Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczenie się i nauczanie języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-2UNJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uczenie się i nauczanie języków
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ma ona w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację podstawowych tekstów akademickich z zakresu akwizycji języków i metodyki nauczania języka obcego.Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi uczenia się i nauczania angielskiego jako języka obcego.

Zapewnienie studentom ćwiczeń o charakterze warsztatowym i refleksyjnym przy jednoczesnym odnoszeniu się do ich doświadczeń nabytych w procesie dotychczasowej nauki języka obcego.

Rozwój znajomości technik uczenia się i nauczania związanych z najnowszymi tendencjami w kształceniu językowym oraz rozwój umiejętności rozpoznawania indywidualnych predyspozycje uczniów i przygotowania ich do rozwijania autonomii w procesie uczenia się i nauczania; rozwój umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii w opanowywaniu języków obcych.

Pełny opis:

Forma studiów Stacjonarne

Profil studiów Ogólnoakademicki

Kod przedmiotu 340-AH1- 2UNJ

Język przedmiotu Język angielski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_6.)

Rok studiów /semestr II rok; semestr trzeci i czwarty

Liczba godzin: 60 h ćwiczesń

5. ECTS

Literatura:

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Third Edition. Completely Revised And Updated. Longman.

Komorowska, H. 2005. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Komorowska, H. (red.). 2009. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN.

Lightdown, P., N. Spada. 1993. How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press

Observing English Lessons. Materiały video. 1997. British Council Studium University of Gdańsk.

Programy nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

Revel, J., S. Norman. 1999. Handing Over. London: Saffire Press

Richards J., T. Rodgers. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP

Tanner, R., Green, C. 1998. Tasks for Teacher Education. Longman.

Ur,P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge:CUP

Wallace, M. 1998. Action Research for Language Teachers. Cambridge: CUP

oraz

artykuły z:

English Teaching Professional

Practical English Teaching

Modern English Teacher

ELT Journal

Network

Forum

Języki obce w szkole

Efekty uczenia się:

KA6_WG2, KA6_WG5

Absolwent zna i rozumie:

podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się i metodyki nauczania języka obcego

podstawowe role i zadania ucznia i nauczyciela na lekcji języka obcego ukierunkowanej na rozwijanie sprawności językowych

prosty artykuł z zakresu przyswajania i nauczania języka obcego

pojęcie autonomii i sposoby jej promowania w procesie uczenia się języka zarówno samodzielnie (siebie jako ucznia) jaki i na lekcji języka obcego służącej rozwijaniu sprawności językowych

podstawowe środki technologiczne używane na lekcji języka obcego ukierunkowanej na rozwijanie sprawności językowych

KA6_UW2, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK2, KA6_UK4, KA6_UO1,

KA6_UU1

Absolwent potrafi:

wyselekcjonować, opracować i ocenić wartość materiałów dydaktycznych niezbędnych do pracy własnej jak i do przeprowadzenia przez niego lekcji języka angielskiego nastawionej na nauczanie wybranej sprawności receptywnej

wyselekcjonować, opracować i poddać ocenie materiały dydaktyczne niezbędne do samodzielnej nauki jak i do przeprowadzenia przez niego lekcji języka angielskiego nastawionej na nauczanie wybranej sprawności produktywnej

wyselekcjonować techniki pracy i rozplanować materiał na lekcję języka angielskiego integrującą różne sprawności językowe

zaprojektować ćwiczenia językowe z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych na potrzeby własne i ewentualnych uczniów

wykorzystać różne źródła projektując materiały dydaktyczne na potrzeby własne i ewentualnych innych osób uczących się języka obcego

dostrzec potrzebę ustawicznego kształcenia swoich kompetencji zawodowych i językowych i wykazać odpowiedzialności za rzetelność przekazywanych przez niego na lekcjach treści językowych i kulturowych (bycia ‘nośnikiem’ języka i kultury kraju docelowego) towarzyszącej zawodowi nauczyciela języka obcego

współdziałać w grupie, przyjmować w niej różne funkcje i postawę krytyczną na temat jakości opracowanych i prezentowanych materiałów dydaktycznych

KA6_KK1 KA6_KK2,

Absolwent jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, projekty i zadania typu ‘microteaching’, analiza prezentowanych projektów (ocena koleżeńska) – refleksja i (samoocena) – autorefleksja)

II. Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

• prace projektowych - indywidualne i grupowe (‘microteaching assignements’ i scenariusze lekcji),

• prezentacje i analiza artykułów z zakresu teorii uczenia się i nauczania języka obcego

• test osiągnięć

• zaangażowanie, przygotowanie i udział iw zajęciach

• Egzamin (test pisemny) po 4-tym semestrze.

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewicka-Mroczek
Prowadzący grup: Ewa Lewicka-Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lista tematów rok 2020/21

1. Learning and teaching a foreign language. Why people learn languages and what it means to know a foreign language. Individual differences among the participants of the learning and teaching process and their impact upon language learning.

2.Learning and teaching vocabulary. Procedure, processes, techniques.

3. Learning and teaching grammar. Procedure, approaches, techniques.

4.Different models of foreign language lessons. Designing 3P model lessons. Choosing and sequencing material within a single lesson and a sequence of lessons. Alternatives to 3P model.

5. Receptive skills. Qualities of spoken and written language. Processes involved in information comprehension. Learning and teaching receptive skills and subskills. Evaluation of techniques used to develop receptive skills.

6. Productive skills. Difficulties with learning and teaching productive skills. Approaches, techniques and subskills of learning and teaching writing and speaking skills in a foreign language.

7. Video in FL teaching.

8. Integrating language skills. Designing and evaluating skill- and skills-based lessons.

9. Communicative language teaching.

Uwagi:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze (bez względu na formę pracy stacjonarna czy zdalna w trybie rzeczywistym).

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności (dotyczy wyłącznie nieobecności nieusprawiedliwionych) następuje redukcja punktów (minus 1 pkt. za każdą nadprogramową nieobecność).

Zwolnienia lekarskie przyjmowane są wyłącznie w okresie dwóch tygodni od nieobecności na zajęciach.

Warunki Zaliczenia:

Semestr zimowy - można uzyskać 22 pkt.

- 10 pkt. za indywidualne prezentacje zestawu 2 - 3 kreatywnych ćwiczeń językowych - szczegóły w materiałach do kursu

- 10 pkt. projekt typu mikronauczanie - nauczanie słownictwa - szczegóły w materiałach do kursu

- 2 pkt. za zaangażowanie i udział w zajęciach

Semestr letni – można uzyskać 22 pkt.

- 10 pkt - projekt grupowy - dwa scenariusze lekcji - szczegóły w materiałach do kursu

- 10 pkt prezentacja indywidualna - mikronauczanie, lekcja iintegrująca sprawności językowe - szczegóły w materiałach do kursu

- 2 pkt. za zaangażowanie i udział w zajęciach

Prezentacje odbywają się w ramach zajęć (przy formie stacjonarnej) albo za pośrednictwem używanego komunikatora w przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Liczba uzyskanych punktów z prezentacji nie podlega poprawie (nie dotyczy to projektów niezaliczonych).

W przypadku prezentacji po wyznaczonym terminie maksymalna pula punktów zostaje zredukowana z 10 do 8.

Materiały do kursu, które będą używane w trakcie zajęć zostaną przesłane przez USOS. Zajęcia w trybie zdalnym prowadzone będą analogicznie do stacjonarnych, zgodnie z rozkładem, za pomocą komunikatora umożliwiającego aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach (preferowane komunikatory Blackboard i MS Teams).

Przeliczenie punktów na oceny:

22 – 21 – very good (5)

20 – 19 – good plus (4+)

18 – 17 – good (4)

16 – 15 – satisfactory plus (3+)

14 – 13 – satisfactory (3)

12 – no credit (2)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w semestrze letnim. Osoby, które w semestrze zimowym uzyskają minimum ocenę dobrą (4) oraz w semestrze letnim ocenę bardzo dobra (5) zwolnione są z egzaminu. Uzyskane oceny końcowe z poszczególnych semestrów nie podlegają podwyższaniu, np. z 3.5 na 4 lub 4.5 na 5.0.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewicka-Mroczek
Prowadzący grup: Ewa Lewicka-Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lista tematów rok 2020/21

1. Learning and teaching a foreign language. Why people learn languages and what it means to know a foreign language. Individual differences among the participants of the learning and teaching process and their impact upon language learning.

2.Learning and teaching vocabulary. Procedure, processes, techniques.

3. Learning and teaching grammar. Procedure, approaches, techniques.

4.Different models of foreign language lessons. Designing 3P model lessons. Choosing and sequencing material within a single lesson and a sequence of lessons. Alternatives to 3P model.

5. Receptive skills. Qualities of spoken and written language. Processes involved in information comprehension. Learning and teaching receptive skills and subskills. Evaluation of techniques used to develop receptive skills.

6. Productive skills. Difficulties with learning and teaching productive skills. Approaches, techniques and subskills of learning and teaching writing and speaking skills in a foreign language.

7. Video in FL teaching.

8. Integrating language skills. Designing and evaluating skill- and skills-based lessons.

9. Communicative language teaching.

Uwagi:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze (bez względu na formę pracy stacjonarna czy zdalna w trybie rzeczywistym).

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności (dotyczy wyłącznie nieobecności nieusprawiedliwionych) następuje redukcja punktów (minus 1 pkt. za każdą nadprogramową nieobecność).

Zwolnienia lekarskie przyjmowane są wyłącznie w okresie dwóch tygodni od nieobecności na zajęciach.

Warunki Zaliczenia:

Semestr zimowy - można uzyskać 22 pkt.

- 10 pkt. za indywidualne prezentacje zestawu 2 - 3 kreatywnych ćwiczeń językowych - szczegóły w materiałach do kursu

- 10 pkt. projekt typu mikronauczanie - nauczanie słownictwa - szczegóły w materiałach do kursu

- 2 pkt. za zaangażowanie i udział w zajęciach

Semestr letni – można uzyskać 22 pkt.

- 10 pkt - projekt grupowy - dwa scenariusze lekcji - szczegóły w materiałach do kursu

- 10 pkt prezentacja indywidualna - mikronauczanie, lekcja iintegrująca sprawności językowe - szczegóły w materiałach do kursu

- 2 pkt. za zaangażowanie i udział w zajęciach

Prezentacje odbywają się w ramach zajęć (przy formie stacjonarnej) albo za pośrednictwem używanego komunikatora w przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Liczba uzyskanych punktów z prezentacji nie podlega poprawie (nie dotyczy to projektów niezaliczonych).

W przypadku prezentacji po wyznaczonym terminie maksymalna pula punktów zostaje zredukowana z 10 do 8.

Materiały do kursu, które będą używane w trakcie zajęć zostaną przesłane przez USOS. Zajęcia w trybie zdalnym prowadzone będą analogicznie do stacjonarnych, zgodnie z rozkładem, za pomocą komunikatora umożliwiającego aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach (preferowane komunikatory Blackboard i MS Teams).

Przeliczenie punktów na oceny:

22 – 21 – very good (5)

20 – 19 – good plus (4+)

18 – 17 – good (4)

16 – 15 – satisfactory plus (3+)

14 – 13 – satisfactory (3)

12 – no credit (2)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w semestrze letnim. Osoby, które w semestrze zimowym uzyskają minimum ocenę dobrą (4) oraz w semestrze letnim ocenę bardzo dobra (5) zwolnione są z egzaminu. Uzyskane oceny końcowe z poszczególnych semestrów nie podlegają podwyższaniu, np. z 3.5 na 4 lub 4.5 na 5.0.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.