Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2FIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wprowadzenie, w zaawansowanym stopniu, studenta w problematykę wybranych prawno-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, a w rezultacie nabycie umiejętności prawidłowego kwalifikowania i analizowania procesów finansowych zachodzących w systemie finansów lokalnych, z jednoczesnym zrozumieniem ich wpływu na lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny.

W efekcie student potrafi ocenić wpływ zmian dochodów i wydatków publicznych na rozwój lokalny oraz zinterpretować podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej JST, odnoszące się do dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, wyników budżetowych i zadłużenia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta w stopniu zaawansowanym wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem finansów lokalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawno-ekonomicznego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). W szczególności: kluczowych koncepcji teoretycznych związanych z samorządem terytorialnym i finansami lokalnymi; specyfiki i znaczenia systemu finansów lokalnych; podstawowych zadań i kompetencji JST rozpatrywanych przez pryzmat wydatków budżetowych; podstawowych źródeł dochodów budżetowych JST; specyfiki i instrumentów lokalnego władztwa podatkowego; sposobów interpretowania wyników budżetowych JST; specyfiki długu lokalnego jako instrumentu finansowania lokalnych zadań publicznych; kluczowych instrumentów nowoczesnego zarządzania finansami lokalnymi. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów lokalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3. Przedmioty kierunkowe

Rok studiów/semestr: rok II/ semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy w formie prac pisemnych (eseje, opracowania pisemne), pracy indywidualnej i zespołowej, analiza aktów prawnych wraz dyskusją

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h

- przygotowanie do wykładu (studiowanie literatury) 25 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 32h

- przygotowanie prezentacji multimedialnych 10 h

- udział w konsultacjach 8 h

Razem 150 h

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 68h, 2,72 ECTS

- o charakterze praktycznym: 55h, 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

2. M. Banaszewska, S. Kańduła, J. Przybylska, Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. L. Patrzałek, M.Poniatowicz, B. Guziejewska, S. Kańduła, Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

2. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U.2021.0.38.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U.2019.0.869.

Efekty uczenia się:

2FIL_W01 - posiada teoretyczną wiedzę o wybranych prawno-ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce KA6_WG4

2FIL_W02 - posiada teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje finansów lokalnych KA6_WG6

2FIL_U01 - potrafi analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych z zakresu finansów lokalnych KA6_UW1

2FIL_U02 - potrafi pozyskiwać dane na potrzeby analizowania i interpretowania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz ocenić ich wpływ na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy KA6_UW2

2FIL_U03 - potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące w systemie finansów lokalnych z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa KA6_UW3

2FIL_U04 - rozumie i analizuje procesy finansowe zachodzące w systemie finansów lokalnych uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo KA6_UW6

2FIL_U05 - potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych przy interpretowaniu podstawowych wskaźników oceny sytuacji finansowej JST, odnoszące się do dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, wyników budżetowych i zadłużenia. KA6_UO1

2FIL_U06 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania finansów lokalnych w Polsce oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w tym obszarze KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

Wykłady - egzamin pisemny – test wyboru - 100%

Ćwiczenia:

- kolokwium 60 %

- eseje, opracowania pisemne- 5%

- praca indywidualna i zespołowa na ćwiczeniach - 15%

- ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach) - 20%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Poniatowicz
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Marzanna Poniatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Poniatowicz
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Marzanna Poniatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.