Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - doskonalenie językowe B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2MOD13
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe B1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z kulturą kowergencji.

Pełny opis:

Studenci będą analizować wybrane przez siebie franczyzy z perspektywy kultury konwergencji, narratologii i studiów nad adaptacją. Celem modułu jest ćwiczenie umiejętności badawczych i prezentacyjnych, a także powiązanego słownictwa i gramatyki.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu oksiążkę H. Jenkins'a "Convergence Culture: Where Old and New Media Collide"

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw tłumaczeń literackich, w tym tłumaczenia literatury dziecięcej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań.

Student potrafi korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć różnorodne teksty z różnych obszarów życia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy w warunkach komunikacji wielokulturowej.

KA6_WG1

KA6_WG9

KA6_WK1

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_UW4

KA6_UK4

KA6_UK5

KA6_UK5

KA6_UK4

KA6_UK5

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UK5

KA6_KO4

Sposoby weryfikacji: zaliczenie na podstawie końcowej pracy projektowej; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów (prezentacji badawczej opartej na podstawie intermedialnej franczyzy)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Ebelashvili
Prowadzący grup: Diana Ebelashvili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane ze współczesną angielską literaturą dziecięcą, w szczególności jej aspekt kulturowy oraz trudności przekładu.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi działami J.Donaldson, A.A. Milne oraz T. Mitton; ich rolą i miejscu we współczesnej literaturze dziecięcej oraz kulturze brytyjskiej. Studenci poznają historie związane z tłumaczeniem tych dzieł na język polski oraz związanymi z tym trudnościami. Po przygotowaniach teoretycznych będą mieli szansę samodzielnie wcielić się w tłumaczy próbując różne techniki i strategie tłumaczeniowe tworząc własne propozycje.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu o dzieła: J. Donaldson, A.A. Milne i T. Mitton.

Uwagi:

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - przekładu jednej z książek T. Mitton.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Ebelashvili
Prowadzący grup: Diana Ebelashvili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z kulturą kowergencji.

Pełny opis:

Studenci będą analizować wybrane przez siebie franczyzy z perspektywy kultury konwergencji, narratologii i studiów nad adaptacją. Celem modułu jest ćwiczenie umiejętności badawczych i prezentacyjnych, a także powiązanego słownictwa i gramatyki.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu oksiążkę H. Jenkins'a "Convergence Culture: Where Old and New Media Collide"

Uwagi:

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów (prezentacji badawczej opartej na podstawie intermedialnej franczyzy)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z kulturą kowergencji.

Pełny opis:

Studenci będą analizować wybrane przez siebie franczyzy z perspektywy kultury konwergencji, narratologii i studiów nad adaptacją. Celem modułu jest ćwiczenie umiejętności badawczych i prezentacyjnych, a także powiązanego słownictwa i gramatyki.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu oksiążkę H. Jenkins'a "Convergence Culture: Where Old and New Media Collide"

Uwagi:

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów (prezentacji badawczej opartej na podstawie intermedialnej franczyzy)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)