Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia podmiotów sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UEPO Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia podmiotów sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-PS1-1EKO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania podmiotów sektora publicznego we współczesnej gospodarce. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w zakresie: roli podmiotu publicznego we współczesnej gospodarce, zasad jego funkcjonowania, ekonomiki finansów przedsiębiorstw sektora publicznego oraz oceny projektu publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy

Moduł 4.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Ekonomia

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i wymiany poglądów, na ćwiczeniach zadania grupowe, prace pisemne i dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny, do którego przystąpić mogą jedynie studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń. Studenci są oceniani na podstawie testu zawierającego pytania zamknięte.

Test zawiera 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Aby zaliczyć test należy zdobyć 11 pkt.

Dopuszcza się poprawę testu w formie ustnej (w przypadku jego nie zaliczenia).

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 15 godzin

- przygotowanie się do wykładu - 20 godzin

- udział w ćwiczeniach - 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godzin

- przygotowanie do sprawdzianów - 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 40 godzin

- udział w konsultacjach - 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godzin, 2,4 punkty ECTS

- o charakterze praktycznym - 20 godzin, 0,8 punkty ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Bałdowski, G. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018

2. Brdulak J., Kłopotek A. (red.), Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. Finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa, red. J. Brdulak, A. Kłopotek, Wyd. SGH Warszawa 2008

3. Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

4. Drobniak A., Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008

5.A. Kumpiałowska, Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015

6. A. Talik, W. Rabczyński, A. Babczuk(red),Dyscyplina finansów publicznych, podstawy i zakres odpowiedzialności, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

7. Przygodzka R., Efektywność sektora publicznego, Studia Ekonomiczne OPTIMUM, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, nr 4, 2008

8. Ustawa z w 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2009, 157, poz. 1240

Literatura uzupełniająca:

1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

2. Surdej A. (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2012

3. Walczak P. (red), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014

4. P. Tworek, J. Myrczek, Public risk management. T. 1, Perspective of theory and practice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2UEPO_W01 (P1_W01) Student posiada wiedzę o mechanizmie i ocenie funkcjonowania podmiotów publicznych w gospodarce rynkowej. Zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do sektora publicznego oraz rządzące nim prawidłowości, sposoby działania

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- ocena efektów pracy zespołowej

- kolokwium

- egzamin

Umiejętności:

2UEPO_U01 (P1_U01) Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w obrębie gospodarki, sektora publicznego i jego otoczenia

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena poprawności wykonania pracy domowej

- ocena aktywności na zajęciach

- kolokwium

- egzamin

2UEPO_U02 (P1_U08) Student potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie publicznym

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena poprawności wykonania pracy domowej

- egzamin

Kompetencje społeczne:

2UEPO_K01 (P1_K01) Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych zachodzących w gospodarce

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena poprawności wykonania pracy domowej

- ocena aktywności na zajęciach

- egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i wymiany poglądów,

- ćwiczenia: ustne prezentacje określonych zagadnień z wykorzystaniem technik multimedialnych, pisemne prace zespołowe i indywidualne, aktywność na zajęciach.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na podstawie: wykonanej pracy zespołowej, ustnej prezentacji, realizacji pracy domowej, aktywności na zajęciach i zaliczenia kolokwium

- wykład: egzamin pisemny, do którego dopuszczeni są studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.