Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2RZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest. przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej oraz warunków jej organizacji. Student powinien rozumieć i stosować koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z klasyfikacją kosztów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo – księgowej oraz tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów służącymi zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości zarządczej w celu oceny efektywności przedsięwzięć, a także podejmowania decyzji dotyczących rozmiarów, struktury oraz kierunków produkcji i sprzedaży.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 3: Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: Ekonomia i finanse Rok studiów /semestr II rok/semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład: 15, Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 45 godz. przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

konsultacje 9 godz.

przygotowanie do kolokwium, 30 godz. przygotowanie do egzaminu 15 godz. egzamin 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 55 Punkty ECTS 2,2 o charakterze praktycznym Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2RZA_W01: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia oraz kategorie sformułowane na gruncie rachunkowości zarządczej KP6_WG3

2RZA_W02: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów, normy i reguły je organizujące oraz sposoby działania KP6_WG6

2RZA_W03: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI

2RZA_U01: potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów dotyczących kształtowania się kosztów w przedsiębiorstwie KP6_UW1

2RZA_U02: potrafi właściwie wybierać źródła informacji zarządczych i na ich podstawie dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów związanych z efektywnością przedsięwzięć, a także rozmiarami, strukturą oraz kierunkami produkcji i sprzedaży KP6_UW2

2RZA_U03: potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu rachunkowości zarządczej w celu rozwiązania problemów gospodarczych w przedsiębiorstwie KP6_UW4

2RZA_U04: potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej KP6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin (test – 100%)

Ćwiczenia: kolokwium - 70%, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study) - 20%, aktywność na zajęciach - 10%,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.