Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partnerstwo publiczno-prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3PPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo publiczno-prywatne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie zagadnienia, istoty oraz modeli partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy realizacji zadań publicznych. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych procedurą wyboru partnera prywatnego, podziału ryzyk między partnerami, założeń umowy o PPP oraz źródeł finansowania projektów PPP.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina dziedzina nauk ekonomicznych oraz dziedzina nauk prawnych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III /sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz. przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Gajewska-Jedwabny (red.) Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H.Beck,Warszawa,2007

2. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. CeDeWu. Warszawa2006.

3. M. Perkowski (red.) Partnerstwo międzysektorowe: możliwości, zasady, realizacja 2009

Literatura uzupełniająca:

1. E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.

Akty prawne i dokumenty:

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

3. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Strony internetowe:

ppp.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG3 - w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych

KP6_WG4 - w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania rynku i państwa oraz teoretyczne podstawy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej

KP6_WG6 - w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW1 - identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych

KP6_UW3 - dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów:

KP6_KO1 - wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć, zaliczenie końcowe w formie pisemnej - test.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem w formie pisemnej - test.

8 - pkt – 3,0

9 -10 pkt 3,5

11 -12 pkt - 4,0

13– 14 pkt 4,5

15-16 pkt - 5,0

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie zagadnienia, istoty oraz modeli partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy realizacji zadań publicznych. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych procedurą wyboru partnera prywatnego, podziału ryzyk między partnerami, założeń umowy o PPP oraz źródeł finansowania projektów PPP.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina dziedzina nauk ekonomicznych oraz dziedzina nauk prawnych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III /sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz. przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Gajewska-Jedwabny (red.) Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H.Beck,Warszawa,2007

2. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. CeDeWu. Warszawa2006.

3. M. Perkowski (red.) Partnerstwo międzysektorowe: możliwości, zasady, realizacja 2009

Literatura uzupełniająca:

1. E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.

Akty prawne i dokumenty:

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

3. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Strony internetowe:

ppp.gov.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.