Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3OWI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej

(krajowego oraz unijnego).

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy realizowany na kierunku Ekonomiczno-prawnym na studiach stacjonarnych (3-letnie studia I stopnia, 3 rok, sem.

zimowy).

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej. Wyjaśnione

zostaną przepisy dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30

czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Studentom przybliżona zostanie krajowa oraz unijna procedura ubiegania się o ochronę

dóbr własności przemysłowej. Celem przedmiotu jest uświadomienie konieczności ochrony i poszanowania własności intelektualnej w

działalności naukowej oraz wskazanie możliwości jej komercjalizacji.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną,analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w

UPRP, EPO, EUIPO, dyskusja moderowana.

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 75,0 godz. 3,0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8 godz. 1,4 ECTS

2) o charakterze praktycznym 45,0 godz. 1,8 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 75,0 godz. 3,0 ECTS

udział w wykładach 30,0 godz. 1,2 ECTS

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń (praca własna studenta)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

P1_W10 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10

P1_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.