Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1TEI Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi programami w celu przetworzenia informacji.

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać, przetwarzać i przechowywać informacje oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1TEI

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: MK_1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne: - ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, konsultacje, praca projektowa, aktywność

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 30 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 45, Punkty ECTS 1,5

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

2. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

4. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 - posiada podstawową wiedzę teoretyczną o najważniejszych metodach i narzędziach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych oraz o metodach badawczych stosowanych w nauce ekonomii i finansów

KA6_UK1 - potrafi w stopniu podstawowym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

KA6_UU1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie zadawanej pracy podczas zajęć i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1TEI

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: M_1 Kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, konsultacje, praca projektowa, aktywność

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 30 godzin (w tym e-learning).

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 18, Punkty ECTS 0,6

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 12, Punkty ECTS 0,4

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

2. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

4. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok

2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Andrzejczyk
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Andrzejczyk
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.