Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań w językoznawstwie stosowanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3ALM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań w językoznawstwie stosowanym
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Podstawowa wiedza z zakresu metodyki nauczania języka obcego (ukończony kurs Metodyka Nauczania Języka Angielskiego I). Ma to w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie artykułów z zakresu badań prowadzonych w klasach języka angielskiego, planowaniu procedury prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa stosowanego i opracowaniu prostego instrumentu badawczego. Kurs ma na celu:

- Zapoznanie studentów z teorią dotyczącą instrumentów, formy, struktury, organizacji i zakresu badań przeprowadzanych w językoznawstwie stosowanym

- Wspomaganie studentów w formowaniu krytycznej oceny przedstawianych wyników badań

- Przygotowanie studentów do prawidłowego rozplanowania własnych badań

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne, pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (M_10)

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia

III rok; semestr piąty

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Podstawowa wiedza z zakresu metodyki nauczania języka obcego (ukończony kurs Metodyka Nauczania Języka Angielskiego I). Ma to w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń, zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne

Metody dydaktyczne: Czytanie ze zrozumieniem, interpretacja i dyskusja artykułów naukowych z zakresu objętego tematyką kursu, dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, projekt prostego instrumentu badawczego na potrzeby własne studenta.

Bilans nakładu pracy:

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie do ćwiczeń 4h

Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi 2h

Realizacja zadań projektowych. 4h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 4h

Razem: 29h

(odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 15 +2+2 = 19h Odpowiada:

0,75 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym; 15 +4h = 19h odpowiada Odpowiada: 0,5 pkt. ECTS

Punkty ECTS: 1

Literatura:

Allwright, D. and Bailey, K. 1996. Focus on the Language Classroom: on Introduction to Classroom Research for Language Teachers. Cambridge: CUP.

Bell, J.2009. Doing Your Research Project. Open University Press.

Brumfit, C., Mitchell, R. 1995. Research in the Language Classroom. London: Modern English Publication and the British Council.

Chaudron, C. 1995. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning. Cambridge: CUP.

Seliger, H. and Shohamy, E. 1995. Second Language Research Methods. Oxford: OUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

1. zdefiniować podstawowe rodzaje badań występujących w językoznawstwie stosowanym

2. opisać podstawowe instrumenty badawcze używane w językoznawstwie stosowanym

Wiedza: KA6_WG4, KA6_WG6

Sposoby weryfikacji: udział w zajęciach, test osiągnięć

Umiejętności: Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

3. zdiagnozować problem opisany w badaniu i przyjąć refleksyjną postawę na temat jego jakości

4. zaprezentować przykładową procedurę prowadzenia badania z zakresu językoznawstwa stosowanego

5. zredagować podstawowe pytania badawcze i opracować prosty instrument badawczy na własne potrzeby

Umiejętności: KA6_UW2, KA6_UW7, KA6_UK2, KA6_UO1

Sposoby weryfikacji: udział w zajęciach, opracowanie prostego instrumentu badawczego

Kompetencje społeczne: Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

6. Współdziałać w grupie i wspomagać innych w przypadku napotkania przez nich podstawowych trudności w doborze tematyki badania

7. Prowadzić dyskusję w grupie w celu wspomagania siebie i innych w poszukiwaniu zakresu badawczego

Kompetencje społeczne: KA6_KK1, KA6_KK2

Sposoby weryfikacji: udział w zajęciach, samoocena, ocena koleżeńska

Globalne sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne; projekty i ćwiczenia praktyczne; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczna obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu końcowego obejmującego zakres materiału objętego kursem.

Przygotowanie pytań badawczych i konstrukcja prostego instrumentu badawczego (na potrzeby własne). Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie kursu.

Dopuszczalna jedna nieudokumentowana nieobecność.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Skala ocen:

55- 69% = 3

70-75% = 3,5

76- 85 %= 4

86-89%= 4,5

90-100% = 5

Kurs prowadzony na platformie Blackboard i Blackboard Collaborate.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Malinowski
Prowadzący grup: Piotr Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie artykułów z zakresu badań prowadzonych w klasach języka angielskiego, planowaniu procedury prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa stosowanego i opracowaniu prostego instrumentu badawczego. Kurs ma na celu:

- Zapoznanie studentów z teorią dotyczącą instrumentów, formy, struktury, organizacji i zakresu badań przeprowadzanych w językoznawstwie stosowanym

- Wspomaganie studentów w formowaniu krytycznej oceny przedstawianych wyników badań

- Przygotowanie studentów do prawidłowego rozplanowania własnych badań

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne, pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (M_10)

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia

III rok; semestr piąty

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Podstawowa wiedza z zakresu metodyki nauczania języka obcego (ukończony kurs Metodyka Nauczania Języka Angielskiego I). Ma to w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń, zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne

Metody dydaktyczne: Czytanie ze zrozumieniem, interpretacja i dyskusja artykułów naukowych z zakresu objętego tematyką kursu, dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, projekt prostego instrumentu badawczego na potrzeby własne studenta.

Bilans nakładu pracy:

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie do ćwiczeń 4h

Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi 2h

Realizacja zadań projektowych. 4h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 4h

Razem: 29h

(odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 15 +2+2 = 19h Odpowiada:

0,75 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym; 15 +4h = 19h odpowiada Odpowiada: 0,5 pkt. ECTS

Punkty ECTS: 1

Literatura:

Allwright, D. and Bailey, K. 1996. Focus on the Language Classroom: on Introduction to Classroom Research for Language Teachers. Cambridge: CUP.

Bell, J.2009. Doing Your Research Project. Open University Press.

Brumfit, C., Mitchell, R. 1995. Research in the Language Classroom. London: Modern English Publication and the British Council.

Chaudron, C. 1995. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning. Cambridge: CUP.

Seliger, H. and Shohamy, E. 1995. Second Language Research Methods. Oxford: OUP.

Uwagi:

Systematyczna obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu końcowego obejmującego zakres materiału objętego kursem.

Przygotowanie pytań badawczych i konstrukcja prostego instrumentu badawczego (na potrzeby własne). Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie kursu.

Dopuszczalna jedna nieudokumentowana nieobecność.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Skala ocen:

55- 69% = 3

70-75% = 3,5

76- 85 %= 4

86-89%= 4,5

90-100% = 5

Kurs prowadzony na platformie Blackboard i Blackboard Collaborate.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie artykułów z zakresu badań prowadzonych w klasach języka angielskiego, planowaniu procedury prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa stosowanego i opracowaniu prostego instrumentu badawczego. Kurs ma na celu:

- Zapoznanie studentów z teorią dotyczącą instrumentów, formy, struktury, organizacji i zakresu badań przeprowadzanych w językoznawstwie stosowanym

- Wspomaganie studentów w formowaniu krytycznej oceny przedstawianych wyników badań

- Przygotowanie studentów do prawidłowego rozplanowania własnych badań

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne, pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (M_10)

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia

III rok; semestr piąty

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Podstawowa wiedza z zakresu metodyki nauczania języka obcego (ukończony kurs Metodyka Nauczania Języka Angielskiego I). Ma to w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń, zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne

Metody dydaktyczne: Czytanie ze zrozumieniem, interpretacja i dyskusja artykułów naukowych z zakresu objętego tematyką kursu, dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, projekt prostego instrumentu badawczego na potrzeby własne studenta.

Bilans nakładu pracy:

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie do ćwiczeń 4h

Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi 2h

Realizacja zadań projektowych. 4h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 4h

Razem: 29h

(odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 15 +2+2 = 19h Odpowiada:

0,75 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym; 15 +4h = 19h odpowiada Odpowiada: 0,5 pkt. ECTS

Punkty ECTS: 1

Literatura:

Allwright, D. and Bailey, K. 1996. Focus on the Language Classroom: on Introduction to Classroom Research for Language Teachers. Cambridge: CUP.

Bell, J.2009. Doing Your Research Project. Open University Press.

Brumfit, C., Mitchell, R. 1995. Research in the Language Classroom. London: Modern English Publication and the British Council.

Chaudron, C. 1995. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning. Cambridge: CUP.

Seliger, H. and Shohamy, E. 1995. Second Language Research Methods. Oxford: OUP.

Uwagi:

Systematyczna obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu końcowego obejmującego zakres materiału objętego kursem.

Przygotowanie pytań badawczych i konstrukcja prostego instrumentu badawczego (na potrzeby własne). Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie kursu.

Dopuszczalna jedna nieudokumentowana nieobecność.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Skala ocen:

55- 69% = 3

70-75% = 3,5

76- 85 %= 4

86-89%= 4,5

90-100% = 5

Kurs prowadzony na platformie Blackboard i Blackboard Collaborate.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.