Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3CGPE
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu struktury morfologicznej oraz składni i semantyki współczesnego języka angielskiego. Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: gramatyka opisowa języka angielskiego (morfologia, składnia i semantyka).

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu struktury morfologicznej oraz składni i semantyki współczesnego języka angielskiego.

Treści przedmiotu: morfologia derywacyjna i fleksyjna w angielszczyźnie i polszczyźnie, kategorie czasownikowe: czas, aspekt, tryb, modalność w obu językach, rzeczowniki: liczba, kategoria rodzaju; przymiotniki i przysłówki: fleksja, pozycja w zdaniu; składnia (struktura zdania, rodzaje zdań), kontrast leksykalny, elementy pragmatyki językowej w badaniach kontrastywnych, błędy językowe wynikające z interferencji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy (M_5), językoznawstwo (angielsko-polskie językoznawstwo kontrastywne), rok studiów: III, semestr V.

Wymagania wstępne: zaliczony kurs z gramatyki opisowej języka angielskiego (morfologia, składnia, semantyka).

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (wykład)

Metody pracy: wykład, wspólna analiza przykładów językowych

punkty ECTS: 1

bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h + przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim 12h= 27 godzin (co odpowiada 1 pkt ECST)

wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+2=17 odpowiada 0,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 0h (0pkt ECTS)

Literatura:

Fisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2002. “Polish” in: English in Europe ed. by M. Görlach. Oxford University Press.

Rozumko A., D. Szymaniuk (eds.). 2012. Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok: Wydawnictwo UwB.

Wierzbicka, A. 2003. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Wierzbicka, A. 2006. English: Meaning and Culture. Oxford University Press.

Willim E., E. Mańczak-Wohlfeld, 1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa-Kraków: PWN.

Zybert, J. 1999. Errors in foreign-language learning: the case of Polish learners of English. Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_U04, K_U06, K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną (w formie pisemnej)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sańczyk-Cruz
Prowadzący grup: Anna Sańczyk-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2021 wykład z Gramatyki kontrastywnej prowadzony będzie według opisu zamieszczonego wyżej w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)".

Pełny opis:

Opis przedmiotu zawarty w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)" w pełni odnosi się do jego realizacji w roku akademickim 2020/2021.

Literatura:

Fisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2002. “Polish” in: English in Europe ed. by M. Görlach. Oxford University Press.

Rozumko A., D. Szymaniuk (eds.). 2012. Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok: Wydawnictwo UwB.

Wierzbicka, A. 2003. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Wierzbicka, A. 2006. English: Meaning and Culture. Oxford University Press.

Willim E., E. Mańczak-Wohlfeld, 1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa-Kraków: PWN.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z decyzją dziekana Wydziału Filologicznego, w roku akademickim 2020/2021 wykład będzie prowadzony w formie zdalnej na platformie Blackboard Collaborate. Zaliczenie będzie się w formie pisemnej (jeśli warunki i przepisy na to pozwolą to w formie stacjonarnej, a jeśli nie - odbędzie się zgodnie z obowiązującymi podczas sesji egzaminacyjnej zaleceniami).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sańczyk-Cruz
Prowadzący grup: Anna Sańczyk-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2021 wykład z Gramatyki kontrastywnej prowadzony będzie według opisu zamieszczonego wyżej w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)".

Pełny opis:

Opis przedmiotu zawarty w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)" w pełni odnosi się do jego realizacji w roku akademickim 2020/2021.

Literatura:

Fisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2002. “Polish” in: English in Europe ed. by M. Görlach. Oxford University Press.

Rozumko A., D. Szymaniuk (eds.). 2012. Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok: Wydawnictwo UwB.

Wierzbicka, A. 2003. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Wierzbicka, A. 2006. English: Meaning and Culture. Oxford University Press.

Willim E., E. Mańczak-Wohlfeld, 1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa-Kraków: PWN.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z decyzją dziekana Wydziału Filologicznego, w roku akademickim 2020/2021 wykład będzie prowadzony w formie zdalnej na platformie Blackboard Collaborate. Zaliczenie będzie się w formie pisemnej (jeśli warunki i przepisy na to pozwolą to w formie stacjonarnej, a jeśli nie - odbędzie się zgodnie z obowiązującymi podczas sesji egzaminacyjnej zaleceniami).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka 0400-AS1-2GMS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2021 wykład z Gramatyki kontrastywnej prowadzony będzie według opisu zamieszczonego wyżej w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)".

Pełny opis:

Opis przedmiotu zawarty w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)" w pełni odnosi się do jego realizacji w roku akademickim 2020/2021.

Literatura:

Fisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2002. “Polish” in: English in Europe ed. by M. Görlach. Oxford University Press.

Rozumko A., D. Szymaniuk (eds.). 2012. Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok: Wydawnictwo UwB.

Wierzbicka, A. 2003. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Wierzbicka, A. 2006. English: Meaning and Culture. Oxford University Press.

Willim E., E. Mańczak-Wohlfeld, 1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa-Kraków: PWN.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z decyzją dziekana Wydziału Filologicznego, w roku akademickim 2020/2021 wykład będzie prowadzony w formie zdalnej na platformie Blackboard Collaborate. Zaliczenie będzie się w formie pisemnej (jeśli warunki i przepisy na to pozwolą to w formie stacjonarnej, a jeśli nie - odbędzie się zgodnie z obowiązującymi podczas sesji egzaminacyjnej zaleceniami).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)