Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA Fonetyka praktyczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1PPH
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA Fonetyka praktyczna 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna

Fonetyka praktyczna

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1)

Rok studiów /semestr rok I, I i II semestr

Wymagania wstępne : znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom B2 Punkty ECTS : 30

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 325 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.). 325 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 325x1h= 325h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 80h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).25 h Realizacja zadań projektowych.20h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 17h + 3h=20

Razem:750h (odpowiada 30 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 325 +25 +3h = 353h odpowiada 14 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 325+300 + 80 + 25+ 17 = 747 odpowiada 29,5 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

K_W13, K_W04, K_W02

K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U13, K_U11

K_K01, K_K02, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B)

cykl PNJA - egzamin ustny i pisemny.

Oceny:

5 = 91% - 100%

4+ = 81% - 90%

4 = 71% - 80%

3+ = 61% - 70%

3 = 51% - 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Citko, Agnieszka Jelska-Cydzik, Alicja Lisowska, Dorota Szymaniuk
Prowadzący grup: Michał Citko, Agnieszka Jelska-Cydzik, Alicja Lisowska, Dorota Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. artykulacja poszczególnych dźwięków (samogłosek, dyftongów, spółgłosek) w izolacji, zdaniach oraz tekstach

2. łączenie międzywyrazowe: spółgłoska-samogłoska oraz samogłoska-samogłoska plus spółgłoska łącząca

3. mocne i słabe formy: kontekst, zastosowanie, produkcja

4. poprawne wymawianie i akcentowanie wyrazów na poziomie B2/C1

czytanie zdań, dialogów,dłuższych tekstów

Pełny opis:

1.Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu fonetyki i fonologii oraz alfabetu fonetycznego IPA - 6 godzin

2.Samogłoski proste (krótkie i długie) – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 20 godzin, laboratorium

3.Dyftongi – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 6 godzin, aboratorium

4.Spółgłoski – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 8 godzin, laboratorium

5. Akcent wyrazowy – ćwiczenie właściwego akcentowania dłuższych wyrazów, derywatyw oraz wyrazów złożonych

6.Łączenie międzywyrazowe oraz spółgłoski łączace, 8 godzin, laboratorium

8.Formy mocne i słabe – transkrypcja tych form oraz krótkich zdań, czytanie dialogów z naciskiem na wyrazy akcentowane i nieakcentowane - 10 godzin, laboratorium, ćwiczenie transkrypcji

Ćwiczenia dodatkowe: Words Commonly Mispronounced, tzw. spółgłoski nieme, wybrane nazwy własne i geograficzne - 12 godzin, praca ze słownikiem, transkrypcja, laboratorium

Literatura:

1.Baker, Ann, Ship or Sheep, CUP, 1990

2.Gimson, A C, A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hancock, Mark and Donna, Sylvie, English Pronunciation in Use. Intermediate, Cambridge University Press, 2007.

4.Mańkowska, Anna, Nowacka, Marta, Kłoczowska, Magdalena, “How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?” English Pronunciation Practice Book, Kraków-Rzeszów-Zamość, 2009.

5.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

6.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

7.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

8.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987.

9.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.50% ze wszystkich testów łącznie (I semestr) oraz 60% po II semestrze.

W każdym semestrze odbędzie się jedno zaliczenie ustne, które musi być przez studenta zaliczone - jest to warunkiem otrzymania zaliczenia końcowego.

Za nieprzygotowywanie się do zajęć i nieodrabianie pracy domowej student każdorazowego otrzymuje -2%.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Zaświadczenie lekarskie należy okazać w ciągu 7 dni

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 50% w I semestrze i min. 60% w II semestrze z tego testu. Z poprawy można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

W przypadku poprawy jednego testu brany pod uwagę jest wynik testu pierwszego (niezaliczonego) oraz drugiego - poprawkowego.

Na zajęciach zdalnych oraz na testach wymagane jest włączenie kamery.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 85% - 89%

4 = 75% - 84%

3+ = 70% - 74%

3 = 60% - 69%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Citko, Agnieszka Jelska-Cydzik, Aneta Szklanko-Dondziło
Prowadzący grup: Michał Citko, Agnieszka Jelska-Cydzik, Aneta Szklanko-Dondziło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenie umiejętności dotyczących fonetyki segmentalnej (percepcja i artykulacja poszczególnych dźwięków) oraz fonetyki suprasegmentalnej (łączenie międzywyrazowe, mocne i słabe formy, akcent wyrazowy).

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii oraz alfabetu fonetycznego IPA - 6 godzin

2.Samogłoski proste (krótkie i długie) – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 20 godzin, laboratorium

3.Dyftongi – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 6 godzin, laboratorium

4.Spółgłoski – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 8 godzin, laboratorium

5. Akcent wyrazowy – ćwiczenie właściwego akcentowania dłuższych wyrazów, derywatyw oraz wyrazów złożonych

6.Łączenie międzywyrazowe oraz spółgłoski łączące, 8 godzin, laboratorium

7.Formy mocne i słabe – transkrypcja tych form oraz krótkich zdań, czytanie dialogów z naciskiem na wyrazy akcentowane i nieakcentowane - 10 godzin, laboratorium, ćwiczenie transkrypcji

Ćwiczenia dodatkowe: Words Commonly Mispronounced, tzw. spółgłoski nieme, wybrane nazwy własne i geograficzne - 12 godzin, praca ze słownikiem, transkrypcja, laboratorium

Literatura:

1.Baker, Ann, Ship or Sheep, CUP, 1990

2.Gimson, A C, A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hancock, Mark and Donna, Sylvie, English Pronunciation in Use. Intermediate, Cambridge University Press, 2007.

4.Mańkowska, Anna, Nowacka, Marta, Kłoczowska, Magdalena, “How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?” English Pronunciation Practice Book, Kraków-Rzeszów-Zamość, 2009.

5.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

6.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

7.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

8.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987.

9.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenie umiejętności dotyczących fonetyki segmentalnej (percepcja i artykulacja poszczególnych dźwięków) oraz fonetyki suprasegmentalnej (łączenie międzywyrazowe, mocne i słabe formy, akcent wyrazowy).

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii oraz alfabetu fonetycznego IPA - 6 godzin

2.Samogłoski proste (krótkie i długie) – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 20 godzin, laboratorium

3.Dyftongi – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 6 godzin, laboratorium

4.Spółgłoski – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 8 godzin, laboratorium

5. Akcent wyrazowy – ćwiczenie właściwego akcentowania dłuższych wyrazów, derywatyw oraz wyrazów złożonych

6.Łączenie międzywyrazowe oraz spółgłoski łączące, 8 godzin, laboratorium

7.Formy mocne i słabe – transkrypcja tych form oraz krótkich zdań, czytanie dialogów z naciskiem na wyrazy akcentowane i nieakcentowane - 10 godzin, laboratorium, ćwiczenie transkrypcji

Ćwiczenia dodatkowe: Words Commonly Mispronounced, tzw. spółgłoski nieme, wybrane nazwy własne i geograficzne - 12 godzin, praca ze słownikiem, transkrypcja, laboratorium

Literatura:

1.Baker, Ann, Ship or Sheep, CUP, 1990

2.Gimson, A C, A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hancock, Mark and Donna, Sylvie, English Pronunciation in Use. Intermediate, Cambridge University Press, 2007.

4.Mańkowska, Anna, Nowacka, Marta, Kłoczowska, Magdalena, “How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?” English Pronunciation Practice Book, Kraków-Rzeszów-Zamość, 2009.

5.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

6.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

7.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

8.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987.

9.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)