Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2POWP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Literatura powszechna końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.

2. Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe (wydanie dowolne)

Opracowanie: O. Dobijanka-Witczakowa, Wstęp, w: J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wrocław 2000 lub wydanie wcześniejsze.

3. Mnich – Matthew Gregory Lewis (wydanie dowolne)

Opracowanie: Z. Sinko, Wstęp, w: M.G. Lewis, Mnich, przeł. i oprac. Z. Sinko, Wrocław 1964.

4. Kot w butach – Ludwig Tieck (L. Tieck, Kot w butach. Świat na opak, przeł., objaśnieniami i posł. opatrzył L. Libera, Zielona Góra 2007).

Opracowanie: L. Libera, Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka, Zielona Góra 2007, s. 71-165.

5. René – François-René de Chateaubriand (wydanie dowolne)

Opracowania: A. Tatarkiewiczowa, Wstęp, w: F.-R. Chateaubriand, René, przeł. T. Boy-Żeleński, oprac. A. Tatarkiewiczowa, Wrocław 1964.

M. Janion, M. Żmigrodzka, René: od utraty do zatraty, w: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.

6. Straże nocne – August Ernest Klingemann (jedyne wydanie: Bonawentura August Ernest Fryderyk Klingemann, Straże nocne, przeł. K. Krzemieniowa i M. Żmigrodzka, wstęp S. Dietzsch i M. Żmigrodzka, oprac. i red. J. Ławski, Białystok 2006).

Opracowanie: Wstęp S. Dietzscha i M. Żmigrodzkiej do powyższego wydania.

7. Faust (część pierwsza) – Johann Wolfgang Goethe (wydanie: J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. i posł. A. Pomorski, Warszawa 1999 lub inne).

Opracowania: A. Pomorski, Ten bardzo poważny żart (Posłowie w powyższym wydaniu, do strony 562).

W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 9-43.

8. Adolf – Benjamin Constant oraz Nie igra się z miłością – Alfred de Musset (wyd. dowolne)

Opracowanie: B. Mucha, Literatura francuska XIX wieku, dz. cyt., s. 35-43, 116-134.

9. Manfred – George Gordon Byron (wydanie dowolne)

Opracowania: S. Treugutt, Byron i Napoleon w polskim micie romantycznym, w: tegoż, Geniusz wydziedziczony, Warszawa 1993.

S. Treugutt, hasło bajronizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.

10. Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz – Mary Wollstonecraft Shelley (wyd. dowolne)

Opracowania: J. Kamionowski, I ty zostaniesz Frankensteinem! „Frankenstein” Mary Shelley w interpretacji psychoanalitycznej, feministycznej i marksistowskiej, w: Edukacja dla przyszłości, t. 2, pod red. J.F. Nosowicza, Białystok 2005.

A. Sumera, „Mary Shelley’s ››Frankenstein‹‹” i „Frankenstein” Mary Shelley – adaptacja filmowa Kennetha Branagha a powieść, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.

11. Eugeniusz Oniegin – Aleksander Puszkin (wydanie dowolne)

Opracowanie: R. Łużny, Wstęp, w: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, wstępem i przypisami opatrzył R. Łużny, Wrocław 1993.

12. Bohater naszych czasów – Michaił Lermontow (wydanie dowolne)

Opracowanie: W. Jakubowski, Wstęp, w: M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Rogowicz, wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1966.

13. Opowieści niesamowite (wybór) – Edgar Allan Poe (Berenice, Zagłada domu Usherów, Człowiek tłumu, Czarny kot, Przedwczesny pogrzeb, Studnia i wahadło, William Wilson)

Opracowanie: S. Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego, Toruń 2008 (rozdział III: Strategie narracyjne).

14. Sylwia oraz Aurelia – Gérard de Nerval (najlepiej wydanie: G. de Nerval, Śnienie i życie, przeł. R. Engelking i T. Swoboda, Gdańsk 2012).

T. Swoboda, Przedmowa (w powyższym wydaniu).

Obowiązuje również znajomość 9. rozdziału („Pierwsza połowa XIX wieku”) syntezy Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

1.Wiedza:

- student ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna wybrane

zagadnienia literatury powszechnej XVIII-XIX wieku.

2. Umiejętności:

student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- potrafi analizować tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze

3. Kompetencje społeczne

- student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie prezentacji przedstawiającej sylwetkę pisarza i omówienie treści oraz problematyki omawianego dzieła.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Rozmowa na temat 3 wybranych lektur (z listy zajęć) oraz 9. rozdziału („Pierwsza połowa XIX wieku”) syntezy Literatura Europy. Historia literatury europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stasiewicz
Prowadzący grup: Piotr Stasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Pełny opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające. Literatura powszechna końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.

2. Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe (wydanie dowolne)

Opracowanie: O. Dobijanka-Witczakowa, Wstęp, w: J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wrocław 2000 lub wydanie wcześniejsze.

3. Mnich – Matthew Gregory Lewis (wydanie dowolne)

Opracowanie: Z. Sinko, Wstęp, w: M.G. Lewis, Mnich, przeł. i oprac. Z. Sinko, Wrocław 1964.

4. Kot w butach – Ludwig Tieck (L. Tieck, Kot w butach. Świat na opak, przeł., objaśnieniami i posł. opatrzył L. Libera, Zielona Góra 2007).

Opracowanie: L. Libera, Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka, Zielona Góra 2007, s. 71-165.

5. René – François-René de Chateaubriand (wydanie dowolne)

Opracowania: A. Tatarkiewiczowa, Wstęp, w: F.-R. Chateaubriand, René, przeł. T. Boy-Żeleński, oprac. A. Tatarkiewiczowa, Wrocław 1964.

M. Janion, M. Żmigrodzka, René: od utraty do zatraty, w: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.

6. Straże nocne – August Ernest Klingemann (jedyne wydanie: Bonawentura August Ernest Fryderyk Klingemann, Straże nocne, przeł. K. Krzemieniowa i M. Żmigrodzka, wstęp S. Dietzsch i M. Żmigrodzka, oprac. i red. J. Ławski, Białystok 2006).

Opracowanie: Wstęp S. Dietzscha i M. Żmigrodzkiej do powyższego wydania.

7. Faust (część pierwsza) – Johann Wolfgang Goethe (wydanie: J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. i posł. A. Pomorski, Warszawa 1999 lub inne).

Opracowania: A. Pomorski, Ten bardzo poważny żart (Posłowie w powyższym wydaniu, do strony 562).

W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 9-43.

8. Adolf – Benjamin Constant oraz Nie igra się z miłością – Alfred de Musset (wyd. dowolne)

Opracowanie: B. Mucha, Literatura francuska XIX wieku, dz. cyt., s. 35-43, 116-134.

9. Manfred – George Gordon Byron (wydanie dowolne)

Opracowania: S. Treugutt, Byron i Napoleon w polskim micie romantycznym, w: tegoż, Geniusz wydziedziczony, Warszawa 1993.

S. Treugutt, hasło bajronizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.

10. Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz – Mary Wollstonecraft Shelley (wyd. dowolne)

Opracowania: J. Kamionowski, I ty zostaniesz Frankensteinem! „Frankenstein” Mary Shelley w interpretacji psychoanalitycznej, feministycznej i marksistowskiej, w: Edukacja dla przyszłości, t. 2, pod red. J.F. Nosowicza, Białystok 2005.

A. Sumera, „Mary Shelley’s ››Frankenstein‹‹” i „Frankenstein” Mary Shelley – adaptacja filmowa Kennetha Branagha a powieść, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.

11. Eugeniusz Oniegin – Aleksander Puszkin (wydanie dowolne)

Opracowanie: R. Łużny, Wstęp, w: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, wstępem i przypisami opatrzył R. Łużny, Wrocław 1993.

12. Bohater naszych czasów – Michaił Lermontow (wydanie dowolne)

Opracowanie: W. Jakubowski, Wstęp, w: M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Rogowicz, wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1966.

13. Opowieści niesamowite (wybór) – Edgar Allan Poe (Berenice, Zagłada domu Usherów, Człowiek tłumu, Czarny kot, Przedwczesny pogrzeb, Studnia i wahadło, William Wilson)

Opracowanie: S. Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego, Toruń 2008 (rozdział III: Strategie narracyjne).

14. Sylwia oraz Aurelia – Gérard de Nerval (najlepiej wydanie: G. de Nerval, Śnienie i życie, przeł. R. Engelking i T. Swoboda, Gdańsk 2012).

T. Swoboda, Przedmowa (w powyższym wydaniu).

Obowiązuje również znajomość 9. rozdziału („Pierwsza połowa XIX wieku”) syntezy Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajko
Prowadzący grup: Marcin Bajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Pełny opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające. Literatura powszechna końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.

2. Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe (wydanie dowolne)

Opracowanie: O. Dobijanka-Witczakowa, Wstęp, w: J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wrocław 2000 lub wydanie wcześniejsze.

3. Mnich – Matthew Gregory Lewis (wydanie dowolne)

Opracowanie: Z. Sinko, Wstęp, w: M.G. Lewis, Mnich, przeł. i oprac. Z. Sinko, Wrocław 1964.

4. Kot w butach – Ludwig Tieck (L. Tieck, Kot w butach. Świat na opak, przeł., objaśnieniami i posł. opatrzył L. Libera, Zielona Góra 2007).

Opracowanie: L. Libera, Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka, Zielona Góra 2007, s. 71-165.

5. René – François-René de Chateaubriand (wydanie dowolne)

Opracowania: A. Tatarkiewiczowa, Wstęp, w: F.-R. Chateaubriand, René, przeł. T. Boy-Żeleński, oprac. A. Tatarkiewiczowa, Wrocław 1964.

M. Janion, M. Żmigrodzka, René: od utraty do zatraty, w: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.

6. Straże nocne – August Ernest Klingemann (jedyne wydanie: Bonawentura August Ernest Fryderyk Klingemann, Straże nocne, przeł. K. Krzemieniowa i M. Żmigrodzka, wstęp S. Dietzsch i M. Żmigrodzka, oprac. i red. J. Ławski, Białystok 2006).

Opracowanie: Wstęp S. Dietzscha i M. Żmigrodzkiej do powyższego wydania.

7. Faust (część pierwsza) – Johann Wolfgang Goethe (wydanie: J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. i posł. A. Pomorski, Warszawa 1999 lub inne).

Opracowania: A. Pomorski, Ten bardzo poważny żart (Posłowie w powyższym wydaniu, do strony 562).

W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 9-43.

8. Adolf – Benjamin Constant oraz Nie igra się z miłością – Alfred de Musset (wyd. dowolne)

Opracowanie: B. Mucha, Literatura francuska XIX wieku, dz. cyt., s. 35-43, 116-134.

9. Manfred – George Gordon Byron (wydanie dowolne)

Opracowania: S. Treugutt, Byron i Napoleon w polskim micie romantycznym, w: tegoż, Geniusz wydziedziczony, Warszawa 1993.

S. Treugutt, hasło bajronizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.

10. Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz – Mary Wollstonecraft Shelley (wyd. dowolne)

Opracowania: J. Kamionowski, I ty zostaniesz Frankensteinem! „Frankenstein” Mary Shelley w interpretacji psychoanalitycznej, feministycznej i marksistowskiej, w: Edukacja dla przyszłości, t. 2, pod red. J.F. Nosowicza, Białystok 2005.

A. Sumera, „Mary Shelley’s ››Frankenstein‹‹” i „Frankenstein” Mary Shelley – adaptacja filmowa Kennetha Branagha a powieść, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.

11. Eugeniusz Oniegin – Aleksander Puszkin (wydanie dowolne)

Opracowanie: R. Łużny, Wstęp, w: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, wstępem i przypisami opatrzył R. Łużny, Wrocław 1993.

12. Bohater naszych czasów – Michaił Lermontow (wydanie dowolne)

Opracowanie: W. Jakubowski, Wstęp, w: M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Rogowicz, wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1966.

13. Opowieści niesamowite (wybór) – Edgar Allan Poe (Berenice, Zagłada domu Usherów, Człowiek tłumu, Czarny kot, Przedwczesny pogrzeb, Studnia i wahadło, William Wilson)

Opracowanie: S. Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego, Toruń 2008 (rozdział III: Strategie narracyjne).

14. Sylwia oraz Aurelia – Gérard de Nerval (najlepiej wydanie: G. de Nerval, Śnienie i życie, przeł. R. Engelking i T. Swoboda, Gdańsk 2012).

T. Swoboda, Przedmowa (w powyższym wydaniu).

Obowiązuje również znajomość 9. rozdziału („Pierwsza połowa XIX wieku”) syntezy Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Pełny opis:

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające. Literatura powszechna końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.

2. Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe (wydanie dowolne)

Opracowanie: O. Dobijanka-Witczakowa, Wstęp, w: J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wrocław 2000 lub wydanie wcześniejsze.

3. Mnich – Matthew Gregory Lewis (wydanie dowolne)

Opracowanie: Z. Sinko, Wstęp, w: M.G. Lewis, Mnich, przeł. i oprac. Z. Sinko, Wrocław 1964.

4. Kot w butach – Ludwig Tieck (L. Tieck, Kot w butach. Świat na opak, przeł., objaśnieniami i posł. opatrzył L. Libera, Zielona Góra 2007).

Opracowanie: L. Libera, Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka, Zielona Góra 2007, s. 71-165.

5. René – François-René de Chateaubriand (wydanie dowolne)

Opracowania: A. Tatarkiewiczowa, Wstęp, w: F.-R. Chateaubriand, René, przeł. T. Boy-Żeleński, oprac. A. Tatarkiewiczowa, Wrocław 1964.

M. Janion, M. Żmigrodzka, René: od utraty do zatraty, w: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.

6. Straże nocne – August Ernest Klingemann (jedyne wydanie: Bonawentura August Ernest Fryderyk Klingemann, Straże nocne, przeł. K. Krzemieniowa i M. Żmigrodzka, wstęp S. Dietzsch i M. Żmigrodzka, oprac. i red. J. Ławski, Białystok 2006).

Opracowanie: Wstęp S. Dietzscha i M. Żmigrodzkiej do powyższego wydania.

7. Faust (część pierwsza) – Johann Wolfgang Goethe (wydanie: J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. i posł. A. Pomorski, Warszawa 1999 lub inne).

Opracowania: A. Pomorski, Ten bardzo poważny żart (Posłowie w powyższym wydaniu, do strony 562).

W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 9-43.

8. Adolf – Benjamin Constant oraz Nie igra się z miłością – Alfred de Musset (wyd. dowolne)

Opracowanie: B. Mucha, Literatura francuska XIX wieku, dz. cyt., s. 35-43, 116-134.

9. Manfred – George Gordon Byron (wydanie dowolne)

Opracowania: S. Treugutt, Byron i Napoleon w polskim micie romantycznym, w: tegoż, Geniusz wydziedziczony, Warszawa 1993.

S. Treugutt, hasło bajronizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.

10. Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz – Mary Wollstonecraft Shelley (wyd. dowolne)

Opracowania: J. Kamionowski, I ty zostaniesz Frankensteinem! „Frankenstein” Mary Shelley w interpretacji psychoanalitycznej, feministycznej i marksistowskiej, w: Edukacja dla przyszłości, t. 2, pod red. J.F. Nosowicza, Białystok 2005.

A. Sumera, „Mary Shelley’s ››Frankenstein‹‹” i „Frankenstein” Mary Shelley – adaptacja filmowa Kennetha Branagha a powieść, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.

11. Eugeniusz Oniegin – Aleksander Puszkin (wydanie dowolne)

Opracowanie: R. Łużny, Wstęp, w: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, wstępem i przypisami opatrzył R. Łużny, Wrocław 1993.

12. Bohater naszych czasów – Michaił Lermontow (wydanie dowolne)

Opracowanie: W. Jakubowski, Wstęp, w: M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Rogowicz, wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1966.

13. Opowieści niesamowite (wybór) – Edgar Allan Poe (Berenice, Zagłada domu Usherów, Człowiek tłumu, Czarny kot, Przedwczesny pogrzeb, Studnia i wahadło, William Wilson)

Opracowanie: S. Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego, Toruń 2008 (rozdział III: Strategie narracyjne).

14. Sylwia oraz Aurelia – Gérard de Nerval (najlepiej wydanie: G. de Nerval, Śnienie i życie, przeł. R. Engelking i T. Swoboda, Gdańsk 2012).

T. Swoboda, Przedmowa (w powyższym wydaniu).

Obowiązuje również znajomość 9. rozdziału („Pierwsza połowa XIX wieku”) syntezy Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)