Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2RPPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstwa,

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstw,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów związanych z analizą i planowaniem finansowym w

przedsiębiorstwie,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu pozyskania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem i strukturą kapitału.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Ekonomia, Prawo

Rok studiów /semestr III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych,

wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 20

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 5

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,68

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 30 Punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

2RPPR_W01 Student ma podstawową wiedzę o strukturach finansów w instytucjach gospodarczych KA6_WG1

2RPPR_W02 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych, podstawowych teoriach mikro- i makroekonomii w zakresie finansów jednostek gospodarczych KA6_WG3

2RPPR_W03 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych w zakresie finansów przedsięiorstwaKA6_WK6

2RPPR_U01 Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa KP6_UW1

2XFPR_U02 Potrafić analizować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych KA6_UW2

2RPPR_U04 Student posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi przy interpretacji sprawozdań finansowych KA6_UW4

2RPPR_U04 Student rozumie i analizuje w stopniu podstawowym sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa_KA6_UW6

2RPPR_U04 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%), prezentacja multimedialna (10%), kolokwium (60%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.