Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie językowe tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1OJTE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie językowe tekstu
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 0400-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Praktyczna stylistyka cz.1 0400-PS1-2PST
Redakcja i korekta językowa (warsztaty) 0400-PS1-2RKJ

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć z opracowania językowego tekstu powinien wykazywać się wiedzą z zakresu reguł poprawności językowej (gramatycznej, leksykalnej, frazeologicznej, stylistycznej), z zakresu wyznaczników stylowych i gatunkowych tekstu, umiejętnością dokonania krytycznej analizy tekstu pod kątem jego struktury i języka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w ramach bloku fakultatywnego edytorstwo cyfrowe. Pogłębiają wiedzę studentów z zakresu redakcji i korekty tekstów oraz umiejętności związane z samodzielnym formułowaniem tekstów w różnych gatunkach i o różnych funkcjach. Mają charakter przede wszystkim praktyczny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo / językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok studiów, I stopień, semestr 4

Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z kultury języka, praktycznej stylistyki

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 28, laboratorium

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, elementy wykładu, prezentacja

Punkty ECTS: 3 (w semestrze 4-tym, w semestrze zimowym i letnim - 6)

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 28

zapoznanie się z lekturami - 30

przygotowanie indywidualnych zadań na zajęcia- 16

przygotowanie projektu zespołowego - 10

konsultacje - 8

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 36 godz. ( 1,25 ECTS), zajęcia praktyczne 26 godz. (1 ECTS)

W ramach zajęć realizowane są następujące zagadnienia (jako element zadań praktycznych):

1) różne aspekty pracy redaktora i korektora

2) redakcja i korekta tekstów rozmaitych gatunków,

3) krytyczna analiza tekstów,

4) metody pracy nad tekstem (redakcja i korekta),

5) wyznaczniki gatunkowe i stylowe,

6) podstawowe zasady składu,

7) samodzielne formułowanie tekstów.

Literatura:

1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

2. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

3. Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.

5. Słownik ortograficzny języka polskiego PWN

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Inne słowniki ortograficzne, frazeologiczne, wyrazów bliskoznacznych, portale i strony internetowe

Literatura uzupełniająca

7. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

8. Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX, 2004, s. 29-46

Efekty uczenia się:

KA7_KKO2 - student potrafi określić priorytety służące realizacji zadania.

KA7_WK1 - student posiada wiedzę o faktycznych i potencjalnych relacjach między rożnymi dyscyplinami naukowymi w ramach dziedziny nauk humanistycznych.

KA7_WK2 - student zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

KA7_WGK2 - student posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursu w komunikatach użytkowych, naukowych oraz artystycznych.

KA7_UWKOU2 - student analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

KA7_KKO1 - student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KA7_KOR1- student jest przygotowany do pracy w grupie, świadomy odpowiedzialność za zadania podjęte w pracy zespołowej.

KA7_KOR2 - student dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć (uczestnictwo w dyskusji), wykonanie zadań indywidualnych, projekt zespołowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 58 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz, Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz, Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 0400-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Praktyczna stylistyka cz.1 0400-PS1-2PST
Redakcja i korekta językowa (warsztaty) 0400-PS1-2RKJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia specjalnościowe, przygotowujące studenta do pracy z tekstami rozmaitego gatunku. Opierają się na kształtowaniu umiejętności krytycznej oceny tekstów i samodzielnego formułowania wypowiedzi zgodnie z przyjętymi normami.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie pracy z tekstem: jego korekty, redakcji, analizy krytycznej, dyskusji nad nim, a także samodzielnego pisania tekstów (m.in. naukowych, publicystycznych, retorycznych, użytkowych, urzędowych). Na każdych zajęciach student poznaje teoretyczne aspekty bieżącej pracy, samodzielnie realizuje zaplanowane zadanie: dokonuje korekty, redakcji tekstu, dyskutuje nad możliwą edycją tekstu, proponuje własne rozwiązania i argumentuje ich wybór, realizuje projekt zespołowy.

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształceniu umiejętności sprawnego redagowania i pisania tekstów.

Literatura:

1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

2. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

3. Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.

5. Słownik ortograficzny języka polskiego PWN

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Inne słowniki ortograficzne, frazeologiczne, wyrazów bliskoznacznych, portale i strony internetowe

Literatura uzupełniająca

7. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

8. Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX, 2004, s. 29-46

Uwagi:

Student może mieć dwie nieobecności w semestrze bez konieczności ich zaliczania. Każda kolejna nieobecność wymaga samodzielnego opracowania przez studenta pominiętych zagadnień i przedstawienia swojej wiedzy prowadzącemu podczas konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 58 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz, Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz, Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 0400-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Praktyczna stylistyka cz.1 0400-PS1-2PST
Redakcja i korekta językowa (warsztaty) 0400-PS1-2RKJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia specjalnościowe, przygotowujące studenta do pracy z tekstami rozmaitego gatunku. Opierają się na kształtowaniu umiejętności krytycznej oceny tekstów i samodzielnego formułowania wypowiedzi zgodnie z przyjętymi normami.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie pracy z tekstem: jego korekty, redakcji, analizy krytycznej, dyskusji nad nim, a także samodzielnego pisania tekstów (m.in. naukowych, publicystycznych, retorycznych, użytkowych, urzędowych). Na każdych zajęciach student poznaje teoretyczne aspekty bieżącej pracy, samodzielnie realizuje zaplanowane zadanie: dokonuje korekty, redakcji tekstu, dyskutuje nad możliwą edycją tekstu, proponuje własne rozwiązania i argumentuje ich wybór, realizuje projekt zespołowy.

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształceniu umiejętności sprawnego redagowania i pisania tekstów.

Literatura:

1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

2. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

3. Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.

5. Słownik ortograficzny języka polskiego PWN

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Inne słowniki ortograficzne, frazeologiczne, wyrazów bliskoznacznych, portale i strony internetowe

Literatura uzupełniająca

7. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

8. Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX, 2004, s. 29-46

Uwagi:

Student może mieć dwie nieobecności w semestrze bez konieczności ich zaliczania. Każda kolejna nieobecność wymaga samodzielnego opracowania przez studenta pominiętych zagadnień i przedstawienia swojej wiedzy prowadzącemu podczas konsultacji.

W razie trwania pandemii zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym, przy pomocy platformy edukacyjnej. Podstawą do zaliczenia będą: obecność na zajęciach i wykonanie zadania pisemnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.