Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-MS9-R2MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.

Studenci rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języków obcych, zdobywają doświadczenie niezbędne do krytycznej samooceny własnych umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, II stopnia

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: dyskusje, projekty, konspekty, symulacje lekcji, zajęcia na terenie szkoły

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 2x1h=4 h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 6x1h = 6h

Przygotowanie do zadań projektowych : 10x2h = 20 h

Razem: 90 h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 64 h (2,13 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 2001.

H. Komorowska H. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: kontrola, ocena, testowanie Warszawa: Fraszka Edukacyjna. (wydanie 2009 lub 2004 lub 2002)

W. Figarski, Proces glottodydaktyczny w szkole. Warszawa 2003.

А.А. Акишина, О.Е. Каган, Учимся учить. Москва 2002.

Е.И. Пассов Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. Москва 1989.

M. Karolczuk, Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w Polsce z perspektywy edukacji międzykulturowej, Białystok 2016.

Czasopisma: Neofilolog, Języki Obce w Szkole, Trendy, Lingwodydaktyka

Literatura uzupełniająca:

L. Aleksandrowicz-Pędich, 2005. Międzykulturowość na lekcjach języków obcych. Białystok.

Chałas K., 2000. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce.

E. Zawadzka, 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Al-Khamisy D., Gosak U, 2010. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa.

M. Dakowska, 2008. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.

W. Pfeiffer, 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Podstawa Programowa z komentarzami. Tom 3 (http://www.lingwistyka.edu.pl/upload/materialy/167_podstawa_programowa_z_komentarzem_tom_3.pdf), SzP 2017: http://new.ore.edu.pl/index.php/ppko/; SzP 2017, język nowożytny: http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-obcy-nowozytny.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf, szkoła ponadpodstawowa (projekt): https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/jezyk-obcy-nowozytny-liceum-ogolnoksztalcace-i-technikum.pdf; https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-podstawy-programowej-dla-szkol-ponadpodstawowych-zaczynamy-prekonsultacje.html

Czasopisma posiadające wersje papierowe i online: Studia Rossica Posnaniensia; Przegląd Rusycystyczny; Linguodidactica; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

Jurek A., 2004. Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń. Gdańsk.

Werbińska D., 2004. Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHA, JOwS 6/2004.

Różańska A. M., 2006. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym. JOwS 5/2006, s. 53-62.

Eby J.W., Smutny, J.F. (1998). Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę z zakresu teorii nauczania i uczenia się języków obcych, metodyki nauczania języka obcego oraz języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu w ramach praktyk pedagogicznych.

1d, 1i, 1l, 1j

2. Student potrafi opracować autorski program nauczania języka obcego, zaplanować kurs językowy, opracować konspekt i przeprowadzić na jego podstawie lekcję języka obcego oraz języka rosyjskiego jako drugiego obcego, uwzględniając właściwe metody i techniki pracy, obiektywną ocenę oraz indywidualne potrzeby uczniów. 2c, 2d, 2e, 2h, 2k, 5b

3. Student rozumie potrzeby uczniów zdolnych oraz trudnych i potrafi uwzględnić je w procesie lekcyjnym, dokonuje refleksji nad swoim działaniem dydaktyczno-wychowawczym oraz zachowaniem uczniów, doskonali swój styl pracy.

3a, 3c, 3e

4. Student ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (rosyjskiego), do nauczania którego uzyskuje przygotowanie. 4a

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz oceną z egzaminu.

Zaliczenie (zaliczenie na ocenę) na podstawie: sprawdzianów, prac pisemnych, poprawnie przygotowanych konspektów, przygotowanych i zaprezentowanych projektów, aktywnego udziału w zajęciach, symulacji lekcji.

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Karolczuk
Prowadzący grup: Karolina Ignatowicz, Marzanna Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, II stopnia

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: dyskusje, projekty, konspekty, symulacje lekcji, zajęcia na terenie szkoły

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 2x1h=4 h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 6x1h = 6h

Przygotowanie do zadań projektowych : 10x2h = 20 h

Razem: 90 h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 64 h (2,13 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 2001.

H. Komorowska H. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: kontrola, ocena, testowanie Warszawa: Fraszka Edukacyjna. (wydanie 2009 lub 2004 lub 2002)

W. Figarski, Proces glottodydaktyczny w szkole. Warszawa 2003.

А.А. Акишина, О.Е. Каган, Учимся учить. Москва 2002.

Е.И. Пассов Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. Москва 1989.

M. Karolczuk, Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w Polsce z perspektywy edukacji międzykulturowej, Białystok 2016.

Czasopisma: Neofilolog, Języki Obce w Szkole, Trendy, Lingwodydaktyka

Literatura uzupełniająca:

L. Aleksandrowicz-Pędich, 2005. Międzykulturowość na lekcjach języków obcych. Białystok.

Chałas K., 2000. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce.

E. Zawadzka, 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Al-Khamisy D., Gosak U, 2010. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa.

M. Dakowska, 2008. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.

W. Pfeiffer, 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Podstawa Programowa z komentarzami. Tom 3 (http://www.lingwistyka.edu.pl/upload/materialy/167_podstawa_programowa_z_komentarzem_tom_3.pdf), SzP 2017: http://new.ore.edu.pl/index.php/ppko/; SzP 2017, język nowożytny: http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-obcy-nowozytny.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf, szkoła ponadpodstawowa (projekt): https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/jezyk-obcy-nowozytny-liceum-ogolnoksztalcace-i-technikum.pdf; https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-podstawy-programowej-dla-szkol-ponadpodstawowych-zaczynamy-prekonsultacje.html

Czasopisma posiadające wersje papierowe i online: Studia Rossica Posnaniensia; Przegląd Rusycystyczny; Linguodidactica; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

Jurek A., 2004. Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń. Gdańsk.

Werbińska D., 2004. Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHA, JOwS 6/2004.

Różańska A. M., 2006. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym. JOwS 5/2006, s. 53-62.

Eby J.W., Smutny, J.F. (1998). Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, II stopnia

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: dyskusje, projekty, konspekty, symulacje lekcji, zajęcia na terenie szkoły

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 2x1h=4 h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 6x1h = 6h

Przygotowanie do zadań projektowych : 10x2h = 20 h

Razem: 90 h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 64 h (2,13 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 2001.

H. Komorowska H. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: kontrola, ocena, testowanie Warszawa: Fraszka Edukacyjna. (wydanie 2009 lub 2004 lub 2002)

W. Figarski, Proces glottodydaktyczny w szkole. Warszawa 2003.

А.А. Акишина, О.Е. Каган, Учимся учить. Москва 2002.

Е.И. Пассов Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. Москва 1989.

M. Karolczuk, Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w Polsce z perspektywy edukacji międzykulturowej, Białystok 2016.

Czasopisma: Neofilolog, Języki Obce w Szkole, Trendy, Lingwodydaktyka

Literatura uzupełniająca:

L. Aleksandrowicz-Pędich, 2005. Międzykulturowość na lekcjach języków obcych. Białystok.

Chałas K., 2000. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce.

E. Zawadzka, 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Al-Khamisy D., Gosak U, 2010. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa.

M. Dakowska, 2008. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.

W. Pfeiffer, 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Podstawa Programowa z komentarzami. Tom 3 (http://www.lingwistyka.edu.pl/upload/materialy/167_podstawa_programowa_z_komentarzem_tom_3.pdf), SzP 2017: http://new.ore.edu.pl/index.php/ppko/; SzP 2017, język nowożytny: http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-obcy-nowozytny.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf, szkoła ponadpodstawowa (projekt): https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/jezyk-obcy-nowozytny-liceum-ogolnoksztalcace-i-technikum.pdf; https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-podstawy-programowej-dla-szkol-ponadpodstawowych-zaczynamy-prekonsultacje.html

Czasopisma posiadające wersje papierowe i online: Studia Rossica Posnaniensia; Przegląd Rusycystyczny; Linguodidactica; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

Jurek A., 2004. Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń. Gdańsk.

Werbińska D., 2004. Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHA, JOwS 6/2004.

Różańska A. M., 2006. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym. JOwS 5/2006, s. 53-62.

Eby J.W., Smutny, J.F. (1998). Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.