Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3GZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać sytuacją na rynku pracy oraz podstawowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione podstawowe obszary gospodarowania zasobami ludzkimi oraz zasady, jakie należy stosować w ramach poszczególny obszarów. Pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk w poszczególnych obszarach. Podkreślona będzie ogromna rola zasobów ludzkich w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 3 - przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok trzeci semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu, 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład: tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w formie zdalnej; ćwiczenia: analiza case study, prezentacje, dyskusje w grupie, ćwiczenia w e-learningu, kolokwium

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń –10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 15 godz.

Konsultacje: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 57 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., 1,28 ECTS

w tym zajęcia praktyczne:10 godz., 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008.

2. T.Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

3. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002.

4. S.P. Robbins, Organizational behavior, Prentice Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Yersey 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Ćwiczenia, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2006.

3. P. Boxall, J. Purcell, P. Wright, The Oxfor Handbook of Human Resource Management, Oxford University Press, New York 2010.

Efekty uczenia się:

3GZL_W01 Ma podstawową wiedzę o zasobach ludzkich jako elemencie organizacji, znaczenia zasobów ludzkich w organizacjach oraz zasad gospodarowania tymi zasobami (P1_W05)

3GZL_W02 Ma wiedzę na temat wpływu zasobów ludzkich na funkcjonowanie organizacji oraz na zmiany w tych organizacjach (P1_W08)

3GZL_W03 Ma wiedzę na temat zmian zachodzących w otoczeniu organizacji oraz wpływu tych zmian na zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (P1_W08)

3GZL_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych problemów w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi (P1_U02)

3GZL_U02 Potrafi przewidywać ewentualne zachowania pracowników w następstwie zmian określonych przepisów (P1_U04)

3GZL_U03 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (P1_U06)

3GZL_K01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z gospodarowaniem zasobami ludzkimi (P1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów. Aby podejść do zaliczenia wykładu należy zdobyć zaliczenie z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie zaliczenia kolokwium oraz aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykłady w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.