Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PKO Kod Erasmus / ISCED: 10.501 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie rozpoznawania modeli ustrojowych współczesnego świata oraz klasyfikowania na tym tle ustroju RP; zrozumienia opisu organizacji i funkcjonowania aparatu państwa w oparciu o Konstytucję RP; rozumienia roli poszczególnych instytucji ustrojowych w organizacji państwa i społeczeństwa; przyswojenia terminologii prawnokonstytucyjnej; podniesienie kultury politycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentacje praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, relacje telewizyjne oraz internetowe - w tym relacje z posiedzeń izb parlamentu i jego organów).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – łącznie 60 godzin, w tym 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe (w tym w formie zdalnej), prezentacje, dyskusja, wypowiedzi studentów na zadany temat, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu – 47,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15,5 godz., egzamin - 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 77,5 godzin, co odpowiada 3,1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 47,5 godz., co odpowiada 1,9 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014 (wydanie trzecie uaktualnione)

2. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008

3. M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.

4. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014

5. L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-V, Warszawa 1997-2007.

6. M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o charakterze nauki ekonomii i finansów oraz o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych (KA6_WG1);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o modelach ustrojowych i systemach gospodarczych współczesnego świata (KA6_WG2);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (KA6_WG5);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (KA6_WG6);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych oraz prawnych, zasad ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji (KA6_WG7);

- posiada podstawową wiedzę teoretyczną o metodach i narzędziach, w tym technikach, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych oraz o metodach badawczych stosowanych w naukach prawnych (KA6_WG9);

W zakresie umiejętności:

-potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KA6_UW1);

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (KA6_UW2);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1);

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KA6_KK1);

- uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (KA6_KK2);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (ocenie podlega odpowiedź na trzy pytania) lub w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Lech Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Lech Jamróz, Gabriela Rajecka, Karolina Warakomska, Paweł Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.