funkcjonowania podmiotów finansowych (KA6_WG6)

1FIB_W05 - posiada wiedzę na temat struktur instytucji finansowych, zasad

ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji (KA6_WG7)

UMIEJĘTNOŚCI

1FIB_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk o charakterze finansowym bazując na zdobytej wiedzy (KA6-UW1)

1FIB_U02 - potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego prawa w zakresie finansów i bankowości (KA6-UW3)

1FIB_U03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów i bankowości oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów finansowych oraz rozwój produktów finansowych na krajowym i światowym rynku( KA6-UU1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Wykład - egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach i kolokwium.

Ocena końcowa z przedmiotu: 40% formy przewidzianej na ćwiczeniach +60% egzamin

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności na ćwiczeniach:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości w zakresie systemowym i podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z finansów, z zakresu ogólnych pojęć finansów, systemu finansowego państwa, systemu budżetowego, systemu podatkowego, finansów gospodarstw domowych i systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi systemami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 30 godz., Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej.

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 5

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 34

Udział w konsultacjach 4

Zaliczenia końcowe i egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. o charakterze praktycznym

Liczba godzin 35 Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017..

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości w zakresie systemowym i podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z finansów, z zakresu ogólnych pojęć finansów, systemu finansowego państwa, systemu budżetowego, systemu podatkowego, finansów gospodarstw domowych i systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi systemami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 30 godz., Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej.

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 5

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 34

Udział w konsultacjach 4

Zaliczenia końcowe i egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. o charakterze praktycznym

Liczba godzin 35 Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017..

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości w zakresie systemowym i podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z finansów, z zakresu ogólnych pojęć finansów, systemu finansowego państwa, systemu budżetowego, systemu podatkowego, finansów gospodarstw domowych i systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi systemami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 30 godz., Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej.

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 5

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 34

Udział w konsultacjach 4

Zaliczenia końcowe i egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. o charakterze praktycznym

Liczba godzin 35 Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017..

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.