Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dyskursu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-1ADA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym i znać podstawy prozodycznej organizacji wypowiedzi ustnej.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu głównie przez pryzmat jego cech suprasegmentalnych.

Przedmiotem zajęć będą wybrane zagadnienia dotyczące prozodycznej analizy wypowiedzi ustnych, fonetycznych czynników

stylotwórczych. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: elementarne jednostki prozodyczne,

ich modyfikacje w zależności od rodzaju dyskursu i języka komunikacji (analiza porównawcza dyskursu w języku angielskim i w języku

polskim na poziomie prozodii).

Po ukończeniu kursu student potrafi zanalizować dowolnie wybrany tekst pod kątem jego prozodii z zastosowaniem teorii Functional

Sentence Perspective oraz przy użyciu systemu transkrypcji ToBI.

Pełny opis:

Studia II stopnia Stacjonarne Ogólnoakademicki Fakultatywny (M_3)

I rok 1 semestr, 15 godzin – wykład 15 godzin – konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach. 15x1h 15h

Udział w ćwiczeniach / laboratoriach 15 x 1h 15h

Przygotowanie do zajęć 7x3h 21h

Dokończenie pracy domowej 7x3h 21h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h

Realizacja zadań projektowych. 20h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 20h + 4h 24h

Razem: 126h (odpowiada 5 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 +15+10+4 = 44 Odpowiada 1,75pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 15+20=35 Odpowiada 1, 25 pkt. ECTS

Literatura:

1. Brown, G., Yule, G. 1983. Discourse Analysis. CUP.

2. Chun, D. 2002. Discourse Intonation in L2. CUP.

3. Schiffrin, D., Tannen, D. & H.E. Hamilton (eds.) 2001. The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishers

4. Barth-Weingarten, D., Dehe, N. & A. Wichmann (eds.) 2009. Where Prosody Meets Pragmatics. Emerald Group Publishing.

5. Wells, J.C. 2006. English Intonation. An Introduction. Cambridge: CUP.

6. Couper-Kuhlen, E. 1985. An Introduction to English Prosody. Tubingen: Niemeyer.

7. McCarthy, M. 1996. Discourse Analysis for Language Teachers. CUP.

8. Cook, G. 1990. Discourse. OUP.

9. Brazil, D., Coulthard, M., Johns C. 1980. Discourse Intonation and Language Teaching. Longman Group Ltd.

10. Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis, Routledge, London and New York

11. Nunan,D.1993. Introducing Discourse Analysis, Penguin English

12. McCarthy, M. 1996. Discourse Analysis for Language Teachers, CUP

13. Langford, D. 1994. Analysing Talk, Macmillan (prezentacje 2013/2014)

14. Fox, B.A. 1995. Discourse Structure and Anaphora. Written and Conversational English, CUP

15. Tench, P. 1990. The Role of Intonation in English Discourse, Frankfurt Main: Peter Lang.

16. Riggenbach, H. 1999. Discourse Analysis in the Language Classroom. Vol.1 The Spoken Language, Ann Arbor The University of

Michigan Press.

17. Halliday, M.A.K. and R. Hassan, 1976. Cohesion in English. Longman: London and New York.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4,

KA7_WG7

KA7_UW1

KA7_UW6

KA7_UK1

KA7_UK4

KA7_KK2

KA7_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji. Zaliczenie w ocenie na podstawie przygotowanej prezentacji, aktywnego udziału w ćwiczeniach, złożenia wszystkich zadań domowych i obecności na ćwiczeniach.

Zaliczenie pisemne po 1 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)