Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo diachroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-2DS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo diachroniczne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 2 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia języka angielskiego 0400-AS1-2HEL

Założenia (lista przedmiotów):

Historia języka angielskiego 0400-AS1-2HEL
Historia języka angielskiego 0400-AS1-3SHEL

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii języka angielskiego i językoznawstwa historycznego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa diachronicznego oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy z zakresu etymologii i onomastyki. Po zakończeniu cyklu wykładów studenci powinni znać historię i kierunki badań diachronicznych oraz współczesne trendy w tych badaniach. Powinni też znać podstawy podziału języków na rodziny, wiedzieć, jakie języki należą do rodziny Indoeuropejskiej, jakie są najczęstsze rodzaje i przyczyny zmian językowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, językoznawstwo, rok II studia II stopnia, semestr IV

wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii języka angielskiego i językoznawstwa historycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 15 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład, wspólna analiza przykładów, dyskusja

punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim. 10 h, przygotowanie projektu lub prezentacji 15h, konsultacje 5h=50h (odpowiada 1 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+2+5=22h (Odpowiada 1 pkt. ECTS), nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do zajęć i do zaliczenia (8+20 h=28h) odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Steponavicius A. 2006. Diachronic Linguistics and Etymology. Białystok: Wydawnictwo UwB

2. Sergei Grinev-Griniewicz, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina, Patricia Thomas. 2015. Foundations of Anthropolinguistics: Establishing lexical premises for exploring evolution of human mentality. LAP Lambert Academic Publishing.

3. Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

4. Beekes, R. 1995. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam/Philadelphia” John Benjamins.

5. Cowdrey, Terry. 1998. An Introduction to Historical Linguistics. Auckland: OUP.

6. Malkiel. Y. 1993. Etymology. Cambridge: CUP.

7. Mallory J.P. and Adams D.Q. 2007. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie diachronicznym.

2. Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów zmian językowych i analizy etymologicznej.

3. Student potrafi posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa diachronicznego.

4. Student potrafi dokonać analizy etymologicznej wybranych leksemów przy pomocy słowników historycznych.

5. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii języka, etymologii i onomastyki w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną (test pisemny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vitaly Tur
Prowadzący grup: Vitaly Tur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)