Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1GOF2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom First Certificate Examination.


Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawami fonetyki i fonologii języka angielskiego i rolą jaką pełnią w procesie produkcji i percepcji mowy. Wskazanie na rolę studiów teoretycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych związanych z posługiwaniem się językiem w komunikacji. Student będzie umiał nazwać i scharakteryzować wszystkie podsystemy fonetyczne, wskazać na ich znaczenie w języku, opisać funkcje jednostek segmentalnych i prozodycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: językoznawstwo,I rok, 1 i 2 semestr, wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom First Certificate Examination, 30 godzin wykład, 2 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 30h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h, przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim - 15h

Razem: 50h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+5+2=37 h /1,75 ECTS,

praktyczny 0 h /0 ECTS

Literatura:

1. Brazil, D. 1997. The Communicative Value of Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Cruttenden, A. 1994. Gimson’s Pronunciation Practice. Fifth Edition. London: Edward Arnold.

3. Crystal, D. 1987. The Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Jassem, W. 1983. The Phonology of Modern English. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

5. Jones, D. 1956. An Outline of English Phonetics. Cambridge: W.Heffer&Sons Ltd.

6. Kenworthy, J. 1990. Teaching English Pronunciation. London: Longman

7. Kingdon, R. 1958. English Intonation Practice. London: Longman

8. Ladefoged, P. 2001. A Course in Phonetics. Fourth Edition. Forth Worth: Harcourt College Publishers.

Literatura uzupełniająca:

9. Brazil, D. 2001. Pronunciation for Advanced Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Clark, J., Yallop, C. 1995. An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell.

11. Morley, J. 1987. Current Perspective on Pronunciation. Washington: Teachers of English to Speakers of Other Languages.

12. Reszkiewicz, A. 1981. Correct Your English Pronunciation. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

13. Roach, P. 1998. English Phonetics and Phonology.CUP.

13. Taylor, L. 1993. Pronunciation in Action. New York: Prentice Hall.

14. Tench, P. 1991. Pronunciation Skills. London: Macmillan Publishers Ltd.

15. Tench, P. 1996. The Intonation Systems of English. Londona, New York: Cassell.

16. Gussenhoven, C. and J.Haike. 2011. Understanding Phonology. Hodder Education.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_UW1

KA6_UW7

KA6_UK1

KA6_UU1

KA6_KK1

KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne po II semestrze (ocena pozytywna). Ciągła weryfikacja efektów kształcenia w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szymaniuk
Prowadzący grup: Dorota Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)