Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2LNN
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach.

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr V, VI.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: Literatura Najnowsza (moduł 14).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin:15 h razy 2.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 spotkaniu (2 godzinnym) w semestrze.

12. Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h razy 2 (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

Razem: 60 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 30 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym:30 h - 1 punkt ECTS.

Literatura:

Literatura przedmiotu (ogólna):

1. P. Czapliński, Nowa proza i rytuały inicjacji, w: „Kresy” 1996, nr 1.

2. P. Czapliński, Poruszona mapa: wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016.

3. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989 – próba scalenia: obiegi, wzorce, style, Kraków 2004.

4. Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Tematy przewidziane do realizacji w r. ak. 2022/2023:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013. E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Jana Polkowskiego”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s.185-191.

3. Szczygieł M., Nie ma, Warszawa 2018. Frukacz K., W uniwersum „nie ma”: transmedialne prawdy Mariusza Szczygła wobec przemian poetyki reportażu literackiego, „Postscriptum Polonistyczne: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” 2020, nr 1, s. 217-233.

4. Łazarewicz C., Żeby nie było śladów, Wołowiec 2016. T. Sobolewski, Nike za anatomię kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 229, s. 10. M. Urbanek, Ślady pozostały, „Odra” 2018, nr 1, s. 105-106.

5. Tokarczuk O., Bieguni [wydanie dowolne]. Nowacki D., Podróżowanie jest koniecznością: Olga Tokarczuk – powrót do formy, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 41, s. 20. Trygar B., Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5(10), s. 18-29.

6. Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017. J. Nowak, Rzeczy, których nie wyrzuciłem – recenzja, „Ruch Filozoficzny: poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą” 2018, t. 74, nr 2, s. 165-168.

7. Karpowicz I., Miłość, Kraków 2017. K. Szkaradnik, Z motyką na Miłość?, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny” 2018, R. 74, nr 4, s. 112-115. I. Karpowicz, Jak napisałem powieść o miłości pod tytułem „Miłość”, "Książki" 2017, nr 4, s. 38-42.

8. Marcisz M., Książka o przyjaźni, Warszawa 2021. Kurkiewicz J., Książka o przyjaźni – recenzja, „Książki” 2021, nr 6, s. 128-130.

9. Hund O., Psy ras drobnych, Kraków 2018. Hund O., Masz depresję? Zaznacz tak lub nie. Chory siada przed babą w kitlu i wypełnia test. Olga Hund o upupianiu w szpitalu psychiatrycznym, rozm. J. Bińczycki, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 45 [dodatek „Duży Format”, s. 16-17].

10. Marcinów M., Bezmatek, Wołowiec 2020. M. Libich, O matce i córce, „Nowe Książki” 2020, nr 9, s. 13-14. A. Jakubowska-Ożóg, „Matka – substancja silnie uzależniająca” – o książce Miry Marcinów i nie tylko, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 4, s. 306.

11. Fiedorczuk N., Jak pokochać centra handlowe, Warszawa 2016. P. Bratkowski, Nieznośny ciężar niebytu, „Newsweek” 2016, nr 46, s. 96-98.

12. Zbroja A., Mireczek: patoopowieść o moim ojcu, Warszawa 2021. D. Zmijewa, Życie w zbroi, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 3, s. 279.

13. Słowik D., Samosiejki, Kraków 2021. I. Klimek, Wyobraźnia na czas kryzysu, „Znak” 2021, nr 11, s. 115.

14. Słobodzianek T., Nasza klasa [wydanie dowolne].

15. Szczerek Z., Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury (potrafi zdefiniować pojęcia „postmodernizm”, „homotekst”, „mikrolog”, „nie-miejsce”, „literanet”, „hipertekst”, „trauma” itp.)

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (wymienia nazwiska najważniejszych twórców po roku 1989, wiąże ich nazwiska z określonymi stylistykami i nutami, dostrzega rolę z jednej strony Holocaustu i jego następstw, z drugiej – procesów globalizacji i nowych technologii w kształtowaniu życia literackiego po 1989 roku)

– FP1_W05 – H1A_W04

- opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego (zna tytuły i tematykę ważniejszych dzieł omawianych na zajęciach oraz ich najważniejsze cechy, wiąże pojęcia: Holokaust, hipertekst, liternet oraz problematykę wykluczenia i kwestie Genderowe z poszczególnymi tekstami, rozumie funkcje pewnych motywów i technik stosowanych przez danego autora/daną autorkę)

– FP1_W06 – H1A_W04

- zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury (wskazuje ważniejszych autorów i autorki studiów nt. miejsca i znaczenia nauki dla literatury XX i XXI wieku, rekonstruuje ich sposób myślenia i interpretacji poszczególnych tekstów)

– FP1_W09 – H1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (wskazuje zjawiska, technologie i postaci kluczowe dla formowania się najnowszej literatury polskiej, charakteryzuje główne tematy i dzieła im poświęcone z perspektywy historii nauki, historii mentalności oraz psychoanalizy, określa rolę nowych mediów i nowych typów komunikowania się w kształtowaniu tekstów powstałych po 1989 roku)

– FP1_U02 – H1A_U02

- planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie (odnosi się, używając języka dyscypliny, do istniejących studiów, wskazuje ich mocne strony oraz słabości, dostrzega również luki badawcze i proponuje, jak je wypełnić)

– FP1_U04 – H1A_U03

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych (wiąże poszczególne terminy/pojęcia z danymi kierunkami i szkołami badawczymi, odróżnia cele i metody literaturoznawstwa od metod stosowanych w naukach społecznych i psychologii, wykorzystuje jednak również te ostatnie dla wzbogacenia własnej interpretacji danego utworu/zjawiska literackiego)

– FP1_U06 – H1A_U04

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków (potrafi scharakteryzować dany utwór i ustosunkować się krytycznie do istniejących opracować, wskazując własną perspektywę)

– FP1_U08 – H1A_U06, H1A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (przyjmuje rolę adwokata i/lub krytyka poszczególnych tekstów/ koncepcji/autorów, udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom)

– FP1_K02 – H1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę z obu semestrów składa się na jedną ocenę końcową z przedmiotu.

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach, jego aktywność w formie ustnej, a dodatkowo ocena z prezentacji przedstawionej podczas zajęć.

Można opuścić bez usprawiedliwienia 1 zajęcia (2-godzinne) w każdym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student powinien udokumentować istotny powód nieobecności i zaliczyć materiał z danych zajęć na konsultacjach lub w inny sposób, uzgodniony z prowadzącym, potwierdzić znajomość problematyki zajęć i samodzielną pracę.

Zwolnienie lekarskie, stanowiące podstawę do usprawiedliwienia nieobecności, student powinien przesłać/ przedstawić w ciągu dwóch tygodni od jego uzyskania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr V, VI.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: Literatura Najnowsza (moduł 14).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin:15 h razy 2.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 spotkaniu (2 godzinnym) w semestrze.

12. Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h razy 2 (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

Razem: 60 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 30 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym:30 h - 1 punkt ECTS.

Literatura:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013. E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Jana Polkowskiego”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s.185-191.

3. Szczygieł M., Nie ma, Warszawa 2018. Frukacz K., W uniwersum „nie ma”: transmedialne prawdy Mariusza Szczygła wobec przemian poetyki reportażu literackiego, „Postscriptum Polonistyczne: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” 2020, nr 1, s. 217-233.

4. Łazarewicz C., Żeby nie było śladów, Wołowiec 2016. T. Sobolewski, Nike za anatomię kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 229, s. 10. M. Urbanek, Ślady pozostały, „Odra” 2018, nr 1, s. 105-106.

5. Tokarczuk O., Bieguni [wydanie dowolne]. Nowacki D., Podróżowanie jest koniecznością: Olga Tokarczuk – powrót do formy, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 41, s. 20. Trygar B., Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5(10), s. 18-29.

6. Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017. J. Nowak, Rzeczy, których nie wyrzuciłem – recenzja, „Ruch Filozoficzny: poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą” 2018, t. 74, nr 2, s. 165-168.

7. Karpowicz I., Miłość, Kraków 2017. K. Szkaradnik, Z motyką na Miłość?, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny” 2018, R. 74, nr 4, s. 112-115. I. Karpowicz, Jak napisałem powieść o miłości pod tytułem „Miłość”, "Książki" 2017, nr 4, s. 38-42.

8. Marcisz M., Książka o przyjaźni, Warszawa 2021. Kurkiewicz J., Książka o przyjaźni – recenzja, „Książki” 2021, nr 6, s. 128-130. (20.04)

9. Hund O., Psy ras drobnych, Kraków 2018. Hund O., Masz depresję? Zaznacz tak lub nie. Chory siada przed babą w kitlu i wypełnia test. Olga Hund o upupianiu w szpitalu psychiatrycznym, rozm. J. Bińczycki, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 45 [dodatek „Duży Format”, s. 16-17]. (4.05)

10. Marcinów M., Bezmatek, Wołowiec 2020. M. Libich, O matce i córce, „Nowe Książki” 2020, nr 9, s. 13-14. A. Jakubowska-Ożóg, „Matka – substancja silnie uzależniająca” – o książce Miry Marcinów i nie tylko, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 4, s. 306. (18.05)

11. Fiedorczuk N., Jak pokochać centra handlowe, Warszawa 2016. P. Bratkowski, Nieznośny ciężar niebytu, „Newsweek” 2016, nr 46, s. 96-98. (1.06)

12. Zbroja A., Mireczek: patoopowieść o moim ojcu, Warszawa 2021. D. Zmijewa, Życie w zbroi, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 3, s. 279. (15.06)

13. Słowik D., Samosiejki, Kraków 2021. I. Klimek, Wyobraźnia na czas kryzysu, „Znak” 2021, nr 11, s. 115.

14. Słobodzianek T., Nasza klasa [wydanie dowolne].

15. Szczerek Z., Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr V, VI.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: Literatura Najnowsza (moduł 14).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin:15 h razy 2.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 spotkaniu (2 godzinnym) w semestrze.

12. Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h razy 2 (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

Razem: 60 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 30 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym:30 h - 1 punkt ECTS.

Literatura:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Hund O., Psy ras drobnych, Kraków 2018. Hund O., Masz depresję? Zaznacz tak lub nie. Chory siada przed babą w kitlu i wypełnia test. Olga Hund o upupianiu w szpitalu psychiatrycznym, rozm. J. Bińczycki, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 45 [dodatek „Duży Format”, s. 16-17].

3. Marcinów M., Bezmatek, Wołowiec 2020. M. Libich, O matce i córce, „Nowe Książki” 2020, nr 9, s. 13-14. A. Jakubowska-Ożóg, „Matka – substancja silnie uzależniająca” – o książce Miry Marcinów i nie tylko, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 4, s. 306.

4. Zbroja A., Mireczek: patoopowieść o moim ojcu, Warszawa 2021. D. Zmijewa, Życie w zbroi, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 3, s. 279.

5. Tokarczuk O., Bieguni [wydanie dowolne]. Nowacki D., Podróżowanie jest koniecznością: Olga Tokarczuk – powrót do formy, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 41, s. 20. Trygar B., Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5(10), s. 18-29.

6. Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017. J. Nowak, Rzeczy, których nie wyrzuciłem – recenzja, „Ruch Filozoficzny: poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą” 2018, t. 74, nr 2, s. 165-168.

7. Karpowicz I., Miłość, Kraków 2017. K. Szkaradnik, Z motyką na Miłość?, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny” 2018, R. 74, nr 4, s. 112-115. I. Karpowicz, Jak napisałem powieść o miłości pod tytułem „Miłość”, "Książki" 2017, nr 4, s. 38-42.

8. Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013. E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Jana Polkowskiego”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s.185-191.

9. Łazarewicz C., Żeby nie było śladów, Wołowiec 2016. T. Sobolewski, Nike za anatomię kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 229, s. 10. M. Urbanek, Ślady pozostały, „Odra” 2018, nr 1, s. 105-106.

10. Szczygieł M., Nie ma, Warszawa 2018. Frukacz K., W uniwersum „nie ma”: transmedialne prawdy Mariusza Szczygła wobec przemian poetyki reportażu literackiego, „Postscriptum Polonistyczne: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” 2020, nr 1, s. 217-233.

11. Marcisz M., Książka o przyjaźni, Warszawa 2021. Kurkiewicz J., Książka o przyjaźni – recenzja, „Książki” 2021, nr 6, s. 128-130.

12. Fiedorczuk N., Jak pokochać centra handlowe, Warszawa 2016. P. Bratkowski, Nieznośny ciężar niebytu, „Newsweek” 2016, nr 46, s. 96-98. 13. Słobodzianek T., Nasza klasa [wydanie dowolne].

14. Słowik D., Samosiejki, Kraków 2021. I. Klimek, Wyobraźnia na czas kryzysu, „Znak” 2021, nr 11, s. 115.

15. Szczerek Z., Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

Uwagi:

Semestr letni 2023/2024:

Tematy przewidziane do realizacji w r. ak. 2022/2023:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013. E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Jana Polkowskiego”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s.185-191.

3. Szczygieł M., Nie ma, Warszawa 2018. Frukacz K., W uniwersum „nie ma”: transmedialne prawdy Mariusza Szczygła wobec przemian poetyki reportażu literackiego, „Postscriptum Polonistyczne: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” 2020, nr 1, s. 217-233.

4. Łazarewicz C., Żeby nie było śladów, Wołowiec 2016. T. Sobolewski, Nike za anatomię kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 229, s. 10. M. Urbanek, Ślady pozostały, „Odra” 2018, nr 1, s. 105-106.

5. Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017. J. Nowak, Rzeczy, których nie wyrzuciłem – recenzja, „Ruch Filozoficzny: poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą” 2018, t. 74, nr 2, s. 165-168.

6. Marcisz M., Książka o przyjaźni, Warszawa 2021. Kurkiewicz J., Książka o przyjaźni – recenzja, „Książki” 2021, nr 6, s. 128-130.

7. Karpowicz I., Miłość, Kraków 2017. K. Szkaradnik, Z motyką na Miłość?, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny” 2018, R. 74, nr 4, s. 112-115. I. Karpowicz, Jak napisałem powieść o miłości pod tytułem „Miłość”, "Książki" 2017, nr 4, s. 38-42.8.

8. Fiedorczuk N., Jak pokochać centra handlowe, Warszawa 2016. P. Bratkowski, Nieznośny ciężar niebytu, „Newsweek” 2016, nr 46, s. 96-98.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)