Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego II cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2AN2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego II cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treść przedmiotu stanowią wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego i prawniczego

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do samodzielnej nauki jak również do pracy w grupie

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 2

Semestr: IV

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem (część pisemna i usta) po4 semestrze.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. lekcyjnych ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- cz. I 4 pkt. ECTS I rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 1 semestr (semestr zimowy) i 30 godz. 2 semestr (semestr letni)

- cz. II 4 pkt. ECTS II rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 3 semestr (semestr zimowy) i 30 godz. - 4 semestr (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta w semestrze: 50 godz. 2 pkt ECTS

- ćwiczenia - 30 godz.

- konsultacje - 2 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczeń - 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 6 godz..

- egzamin - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godz., ECTS 1,3

Literatura:

Business Result Upper-intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Business Result Intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Commerce 2, Oxford University Press autorzy: Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Career Paths Law, Express Publishing autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. autorzy: Catherine Mason, Rosemary Atkins

YouTube

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

KP6_UK2 absolwent potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich

KP6_UK3 absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ekonomii i prawa na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KP6_UO1 absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów badawczych i zawodowych w obszarze ekonomii i prawa

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie semestru);

Przedstawienie prezentacji semestralnej na ocenę - ocena efektów pracy zespołowej;

Obserwacja ciągła podczas zajęć - ocena aktywności w trakcie zajęć;

Prace pisemne na ocenę;

Przystąpienie do pisemnych testów semestralnych i otrzymanie minimum 51%.

Przystąpienie do egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej

i otrzymanie minimum 51%.

Studenci otrzymują ocenę z przedmiotu po zaliczonym semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem (część ustna i pisemna) po IV semestrze.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Skala ocen:

91-100% - 5

81-90% - 4,5

71-80% - 4

61-70% - 3,5

51-60% - 3

poniżej 51% - 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas, Emilia Zajkowska
Prowadzący grup: Adam Kubas, Emilia Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do samodzielnej nauki jak również do pracy w grupie

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze

szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem (część pisemna i usta) po4 semestrze.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. lekcyjnych ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- cz. I 4 pkt. ECTS I rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 1 (semestr zimowy)

i 30 godz. 2 (semestr letni)

- cz. II 4 pkt. ECTS II rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 1 (semestr zimowy)

i 30 godz. - 2 (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta na semestr: 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami na semestr:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu): 12,5 godz. punkty ECTS 0,5

Literatura:

Business Result Upper-intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Business Result Intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Commerce 2, Oxford University Press autorzy: Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Career Paths Law, Express Publishing autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. autorzy: Catherine Mason, Rosemary Atkins

YouTube

breakingnewsenglish.com

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas
Prowadzący grup: Adam Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treść przedmiotu stanowią wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego i prawniczego

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do samodzielnej nauki jak również do pracy w grupie

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do samodzielnej nauki jak również do pracy w grupie

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 2

Semestr: IV

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem (część pisemna i usta) po4 semestrze.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. lekcyjnych ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- cz. I 4 pkt. ECTS I rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 1 semestr (semestr zimowy) i 30 godz. 2 semestr (semestr letni)

- cz. II 4 pkt. ECTS II rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 3 semestr (semestr zimowy) i 30 godz. - 4 semestr (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta w semestrze: 50 godz. 2 pkt ECTS

- ćwiczenia - 30 godz.

- konsultacje - 2 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczeń - 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 6 godz..

- egzamin - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godz., ECTS 1,3

Literatura:

Business Result Upper-intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Business Result Intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Commerce 2, Oxford University Press autorzy: Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Career Paths Law, Express Publishing autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. autorzy: Catherine Mason, Rosemary Atkins

YouTube

breakingnewsenglish.com

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)