Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - gramatyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-2PGR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - gramatyka praktyczna 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• posługuje się biegle strukturami zdaniowymi języka angielskiego

• rozróżnia i nazywa te struktury, formy czasowników oraz inne elementy zdania

• biegle posługuje się nazewnictwem gramatycznym z wybranego zakresu,;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie gramatyki języka angielskiego.

Pełny opis:

Forma studiów Stacjonarne

Profil studiów Ogólnoakademicki

Kod przedmiotu 04000-AG1-2 PEN

Język przedmiotu Angielski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy (M_2)

Rok studiów /semestr rok II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) zaliczenie PNJA 1

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

240 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

240-x1h=240h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 10 x 1h= 10h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).5 x 1h=5h

Realizacja zadań projektowych.40h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

12h + 3h=15h

Razem:550h (odpowiada 22 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

240 +5+3h = 248h odpowiada 10 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

240+240 + 10 + 40 + 12 = 542h odpowiada 21 pkt. ECTS

Literatura:

Patrz lista lektur obowiązująca w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. KA6_WG9

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowaniaKA6_UK4

KA6_UK5

Student posiada umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów.KA6_KO4

Student gotowy jest do współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej oraz do uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach. KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Patrz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok-Łazarecka
Prowadzący grup: Anna Dziok-Łazarecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.