Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPM-1BP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Menedżerskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z konstrukcją oraz metodologią sporządzania biznes planów dla przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych. W trakcie zajęć słuchacze powinni nabyć umiejętność sporządzania zasadniczej części biznes planu - planu finansowego oraz posiąść doświadczenie w zakresie przeprowadzania oceny ekonomiczno - finansowej sporządzonego planu.

Skrócony opis:

Przedmiot podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej studenci zostają zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu planowania gospodarczego, rodzajami biznes planów, ich konstrukcją i zastosowaniem. Cześć praktyczna obejmuje wykonanie ćwiczenia, podczas którego każdy ze studentów, na bazie przedstawionych mu założeń, samodzielnie tworzy cześć finansową biznes planu wraz z oceną ekonomiczno-finansową opracowania.

Pełny opis:

Temat I Zagadnienia wprowadzające do biznes planu

1. Rodzaje planów gospodarczych

2. Pojęcie i rodzaje biznes planów

3. Zastosowanie biznes planu

4. Układ spisu treści biznes planu przedsiębiorstwa

5. Zasady metodyczne opracowania biznes planu przedsiębiorstwa

Temat II Biznes plan dla przedsięwzięć inwestycyjnych

1. Pojecie i typologia inwestycji

2. Efektywność inwestycji i sposoby jej podnoszenia

3. Rodzaje rachunku efektywności inwestycji

4. Cykl rozwojowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

5. Układ spisu treści biznes planu projektu inwestycyjnego

6. Etapy oceny efektywności inwestycji

7. Kryteria oceny projektów przedsięwzięć inwestycyjnych

Temat III Projekcja przedsięwzięcia inwestycyjnego o

charakterze produkcyjnym - przykład

praktyczny

1. Modelowe ujęcie funkcjonowania firmy

2. Analiza założeń projekcji

3. Konstrukcja planu finansowego

4. Kształtowanie planu przychodów ze sprzedaży

5. Kształtowanie planu kosztów produkcji

6. Kształtowanie planu kapitału obrotowego netto

7. Kształtowanie planu nakładów inwestycyjnych

8. Kształtowanie planu źródeł finansowania

9. Kształtowanie planu rachunku wyników

10. Kształtowanie planu rachunku przepływów pieniężnych

11. Kształtowanie planu bilansu

Temat IV Ocena ekonomiczno - finansowa projektów

inwestycyjnych

1. Analiza wskaźnikowa projektów inwestycyjnych

2. Okres zwrotu inwestycji

3. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych

4. Próg rentowności

5. Analiza wrażliwości

Literatura:

M. S. Mulak „Jak opracować business plan”, wyd. M&A Communications, Montreal - Warszawa 1992

A. West „Zaplanuj swój biznes”, WN PWN, Warszawa 1994

E. Filar, J. Skrzypek „Biznes plan”, Poltext, Warszawa 1996

L. Kowalczyk „Biznes plan czyli jak poznać kredytobiorcę”, wyd. TWIGGER, Warszawa 1996

R. Sitkiewicz „Twój biznes plan”, wyd. Twój Biznes, Gdynia 1998

L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska - Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska „Projekty inwestycyjne”, ODDK, Gdańsk 1999

L. Kupiec, T. Dębowski „Biznes plan jako instrument zarządzania firmą”, WSFiZ, Białystok 2003

Z. Pawlak „Biznesplan. Zastosowania i przykłady”, Poltext, 2006

A. Korczyn „Jak opracować biznesplan?”, Sigma, Skierniewice 2010

K. Opolski, K. Waśniewski „Biznesplan. Jak go budować i analizować?”, CeDeWu, Warszawa 2011

T. Hermaniuk „Biznes plan. Pytania i odpowiedzi”, Difin, Warszawa 2014

G. Marynowicz „101 Niezwykłych pomysłów na biznes”, Helion, Gliwice 2015

A. Tokarski, M. Tokarski, A. Wójcik „Biznesplan po polsku”, CeDeWu, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA

P7S_WK Student w pogłębionym stopniu zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w oparciu o wybrane narzędzia oraz kluczowe sposoby, zaawansowane metody i techniki stosowane w celu osiągania celów

rozwojowych oraz kształtowania stosunków z otoczeniem gospodarczym SP7_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

P7S _UW Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do opracowania koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa, dobrać oraz zastosować właściwe narzędzia, metody i techniki analizy ekonomiczno-finansowej SP7 _UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P7S _KK Student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści poprzez prawidłową identyfikację szans i zagrożeń planowania działalności gospodarczej, ryzyka wynikającego z zastosowania instrumentów finansowych, uwarunkowań zasad wykorzystywania wybranych instrumentów ekonomicznych i prawnych SP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie przedłożenia prowadzącemu samodzielnie wykonanej części finansowej biznes planu. Ocena uzależniona jest od procentowego udziału poprawności wykonania zadania:

51%- 60% - dostateczny

61%-70% - dostateczny plus

71%-80% - dobry

81%-90% - dobry plus

91% -100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej studenci zostają zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu planowania gospodarczego, rodzajami biznes planów, ich konstrukcją i zastosowaniem. Cześć praktyczna obejmuje wykonanie ćwiczenia, podczas którego każdy ze studentów, na bazie przedstawionych mu założeń, samodzielnie tworzy cześć finansową biznes planu wraz z oceną ekonomiczno-finansową opracowania.

Pełny opis:

Temat I Zagadnienia wprowadzające do biznes planu

1. Rodzaje planów gospodarczych

2. Pojęcie i rodzaje biznes planów

3. Zastosowanie biznes planu

4. Układ spisu treści biznes planu przedsiębiorstwa

5. Zasady metodyczne opracowania biznes planu przedsiębiorstwa

Temat II Biznes plan dla przedsięwzięć inwestycyjnych

1. Pojecie i typologia inwestycji

2. Efektywność inwestycji i sposoby jej podnoszenia

3. Rodzaje rachunku efektywności inwestycji

4. Cykl rozwojowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

5. Układ spisu treści biznes planu projektu inwestycyjnego

6. Etapy oceny efektywności inwestycji

7. Kryteria oceny projektów przedsięwzięć inwestycyjnych

Temat III Projekcja przedsięwzięcia inwestycyjnego o

charakterze produkcyjnym - przykład

praktyczny

1. Modelowe ujęcie funkcjonowania firmy

2. Analiza założeń projekcji

3. Konstrukcja planu finansowego

4. Kształtowanie planu przychodów ze sprzedaży

5. Kształtowanie planu kosztów produkcji

6. Kształtowanie planu kapitału obrotowego netto

7. Kształtowanie planu nakładów inwestycyjnych

8. Kształtowanie planu źródeł finansowania

9. Kształtowanie planu rachunku wyników

10. Kształtowanie planu rachunku przepływów pieniężnych

11. Kształtowanie planu bilansu

Temat IV Ocena ekonomiczno - finansowa projektów

inwestycyjnych

1. Analiza wskaźnikowa projektów inwestycyjnych

2. Okres zwrotu inwestycji

3. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych

4. Próg rentowności

5. Analiza wrażliwości

Literatura:

M. S. Mulak „Jak opracować business plan”, wyd. M&A Communications, Montreal - Warszawa 1992

A. West „Zaplanuj swój biznes”, WN PWN, Warszawa 1994

E. Filar, J. Skrzypek „Biznes plan”, Poltext, Warszawa 1996

L. Kowalczyk „Biznes plan czyli jak poznać kredytobiorcę”, wyd. TWIGGER, Warszawa 1996

R. Sitkiewicz „Twój biznes plan”, wyd. Twój Biznes, Gdynia 1998

L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska - Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska „Projekty inwestycyjne”, ODDK, Gdańsk 1999

L. Kupiec, T. Dębowski „Biznes plan jako instrument zarządzania firmą”, WSFiZ, Białystok 2003

Z. Pawlak „Biznesplan. Zastosowania i przykłady”, Poltext, 2006

A. Korczyn „Jak opracować biznesplan?”, Sigma, Skierniewice 2010

K. Opolski, K. Waśniewski „Biznesplan. Jak go budować i analizować?”, CeDeWu, Warszawa 2011

T. Hermaniuk „Biznes plan. Pytania i odpowiedzi”, Difin, Warszawa 2014

G. Marynowicz „101 Niezwykłych pomysłów na biznes”, Helion, Gliwice 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej studenci zostają zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu planowania gospodarczego, rodzajami biznes planów, ich konstrukcją i zastosowaniem. Cześć praktyczna obejmuje wykonanie ćwiczenia, podczas którego każdy ze studentów, na bazie przedstawionych mu założeń, samodzielnie tworzy cześć finansową biznes planu wraz z oceną ekonomiczno-finansową opracowania.

Pełny opis:

Temat I Zagadnienia wprowadzające do biznes planu

1. Rodzaje planów gospodarczych

2. Pojęcie i rodzaje biznes planów

3. Zastosowanie biznes planu

4. Układ spisu treści biznes planu przedsiębiorstwa

5. Zasady metodyczne opracowania biznes planu przedsiębiorstwa

Temat II Biznes plan dla przedsięwzięć inwestycyjnych

1. Pojecie i typologia inwestycji

2. Efektywność inwestycji i sposoby jej podnoszenia

3. Rodzaje rachunku efektywności inwestycji

4. Cykl rozwojowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

5. Układ spisu treści biznes planu projektu inwestycyjnego

6. Etapy oceny efektywności inwestycji

7. Kryteria oceny projektów przedsięwzięć inwestycyjnych

Temat III Projekcja przedsięwzięcia inwestycyjnego o

charakterze produkcyjnym - przykład

praktyczny

1. Modelowe ujęcie funkcjonowania firmy

2. Analiza założeń projekcji

3. Konstrukcja planu finansowego

4. Kształtowanie planu przychodów ze sprzedaży

5. Kształtowanie planu kosztów produkcji

6. Kształtowanie planu kapitału obrotowego netto

7. Kształtowanie planu nakładów inwestycyjnych

8. Kształtowanie planu źródeł finansowania

9. Kształtowanie planu rachunku wyników

10. Kształtowanie planu rachunku przepływów pieniężnych

11. Kształtowanie planu bilansu

Temat IV Ocena ekonomiczno - finansowa projektów

inwestycyjnych

1. Analiza wskaźnikowa projektów inwestycyjnych

2. Okres zwrotu inwestycji

3. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych

4. Próg rentowności

5. Analiza wrażliwości

Literatura:

M. S. Mulak „Jak opracować business plan”, wyd. M&A Communications, Montreal - Warszawa 1992

A. West „Zaplanuj swój biznes”, WN PWN, Warszawa 1994

E. Filar, J. Skrzypek „Biznes plan”, Poltext, Warszawa 1996

L. Kowalczyk „Biznes plan czyli jak poznać kredytobiorcę”, wyd. TWIGGER, Warszawa 1996

R. Sitkiewicz „Twój biznes plan”, wyd. Twój Biznes, Gdynia 1998

L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska - Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska „Projekty inwestycyjne”, ODDK, Gdańsk 1999

L. Kupiec, T. Dębowski „Biznes plan jako instrument zarządzania firmą”, WSFiZ, Białystok 2003

Z. Pawlak „Biznesplan. Zastosowania i przykłady”, Poltext, 2006

A. Korczyn „Jak opracować biznesplan?”, Sigma, Skierniewice 2010

K. Opolski, K. Waśniewski „Biznesplan. Jak go budować i analizować?”, CeDeWu, Warszawa 2011

T. Hermaniuk „Biznes plan. Pytania i odpowiedzi”, Difin, Warszawa 2014

G. Marynowicz „101 Niezwykłych pomysłów na biznes”, Helion, Gliwice 2015

A. Tokarski, M. Tokarski, A. Wójcik „Biznesplan po polsku”, CeDeWu, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.