Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna polsko-francuska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3SGKs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna polsko-francuska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowane zagadnienia z gramatyki języka francuskiego na poziomie B1, a także morfologii i składni języka francuskiego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podobieństwa i różnice:

1) systemów fonologicznych obydwu języków,

2) kategorii gramatycznych nominalnych i werbalnych,

3) struktur zdaniowych,

4) procesów słowotwórczych.

Dzięki temu studenci posiądą wiedzę, która posłuży do wyjaśniania trudności w procesie uczenia się/nauczania języka francuskiego, przydatną w pracy zawodowej nauczyciela języka, tłumacza, redaktora.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Obowiązkowy, Blok językoznawczy.

Rok 3, semestr 6.

Wymagania wstępne: Znajomość gramatyki opisowej języka francuskiego, podstaw językoznawstwa ogólnego a także podstaw gramatyki języka polskiego.

Liczba godzin zajęć: 15 godzin, wykład, elementy konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładzie: 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2

Razem: 27

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 godz.

Literatura:

- Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

- Dowolna gramatyka języka polskiego, np.: Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

- Stanisław Gniadek, Grammaire contrastive franco-polonaise, PWN, Warszawa 1979

- Eugeniusz Ucherek, Polsko-francuski słownik przyimków, Wydawnictwo Naukowa PWN, Warszawa 1993

- Eugeniusz Ucherek, Francusko-polski słownik przyimków, Wydawnictwo Naukowa PWN, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawową terminologię opisu gramatycznego języków francuskiego i polskiego K_W02

2. Ma uporządkowaną wiedzę o różnicach w systemie fonologicznym, morfologicznym i składniowym języków francuskiego i polskiego K_W03, K_W04

3. Ma podstawową wiedzę o metodologii opisu w zakresie gramatyki kontrastywnej K_W03, K_W08

4. Potrafi samodzielnie opisać wybrane różnice systemowe języków polskiego i francuskiego na podstawie materiałów z zajęć i własnej analizy K_U01

5. Umie wyjaśnić źródło błędu wynikłego interferencji językowej K_U02

6. Potrafi używać podstawowego zasobu pojęć językoznawczych do wyjaśniania problemów różnic między językami: francuskim i polskim K_U04

7. Potrafi dokonać analizy prostych wypowiedzeń w obu językach i wskazać, na czym polegają systemowe różnice morfologiczne i składniowe K_U06, K_U07

8. Potrafi samodzielnie wyszukać potrzebne informacje gramatyczne K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie pisemnej odpowiedzi na pytania z tematyki omawianej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: Joanna Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: Joanna Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.