Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina źródłem języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-1LF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Łacina źródłem języka francuskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wywarły istotny wpływ na języki i kulturę europejską, ze szczególnym uwzględnieniem języków romańskich, w tym języka francuskiego.

Cele:

- ukazanie wpływu języka łacińskiego na powstawanie i rozwój języka francuskiego

- wykształcenie umiejętności dostrzegania leksykalnych i gramatycznych analogii między językiem łacińskim a językiem francuskim

- zapoznanie z sentencjami łacińskimi i ich francuskimi odpowiednikami

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 340-FP1-1LF

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia

Rok studiów/semestr: rok I/semestr I

Wymagania wstępne (tzw.sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Punkty ECTS: 2 punkty

Nakład pracy studenta:

Literatura:

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus I - podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Wydawnictwo Draco, Kraków 2017

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus I - ćwiczenia, Wydawnictwo Draco, Kraków 2017

N. Ter-Grigorian, Disco Linguam Latinam – podręcznik języka łacińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1996

Praca zbiorowa, red. M. Słobodska, Słownik przysłów, czyli 330 przysłów i powiedzeń w ośmiu językach, Harald G Dictionaries, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG11 - uwarunkowania historyczno-kulturowe danego obszaru

językowego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UK1 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO3 świadomego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, każdą kolejna należy zaliczyć podczas konsultacji)

- zaliczenie wszystkich testów cząstkowych na ocenę pozytywną (uzyskanie minimum 51% punktów z każdego testu)

- przygotowanie do zajęć oraz aktywność podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Tylicka
Prowadzący grup: Urszula Tylicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Tylicka
Prowadzący grup: Urszula Tylicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Tylicka
Prowadzący grup: Urszula Tylicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.