Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura krajów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2CLH Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura krajów niemieckojęzycznych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatur niemieckojęzycznych, a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw wskazanych zakresów; wymagania wstępne: podstawowa znajomość historii literatur wskazanych w nazwie przedmiotu. Lektura i interpretacja pokaże zakresy treściowe, problematykę, motywy tekstów wybranych autorów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Podstawowym celem jest prześledzenie dorobków artystycznych głównych reprezentantów literatur: niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej na tle epok historycznoliterackich. Teksty (wybór) zostaną oświetlone w konkretnych nurtach literackich czy też szkołach filozoficznych. Prymarną będzie topika, konwergencje i dywergencje epok, nurtów, filozofii, autorów.

Literatura:

Marian Szyrocki, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1971;

Mirosława Czarnecka, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 2011;

Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wybranych utworów literackich, Szczecin 2005;

Maciej Ganczar, Historia literatury austriackiej, Warszawa 2016;

Stefan Kaszyński, Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012;

Hubert Orłowski, Wobec zniewoleń „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej, red. Edward Białek, Wrocław 1997;

Heinz Politzer, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej, tłum. Jerzy Hummel, Warszawa 1973;

Marian Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik T. 1 i 2, Warszawa 1972.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zna podstawową terminologię w dziedzinie nauk humanistycznych;

KA6_WK2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UWO1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł;

KA6_UW1 Analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej z uwzględnieniem kontekstów;

KA6_UK1 Planuje i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne sproblematyzowane interpretacyjnie, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz własnych wniosków.

KA6_UUO1 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_KKO1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KA6_KKO2 Ma świadomość odpowiedzialności za tradycję literacką regionu, kraju i Europy, wykazuje wrażliwość na jej poznawcze, estetyczne i aksjologiczne aspekty.

KA6_KOR1 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

KA6_KKOR1 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

wykład;

sposoby weryfikacji: zaliczenie na ocenę na podstawie testu

w związku z pandemią nauczanie zdalne (wykład i weryfikacja) na platformie Blackboard Collaborate, według rozkładu zajęć, w czasie rzeczywistym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatur niemieckojęzycznych, a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw wskazanych zakresów; wymagania wstępne: podstawowa znajomość historii literatur wskazanych w nazwie przedmiotu. Lektura i interpretacja pokaże zakresy treściowe, problematykę, motywy tekstów wybranych autorów.

Literatura:

Marian Szyrocki, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1971;

Mirosława Czarnecka, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 2011;

Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wybranych utworów literackich, Szczecin 2005;

Maciej Ganczar, Historia literatury austriackiej, Warszawa 2016;

Stefan Kaszyński, Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012;

Hubert Orłowski, Wobec zniewoleń „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej, red. Edward Białek, Wrocław 1997;

Heinz Politzer, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej, tłum. Jerzy Hummel, Warszawa 1973;

Marian Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik T. 1 i 2, Warszawa 1972.

Uwagi:

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

wykład;

sposoby weryfikacji: zaliczenie na ocenę - test, obecność na wykładzie;

w związku z pandemią nauczanie zdalne (wykład i weryfikacja) na platformie Blackboard Collaborate, według rozkładu zajęć, w czasie rzeczywistym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatur niemieckojęzycznych, a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw wskazanych zakresów; wymagania wstępne: podstawowa znajomość historii literatur wskazanych w nazwie przedmiotu. Lektura i interpretacja pokaże zakresy treściowe, problematykę, motywy tekstów wybranych autorów.

Literatura:

Marian Szyrocki, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1971;

Mirosława Czarnecka, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 2011;

Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wybranych utworów literackich, Szczecin 2005;

Maciej Ganczar, Historia literatury austriackiej, Warszawa 2016;

Stefan Kaszyński, Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012;

Hubert Orłowski, Wobec zniewoleń „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej, red. Edward Białek, Wrocław 1997;

Heinz Politzer, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej, tłum. Jerzy Hummel, Warszawa 1973;

Marian Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik T. 1 i 2, Warszawa 1972.

Uwagi:

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

wykład;

sposoby weryfikacji: zaliczenie na ocenę - test, obecność na wykładzie;

w związku z pandemią nauczanie zdalne (wykład i weryfikacja) na platformie Blackboard Collaborate, według rozkładu zajęć, w czasie rzeczywistym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.