Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM10 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Język w kulturze, kultura w języku

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godzin.

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja, prezentacje studentów

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminarium - 60 godzin 2 ECTS

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 120 godzin 4 ECTS

pisanie pracy – 60 godzin 2 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (90 godz. 3 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (150 godzin 5 ECTS)

Literatura:

1. Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1997;

2. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990;

3. O definicjach i definiowaniu, pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Lublin 1993;

4. Profilowanie w języku i tekście, pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Lublin 1998;

5. Punkt widzenia w języku i w kulturze, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin 2004;

6. Grzegorczykowa R. Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw. kognitywnej teorii języka, [w:]. Studia semantyczne, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron, Warszawa 1993;

7. Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001;

8. Językowa kategoryzacja świata, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Lublin 1996;

9. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Krakow 2001;

10. Kreowanie świata w tekstach, pod red. A. M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995;

11. Marody M., 1987, Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Warszawa 1987;

12. Przeszłość w językowym obrazie świata, pod red. A Pajdzińskiej., P. Krzyżanowskiego, Lublin 1999;

13. Pajdzińska A. i Tokarski R., Językowy obraz świata - konwencja i kreacja, „Pamiętnik Literacki” 1996, 4;

14. Semantyka tekstu artystycznego, pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego, Lublin 2001;

15. Język w kręgu wartości, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2003;

16. Relatywizm w języku i kulturze, pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego, Lublin 2010.

17. Sapir E. Kultura, język, osobowość, Warszawa 1979; Tabakowska E.,

18. Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995;

19. Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993;

20. Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995;

21. Whorf B. L. Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982;

22. Wierzbicka Anna, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych Zna terminologię nauk filologicznych na poziomie rozszerzonym. (FP2_W01)

Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,

wartościowania i problematyzowania komunikatów i tekstów właściwych dla tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie filologii polski (FP2_W07)

Umiejętności

Student potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną lub ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, merytorycznego argumentowania, specjalistycznej terminologii oraz poglądów innych autorów (FP2_U06, FP2_UO9)

Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach. (FP2_U07)

Kompetencje społeczne

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. (FP2_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, dyskuje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kuryłowicz
Prowadzący grup: Beata Kuryłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.