Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium, cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RSD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium, cz. I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. Zrozumienie przez studenta pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania pracy dyplomowej. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności w obszarze prowadzenia badań.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 4.1; 4.2: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/ semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium – 30 h

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 4.1; 4.2: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/ semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium – 30 h

- przygotowanie do zajęć – 20 h

- poszukiwanie, gromadzenie i studiowanie danych i literatury – 50 h

- udział w konsultacjach – 10 h

- przygotowanie koncepcji i planu pracy dyplomowej – 30 h

- przygotowanie tekstu naukowego (pierwszy rozdziału pracy) – 60 h

Łączny nakład pracy studenta – 200 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 90, punkty ECTS 3,6

Literatura:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2020.

5. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z internetu. Jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? CeDeWu, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

4. E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

3SD1_W01 w zaawansowanym stopniu zakres ekonomii i finansów oraz nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG1

3SD1_W02 w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG3

3SD1_W03 w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracy dyplomowej, KP6_WG7

3SD1_W04 pojęcia i zasady dotyczące prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, KP6_WK3

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

3SD1_W01 w zaawansowanym stopniu zakres ekonomii i finansów oraz nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG1

3SD1_W02 w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG3

3SD1_W03 w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracy dyplomowej, KP6_WG7

3SD1_W04 pojęcia i zasady dotyczące prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, KP6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

3SD1_U01

identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_UW1

3SD1_U02

właściwie dobierać dane źródłowe w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych do analizowania, oceny oraz prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz potrafi zastosować w tym obszarze właściwe metody i narzędzia, KP6_UW2

3SD1_U03

komunikować się z otoczeniem posługując się specjalistyczną terminologią właściwą dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_UK1

3SD1_U04

przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu tematycznego pracy dyplomowej, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich, KP6_UK2

3SD1_U05

organizować swoją pracę związaną z przygotowaniem pracy dyplomowej oraz prezentacji jej w formie multimedialnej, KP6_UO1

3SD1_U06

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z obszaru będącego przedmiotem badań pracy dyplomowej, KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

3SD1_K01

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w obszarze tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej, KP6_KK1

3SD1_K02

uznawania wiedzy z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych w rozwiązywaniu problemów poznawczych wchodzących w zakres przygotowywanej pracy dyplomowej oraz korzystania ze specjalistycznych ekspertyz i raportów, KP6_KK2

3SD1_K03

wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, finansowych i prawnych poruszanych w przygotowanej pracy dyplomowej, KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia pierwszej części seminarium licencjackiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura);

Ogólna forma zaliczenia pierwszej części seminarium licencjackiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura)

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z

dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa, Teresa Mróz
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Dariusz Kiełczewski, Teresa Mróz, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Ryta Dziemianowicz, Dariusz Kiełczewski, Teresa Mróz, Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech, Dariusz Kiełczewski, Teresa Mróz, Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Marta Czech, Dariusz Kiełczewski, Teresa Mróz, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.