Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo walutowe i dewizowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3UPWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo walutowe i dewizowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem wykładów jest przedstawienie zagadnień szeroko pojętego ustroju pieniężnego państwa. Obejmą one dwa obszary - system walutowy oraz system dewizowy. W efekcie studentom zostanie przekazana wiedza z zakresu funkcjonowania walut oraz prowadzania działalności dewizowej, w tym również przepisów regulujących funkcjonowanie systemu walutowego i dewizowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy, Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów /semestr: III rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu teorii finansów publicznych i prawa finansowego, jak również pomocna będzie znajomość przepisów polskiego prawa konstytucyjnego, publicznego prawa bankowego oraz prawa Unii Europejskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów w formie zdalnej

Metody dydaktyczne: wykłady prezentujące zagadnienia teoretyczne i angażujący studentów do zadawania pytań, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w zaliczeniu 2 h

- przygotowanie do zaliczenia 17 h

- udział w konsultacjach 8 x 2 = 16 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33 h, tj. 1,32 ECTS

o charakterze praktycznym 48 h, tj. 1,92 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Baka W., Bankowość centralna, Warszawa 2001

2) Głuchowski J. (red.), System prawa finansowego. Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego, t. IV, Warszawa 2010

3) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

4) Sławiński A., Polityka pieniężna, Warszawa 2011

5) Przybylska-Kapuścińska W., Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Warszawa 2009

6) Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2011

7) Smoleń P., Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1) Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008

2) EBC, The Monetarny Policy of ECB 2004, Frankfurt am Main (Germany) 2004

3) Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Białystok 2010

4) Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999

5) Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 2004

6) Przybylska-Kapuścińska W., Współczesna polityka pieniężna, Warszawa 2008

7) Skoczylas J., Prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2005

8) Scheller H. K., Europejski Bank Centralny. Historia, rola i funkcje, Frankfurt am Main (Germany) 2006

Ustawy:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2) Ustawa o Narodowym Banku Polskim

3) Ustawa – Prawo dewizowe

4) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

5) Traktat o Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji systemu finansów publicznych,

2) student zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansowego.

Umiejętności:

1) student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa finansowego,

2) student sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa finansowego, wykorzystuje jego normy do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa finansowego.

Kompetencje społeczne: student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej testowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.