Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego (rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1OJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (rosyjski)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka rosyjskiego, słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych na poziomie A2.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim, a także realizacja materiału leksykalno–gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni.

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, grupa zajęć - 5.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30h, lektorat

Metody dydaktyczne (warsztaty grupowe, projekty, prace grupowe, konsultacje itp.).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział na zajęciach – 30h

Udział w konsultacjach – 10h

Przygotowanie pracy projektowej 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego, testu kontrolnego - 10h

Razem – 60 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h. Odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KA7_WK2,

-złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie KA7_WG1,

- pogłębiony aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji KA7_WG9,

- problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji KA7_WK1.

Absolwent potrafi:

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym KA7_UK4,

- właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA7_UK6,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KA7_UU1.

Absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne, aktywności na zajęciach.

Sprawdzian efektów uczenia się w formie ustnej i/lub pisemnej (przykładowe formy: testy kontrolne, wypowiedzi ustne, prezentacja, praca projektowa, dyktando).

Nieobecności:

Student (na pierwszych zajęciach, na których pojawi się po absencji) jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia z prowadzącym terminu zaliczenia treści omawianych na zajęciach, w których nie mógł uczestniczyć.

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (w przypadku nieobecności poniżej 30%) student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności w ramach konsultacji.

Dopuszczalna jedna nieobecność bez konieczności odpracowania.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)