Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-3SEM7 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 - C1), student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.


Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Wydział Filologiczny, Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia, Stacjonarne, profil studiów: Ogólnoakademicki; Przedmiot obowiązkowy (M_12)

III rok, semestr V i VI; wymagania wstępne: zaliczony drugi rok studiów; wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej. 60 godzin;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30h+ 25h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd. 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego 90h

Pisanie pracy 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. 50h

Razem: 500

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela. 105h 4 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym 500 19 pkt. ECTS

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W08, K_U04

K_W07

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07

K_W09

K_U01, K_U03

K_U05

K_U01, K_U03

K_U14

K_W12, K_K05

K_U02

K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

K_U10

K_W09, K_U13,

K_K04

K_K01

K_K07, K_U13

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: dyskusje, praca własna, analiza i interpretacja tekstów akademickich

Systematyczny udział najpierw w zajęciach grupowych, a następnie w indywidualnych spotkaniach z Promotorem. Napisanie i złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Seminarium koncentrować się będzie wokół problematyki reprezentacji w mediach i dziełach kultury. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno media tradycyjne (prasa, telewizja, radio) jak i nowe media.

Przekazy medialne, postrzegane jako konstrukcje, obrazy podlegające interpretacji, będą stanowiły podstawę powstających projektów dyplomowych.

Powstające w ramach seminarium prace będą analizą wybranych przez uczestników tekstów kultury i konkretnych zawartych w nich form reprezentacji. Studenci będą analizować język, znaki lub obrazy służące produkowaniu określonego znaczenia.

Uczestnicy seminarium będą mogli badać sposoby reprezentacji określonych zjawisk, tematów, zagadnień w mediach brytyjskich lub analizować przedstawienia aspektów szeroko pojętej kultury brytyjskiej w mediach polskojęzycznych.

Uczestnicy seminarium będą zachęcani do posługiwania się klasycznymi oraz nowoczesnymi metodami wypracowanymi przez brytyjskie studia kulturowe.

Przykładowe tematy:

Examining British news media for representations of wealth.

Photographic representations of young royals in The Sun.

Changing representations of masculinity in selected British TV series.

Literatura:

M. Bednarek, Evaluation in Meda Discourse, 2006

M. Talbot, Media Discourse. Representation and Interaction, 2007

N. Fairclough, Media Discourse, 1995

N. Fairclough, Analysing Discourse. Textual analysis for social research, 2003

R. Wodak, M. Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, 2001

T.A. A. van Dijk, Society and Discourse How Social Contexts Influence Text and Talk, 2009

A. Budzyńska-Daca, Retoryka wizerunku medialnego, 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Seminarium koncentrować się będzie wokół problematyki reprezentacji w mediach i dziełach kultury. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno media tradycyjne (prasa, telewizja, radio) jak i nowe media.

Przekazy medialne, postrzegane jako konstrukcje, obrazy podlegające interpretacji, będą stanowiły podstawę powstających projektów dyplomowych.

Powstające w ramach seminarium prace będą analizą wybranych przez uczestników tekstów kultury i konkretnych zawartych w nich form reprezentacji. Studenci będą analizować język, znaki lub obrazy służące produkowaniu określonego znaczenia.

Uczestnicy seminarium będą mogli badać sposoby reprezentacji określonych zjawisk, tematów, zagadnień w mediach brytyjskich lub analizować przedstawienia aspektów szeroko pojętej kultury brytyjskiej w mediach polskojęzycznych.

Uczestnicy seminarium będą zachęcani do posługiwania się klasycznymi oraz nowoczesnymi metodami wypracowanymi przez brytyjskie studia kulturowe.

Przykładowe tematy:

Examining British news media for representations of wealth.

Photographic representations of young royals in The Sun.

Changing representations of masculinity in selected British TV series.

Literatura:

M. Bednarek, Evaluation in Meda Discourse, 2006

M. Talbot, Media Discourse. Representation and Interaction, 2007

N. Fairclough, Media Discourse, 1995

N. Fairclough, Analysing Discourse. Textual analysis for social research, 2003

R. Wodak, M. Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, 2001

T.A. A. van Dijk, Society and Discourse How Social Contexts Influence Text and Talk, 2009

A. Budzyńska-Daca, Retoryka wizerunku medialnego, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.