Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie zadań w nauczaniu języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-2ZNA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie zadań w nauczaniu języka angielskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia obca nauczycielska 2 stopień 2 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot z grupy zajęć wchodzących w skład dydaktyki języka angielskiego.

Po zakończonym cyklu student będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami w zakresie zagadnień związanych z programem nauczania – tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór; analiza rozkładu materiału; zasad projektowania procesu kształcenia, zagadnień związanych z projektowaniem zadań językowych, konstruowaniem konspektów lekcji języka angielskiego, metod i technik skutecznego uczenia się, warsztatem pracy nauczyciela.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu podjęte zostaną następujące tematy:

1. Zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór; analiza rozkładu materiału;

2. Zasady projektowania procesu kształcenia,

3. Zagadnienia związane z projektowaniem zadań językowych,

4. Konstruowanie konspektów lekcji języka angielskiego,

5. Metody i techniki skutecznego uczenia się,

6. Warsztat pracy nauczyciela.

Literatura:

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching (3rd ed.). London and New York: Longman.

Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Komorowska, H. (red.). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Tanner, R., Green, C. (1998). Tasks for teacher education. A reflective approach. London and New York: Longman.

Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP7_WG2 - klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne;

KP7_WG5 - zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji;

Absolwent potrafi:

KP7_UW2 - adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

KP7_UW5 - projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli;

KP7_UK2 - posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu;

KP7_UU1 - wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;

Absolwent jest gotów do:

KP7_KK2 - pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej.

KP7_KR1 - posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

KP7_KR2 - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej;

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: zajęcia warsztatowe, dyskusje, metoda projektu, praca w parach i grupach, analiza tekstów

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia praktyczne, projekty, prezentacje, projektowanie narzędzi i środków dydaktycznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szuchalska
Prowadzący grup: Anna Szuchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu podjęte zostaną następujące tematy:

1. Zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór; analiza rozkładu materiału;

2. Zasady projektowania procesu kształcenia,

3. Zagadnienia związane z projektowaniem zadań językowych,

4. Konstruowanie konspektów lekcji języka angielskiego,

5. Metody i techniki skutecznego uczenia się,

6. Warsztat pracy nauczyciela.

Literatura:

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching (3rd ed.). London and New York: Longman.

Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Komorowska, H. (red.). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Tanner, R., Green, C. (1998). Tasks for teacher education. A reflective approach. London and New York: Longman.

Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education.

Uwagi:

Metody kształcenia: zajęcia warsztatowe, dyskusje, metoda projektu, praca w parach i grupach, analiza tekstów

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia praktyczne, projekty, prezentacje, projektowanie narzędzi i środków dydaktycznych.

Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Nieobecność można usprawiedliwić w ciągu 14 dni od powrotu na zajęcia poprzez okazanie / przesłanie skanu zaświadczenia od lekarza.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sańczyk-Cruz
Prowadzący grup: Anna Sańczyk-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu podjęte zostaną następujące tematy:

1. Zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór; analiza rozkładu materiału;

2. Zasady projektowania procesu kształcenia,

3. Zagadnienia związane z projektowaniem zadań językowych,

4. Konstruowanie konspektów lekcji języka angielskiego,

5. Metody i techniki skutecznego uczenia się,

6. Warsztat pracy nauczyciela.

Literatura:

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching (3rd ed.). London and New York: Longman.

Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Komorowska, H. (red.). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Tanner, R., Green, C. (1998). Tasks for teacher education. A reflective approach. London and New York: Longman.

Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education.

Uwagi:

Metody kształcenia: zajęcia warsztatowe, dyskusje, metoda projektu, praca w parach i grupach, analiza tekstów

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia praktyczne, projekty, prezentacje, projektowanie narzędzi i środków dydaktycznych.

Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Nieobecność można usprawiedliwić w ciągu 14 dni od powrotu na zajęcia poprzez okazanie / przesłanie skanu zaświadczenia od lekarza.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)