Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJN - czytanie i pisanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2JNN
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PNJN - czytanie i pisanie 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym standardom A2.

Student powinien:

- nabyć umiejętności pozwalające mu samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie B1;

- rozwinąć umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobierać odpowiednie przykłady;

- rozwinąć świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

- pogłębić swoją wiedzę na temat języka i kultury niemieckiej w ujęciu kontrastywnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego. Celem ćwiczeń PNJN jest rozwijanie kompetencji w zakresie wszystkich sprawności i subsystemów języka niemieckiego celem osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach komponentu "czytanie i pisanie 2" dla II roku studiów licencjackich tworzą kurs na poziomie średniozaawansowanym, którego celem jest wprowadzenie studentów na wyższy poziom biegłości językowej. W trakcie kursu studenci nabywają szeroki zakres słownictwa na poziomie B1 rozwijając jednocześnie swoje zdolności komunikacyjne, co pozwala im na formułowanie własnych opinii w sposób przejrzysty, płynny i logiczny. W ramach zajęć ćwiczone są ustne i pisemne formy wypowiedzi celem rozwoju kompetencji dyskursywnej i stylistyczno-pragmatycznej.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II/3, 4

Wymagania wstępne : znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 60 godz., ćwiczenia, punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 60 godzin, przygotowanie do zajęć - 60 godzin, razem: 120 godzin

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60/1

- o charakterze praktycznym 120/2

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, w parach, grupowa, prezentacje, konsultacje

Literatura:

Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag, "Netzwerk B1, Lesetexte mit Aufgaben"

Breitsameter Anna/Glas-Peters, Sabine/Pude, Angela 2017: "Menschen. Deutsch als Fremdsprache. B1.1"

Efekty uczenia się:

Wiedza: KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WK1

Umiejętności: KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UK4, KA6_UK6

Kompetencje społeczne: KA6_KK1, KA_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływają: aktywne uczestnictwo w zajęciach, prace pisemne.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest napisanie wszystkich prac pisemnych. Nie przewiduje się terminów poprawkowych.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze, każda kolejna musi być odrobiona na konsultacjach.

Z uczestnictwa w zajęciach zwalniają certyfikaty Goethe-Institut B1, B2, C1, C2 i certfikat DSD. Certyfikat nie zwalnia z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera, Magdalena Thien
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera, Magdalena Thien
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)