Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SRML Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Metody badań językoznawczych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

GO-ćwiczenia 0400-AS1-1DGC
Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

1. Student zna podstawowe zagadnienia, terminologię i metodologię z zakresu językoznawstwa.


2. Student dostrzega związki pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.


3. Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych kierunków w językoznawstwie.


4. Student potrafi dostrzegać zjawiska językowe, opisywać je i analizować, posługując się poznanym metajęzykiem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone zapoznaniu studentów z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w językoznawstwie.

Pełny opis:

- Profil studiów: ogólnoakademicki

- Forma studiów: stacjonarne

- Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (M_6)

- Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/językoznawstwo

- rok studiów: III

- semestr: V

Wymagania wstępne:

Zajęcia bazują na wiedzy językoznawczej, którą studenci zdobyli w poprzednich latach studiów, oraz nawiązują do treści merytorycznych przedmiotu "Najnowsze prądy w językoznawstwie".

Liczba godzin dydaktycznych: 15 h (wykład)

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przykładów językowych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15h

Samodzielne studiowanie tematyki kursu: 15h

Przygotowanie do testu pisemnego i obecność na nim: 17h

Udział w konsultacjach 5h

Razem: 52 h

(odpowiada 2 punktom ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 +5 +2 = 22h (0,75 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do zaliczenia: 15h (0,5 pkt ECTS)

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Gonzalez-Marquez, Monica, Irene Mittelberg, Seana Coulson and Michael J. Spivey (eds.). 2007. Methods in Cognitive Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

3. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

4. Teubert, Wolfgang and Anna Cermakova. 2004. Corpus Linguistics. A Short Introduction. London/New York: Continuum.

5. Bell, Judith. 2005. Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Open University Press.

6. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, czynnego uczestnictwa w zajęciach i końcowego testu pisemnego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zgłoszenia się na dyżur osoby prowadzącej przedmiot (odpowiedź ustna z materiału omówionego w trakcie zajęć, na których student był nieobecny).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piecychna
Prowadzący grup: Beata Piecychna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.