Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2- słuchanie/mówienie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2SM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2- słuchanie/mówienie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na poziomie A2 +. Zdany egzamin

PNJF 1

Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, manuel Hachette Livre 2013

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Aletr Ego 3+, cahier d’activités, Hachette Livre 2013

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka potrafi pracować w grupie i reagować, używając właściwego słownictwa i struktur. KA6_UO1

2. Student lub studentka potrafi dokonać samodzielnej analizy tekstów argumentacyjnych lub informacyjnych KA6_UK5

3.Student lub studentka potrafi streścić słyszany dokument, wyłowić główne jak i szczegółowe informacje w proponowanych dokumentach dźwiękowych. Jest w stanie dokonać selekcji informacji.KA6_UK5

4. Student lub studentka potrafi zabrać głos w dyskusji, ustosunkować się do tematu, wyrazić własną opinię i uargumentować swój punkt widzenia. KA6_UO1, KA6_WG1

Metody i kryteria oceniania:

1.Formy zaliczenia: pisemne i ustne

Ustne: przedstawienie tematu z aktualności 20 p, aktywność na zajęciach 10p

Pisemne: rozumienie ze słuchu, co dwa działy tematyczne + zdania do tłumaczenia. Nieobecność na zaliczeniu pisemnym, skutkuje oceną niedostateczną. Jedynie zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do zaliczenia w ciągu 2 tyg. od zaliczenia pisemnego, na którym student był nieobecny.

2. Podstawą do zaliczenia zajęć stanowi średnia punktów zebranych ze wszystkich form zaliczenia. Próg zaliczeniowy 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów (55%0 ma prawo do przystąpienia do jednego zaliczenia obejmującego cały semestr i zawierającego wszystkie formy zaliczenia dla danego przedmiotu ( pisemne i ustne). Najwyższą oceną możliwą do otrzymania z zaliczenia poprawkowego jest ocena dostateczna.

3. Na ostateczną ocenę z zajęć wpływ mają również nieobecności.

- dopuszczalne są 4 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr

-kolejne 2 nieobecności ( piąta i szósta) powodują obniżenie oceny o pół stopnia za każdą, chyba, że student usprawiedliwi te nieobecności zwolnieniem lekarskim, wtedy ocena nie będzie obniżona.

- przekroczenie limitu nieobecności 4+2 skutkuje nie zaliczeniem zajęć. Przypadki dłuższej nieobecności, będą rozpatrywane indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, manuel Hachette Livre 2013

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Aletr Ego 3+, cahier d’activités, Hachette Livre 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, manuel Hachette Livre 2013

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Aletr Ego 3+, cahier d’activités, Hachette Livre 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.