Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.francuski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć student będzie rozwijał i doskonalił wszystkie sprawności językowe w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1 :

słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie i tworzenie tekstów mówionych i pisanych.

Zajęcia mają na celu także motywowanie studentów do systematyzowania zdobytej przez nich wiedzy i samodzielnej pracy w celu pogłąbiania umiejętności i kompetencji językowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego od poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

c) kształcenie kompetencji interkulturowej (informacje o realiach świata frankofońskiego i krajach francuskojęzycznych)

Student jest ponadto zachęcany do systematyzowania wiedzy i motywowany do samodzielnej pracy i rozwijania umiejętności językowych.

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKF

Przedmiot uzupełniający MK_11

Dziedzina Nauk Humanistycznych

Dyscyplina: językoznawstwo

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 24,5 godz.; udział w konsultacjach: 5,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 65,5 h = 2 pkt ECTS. Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Inspire 1 Méthode de français A1: livre et cahier d'activités avec audios, Hachette FLE 2020

Dodatkowa:

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników oraz zasobów internetowych.

Efekty uczenia się:

Student

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi.

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa.

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji.

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji.

KA6_WK3: Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I i II semestrze z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych zalecanych przez Dziekana wydziału.

Praktyczne ćwiczenia, które rozwijają i pozwalają zweryfikować wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza i miejętności sprawdzane są w formie testów i prac pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link, Beata Bartulewicz, Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Beata Bartulewicz, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKF

Brak wymagań wstępnych.

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

CD-ROM

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, , strony obcojęzyczne typu Point du FLE, TV5 Monde, YT itp..

Uwagi:

Semestr II w r.ak. 2020-2021 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

1-2 Kolokwia online w czasie rzeczywistym na dopuszczonej do użycia platformie pracy zdalnej.

Student na zajęciach powinien mieć włączoną kamerę.

Zaliczenie obecności na podstawie aktywnego udziału w zajęciach online (z włączoną kamerą). Dopuszczalne są 2 nieobecności, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Ocena końcowa będzie średnią z punktacji z testów przeprowadzonych w trakcie zajęć (wymagana włączona kamera)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko, Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Dorota Chłanda, Jerzy Koniecko, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKF

Brak wymagań wstępnych.

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Od 2021-2022

Inspire 1 Méthode de français A1: livre et cahier d'activités avec audios, Hachette FLE 2020

Dodatkowa:

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników oraz zasobów internetowych.

Do 2021-2022:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

CD-ROM

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, , strony obcojęzyczne typu Point du FLE, TV5 Monde, YT itp..

Uwagi:

Dopuszczalne są 2 nieobecności, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Ocena końcowa będzie średnią z punktacji z testów przeprowadzonych w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko, Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKF

Brak wymagań wstępnych.

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Od 2021-2022

Inspire 1 Méthode de français A1: livre et cahier d'activités avec audios, Hachette FLE 2020

Dodatkowa:

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników oraz zasobów internetowych.

Do 2021-2022:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

CD-ROM

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, , strony obcojęzyczne typu Point du FLE, TV5 Monde, YT itp..

Uwagi:

Semestr II w r.ak. 2020-2021 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Dopuszczalne są 2 nieobecności, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

1-2 Kolokwia w semestrze

Ocena końcowa będzie średnią z punktacji z testów przeprowadzonych w trakcie zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.