Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM12 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium w I etapie służy znalezieniu przez studenta - pod kierunkiem promotora - problemu badawczego i sformułowaniu tematu pracy magisterskiej, zgromadzeniu większości materiałów oraz sporządzeniu konspektu rozprawy.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności potrzebnych do napisania samodzielnej pracy magisterskiej i złożenia egzaminu końcowego (obrony pracy). Student podczas zajęć poznaje formalne standardy pracy oraz kryteria jej oceniania, wybiera i rozpoznaje swój obszar badawczy, znajduje problem, którym chce się zająć i formułuje temat pracy. Następnie zbiera do niej bibliografię podmiotową i przedmiotową, zapoznaje się z zebranymi materiałami i sporządza konspekt pracy. Podczas dyskusji na seminarium i wykonywania zadań cząstkowych pogłębia swoją wiedzę na wybrany temat i stawia pierwsze hipotezy badawcze, które sprawdza podczas lektur i pisemnych wprawek analityczno-interpretacyjnych.

Profil studiów: ogólnoakademicki,

forma studiów - stacjonarne,

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy,

dziedzina i dyscyplina - nauki humanistyczne, literaturoznawstwo,

rok i semestr studiów - I rok, 1 i 2 semestr, studia II stopnia,

wymagania wstępne - ukończone studia licencjackie, stopień licencjata,

liczba godzin dydaktycznych - 60,

metody dydaktyczne - dyskusja, ocena zaangażowania studenta w zbieranie materiału, projekt cząstkowy (etap I)

bilans nakładu pracy studenta - 200 godzin (8 ECTS), w tym: uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach - 125 godzin (5 ECTS), lektury i przygotowanie części projektu (temat pracy, konspekt) - 75 godzin (3ECTS)

Wskaźniki ilościowe - 8 ECTS (200 godz), zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 5 ECTS (125 godzin), zajęcia praktyczne - 3 ECTS (75 pkt)

Efekty uczenia się:

KA7_WG1

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa, zna kryteria kategoryzacji i chronologicznych podziałów przyjętych w dziedzinie nauk humanistycznych

KA7_WG2

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa.

KA7_WGK1

Definiuje pojęcia z zakresu analizy antropologicznej, teoretycznoliterackiej, historycznoliterackiej, na poziomie rozszerzonym, z uwzględnieniem kontekstów

KA7_WGK2

Posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursu w komunikatach użytkowych, naukowych oraz artystycznych.

KA7_UWKOU

2

Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

KA7_UWKOU3

Potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii.

KA7_KKO3

Uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuję się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, dostrzega powiązania rzeczywistości społeczno- politycznej z literaturą i językiem.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, ocena zaangażowania w zbieraniu materiałów, projekt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Zawadzka
Prowadzący grup: Danuta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest sformułowanie przez studenta - z pomocą promotora – tematu pracy magisterskiej wynikającego z jego zainteresowań, wiedzy literaturoznawczo-kulturowej i umiejętności nabytych w dotychczasowym kształceniu, wstępne rozpoznanie wybranego obszaru badawczego oraz istniejącej literatury przedmiotu i podjęcie pierwszych prób analityczno-interpretacyjnych.

Pełny opis:

W cyklu 2019/2020 temat seminarium to: Herstoria - historia kobiet w XIX wieku i we współczesnych kulturach regionalnych

Seminarium jest więc poświęcone narracyjnym i nienarracyjnym zapisom doświadczenia historii z kobiecej perspektywy w relacji do świadectw męskocentrycznych. Będą nas interesowały opowieści literackie (fikcjonalne) oraz dokumenty osobiste (pamiętniki, listy, autobiografie), pozostawione przez kobiety dzięwiętnastowieczne i współczesne: Polki, Żydówki, Białorusinki, Niemki, Rosjanki, Podlasianki, Ślązaczki. Można zatem będzie podjąć temat związany z doświadczeniem kobiet różnych epok, stanów, szlaków życiowych i profesji.

Seminarium dostarczy również wiedzy i posłuży zdobyciu umiejętności związanych z techniką pisania pracy magisterskiej, począwszy od wyboru tematu, przez wszystkie etapy powstawania rozprawy, aż do jej obrony i egzaminu dyplomowego.

I. Standardy pracy magisterskiej, etapy jej przygotowania i kryteria oceny

II. Jak określić problem badawczy i właściwe sformułować temat pracy magisterskiej

III. Przykłady tematów, kompozycja pracy, cechy narracji naukowej

IV. Indywidualne poszukiwania studenta - zorientowane na sformułowanie tematu magisterium, wstępne rozpoznanie literatury przedmiotu i sporządzenie konspektu- w ramach zakresu prac prowadzonych na seminarium: 1) problemy literatury romantyzmu i XIX wieku pojętej jako dziedzictwo światowe i lokalne, współtworzące kanon(y) i prowokujące do dyskusji, 2) dzieje regionalizmu, literatura regionu podlaskiego, jej przeszłość, stan obecny, diagnozy, specyfika, perspektywy rozwoju na tle dziedzictwa ziem i krajów sąsiedzkich (bliższych i dalszych), 3) recepcja literatury oświecenia i romantyzmu (w tym regionalnej) - dialog literatury najnowszej (polskiej i nie tylko) z wiekiem XIX. 4) zwrot herstoryczny a literatura XIX wieku i literatury regionalne

Literatura:

Lektury do wykorzystania w indywidualnych poszukiwaniach studenta:

...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka i in. Warszawa 2016

Bronisława Waligórska, Listy z Cytadeli 1886, opr. M. Rudaś-Grodzka, Warszawa 2018

Anna Moszyńska, Listy z Pirny 1858, opr. E. Kolinko, Warszawa 2018.

Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009

Weronika Grzebalska, Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015 2(26)

Agnieszka Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2001.

Anna Kowalczyk, Brakująca połowa ludzkości, Warszawa 2018

Elżbieta Dąbrowicz, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861, Białystok 2010.

Alina Kowalczykowa, Romantyzm. Nowe spojrzenie. Warszawa 2008.

Michał Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.

Dorota Siwicka, Zapytaj Mickiewicza, Gdańsk 2007

Jarosław Ławski, Mickiewicz – mit - historia. Studia, Białystok 2010

Jerzy Fiećko, Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków, Poznań 2011.

Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”, przedmowa, wybór i opracowanie S. Rosiek, Gdańsk 2011.

Maria Makaruk, Antoni Edward Odyniec – romantyk w zwierciadle biedermeieru, Warszawa 2012.

Krzysztof Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości, Poznań 2011.

Geografia Słowackiego, pod red. D. Siwickiej i M. Zielińskiej, Warszawa 2012 porównawczo z: Piękno Słowackiego, t. I: Principia, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, G. Kowalskiego, Białystok 2012.

Quidam. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011.

Wojciech Hamerski, Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego, Poznań 2010

Słowacki postkolonialny, pod red. M. Kuziaka, Bydgoszcz [2011]

Iwona Węgrzyn, W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kraków 2012

Michał Kuziak, Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013

Danuta Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela, Białystok 2013

Monika Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska, Warszawa 2014

Jerzy Borowczyk, Zesłane pokolenie. Filomacj w Rosji (1824-1870), Poznań 2014

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015

Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987

K. Schloegel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, L. Musiał, Poznań 2009

Od poetyki przestrzeni d geopoetyki, red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012

Geografia i metafora, red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk, Białystok 2014

E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014

„Teksty Drugie” 5/2014 i 6/2014 Historia ratownicza i Topo-grafie

Nowy regionalizm w badaniach literackich, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Zielona Góra 2012

Geografia wyobrażona regionu, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014

P. Rodak, Pismo, książka, lektura, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest sformułowanie przez studenta - z pomocą promotora – tematu pracy magisterskiej wynikającego z jego zainteresowań, wiedzy literaturoznawczo-kulturowej i umiejętności nabytych w dotychczasowym kształceniu, wstępne rozpoznanie wybranego obszaru badawczego oraz istniejącej literatury przedmiotu i podjęcie pierwszych prób analityczno-interpretacyjnych.

Pełny opis:

W cyklu 2019/2020 temat seminarium to: Herstoria - historia kobiet w XIX wieku i we współczesnych kulturach regionalnych

Seminarium jest więc poświęcone narracyjnym i nienarracyjnym zapisom doświadczenia historii z kobiecej perspektywy w relacji do świadectw męskocentrycznych. Będą nas interesowały opowieści literackie (fikcjonalne) oraz dokumenty osobiste (pamiętniki, listy, autobiografie), pozostawione przez kobiety dzięwiętnastowieczne i współczesne: Polki, Żydówki, Białorusinki, Niemki, Rosjanki, Podlasianki, Ślązaczki. Można zatem będzie podjąć temat związany z doświadczeniem kobiet różnych epok, stanów, szlaków życiowych i profesji.

Seminarium dostarczy również wiedzy i posłuży zdobyciu umiejętności związanych z techniką pisania pracy magisterskiej, począwszy od wyboru tematu, przez wszystkie etapy powstawania rozprawy, aż do jej obrony i egzaminu dyplomowego.

I. Standardy pracy magisterskiej, etapy jej przygotowania i kryteria oceny

II. Jak określić problem badawczy i właściwe sformułować temat pracy magisterskiej

III. Przykłady tematów, kompozycja pracy, cechy narracji naukowej

IV. Indywidualne poszukiwania studenta - zorientowane na sformułowanie tematu magisterium, wstępne rozpoznanie literatury przedmiotu i sporządzenie konspektu- w ramach zakresu prac prowadzonych na seminarium: 1) problemy literatury romantyzmu i XIX wieku pojętej jako dziedzictwo światowe i lokalne, współtworzące kanon(y) i prowokujące do dyskusji, 2) dzieje regionalizmu, literatura regionu podlaskiego, jej przeszłość, stan obecny, diagnozy, specyfika, perspektywy rozwoju na tle dziedzictwa ziem i krajów sąsiedzkich (bliższych i dalszych), 3) recepcja literatury oświecenia i romantyzmu (w tym regionalnej) - dialog literatury najnowszej (polskiej i nie tylko) z wiekiem XIX. 4) zwrot herstoryczny a literatura XIX wieku i literatury regionalne

Literatura:

Lektury do wykorzystania w indywidualnych poszukiwaniach studenta:

...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka i in. Warszawa 2016

Bronisława Waligórska, Listy z Cytadeli 1886, opr. M. Rudaś-Grodzka, Warszawa 2018

Anna Moszyńska, Listy z Pirny 1858, opr. E. Kolinko, Warszawa 2018.

Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009

Weronika Grzebalska, Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015 2(26)

Agnieszka Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2001.

Anna Kowalczyk, Brakująca połowa ludzkości, Warszawa 2018

Elżbieta Dąbrowicz, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861, Białystok 2010.

Alina Kowalczykowa, Romantyzm. Nowe spojrzenie. Warszawa 2008.

Michał Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.

Dorota Siwicka, Zapytaj Mickiewicza, Gdańsk 2007

Jarosław Ławski, Mickiewicz – mit - historia. Studia, Białystok 2010

Jerzy Fiećko, Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków, Poznań 2011.

Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”, przedmowa, wybór i opracowanie S. Rosiek, Gdańsk 2011.

Maria Makaruk, Antoni Edward Odyniec – romantyk w zwierciadle biedermeieru, Warszawa 2012.

Krzysztof Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości, Poznań 2011.

Geografia Słowackiego, pod red. D. Siwickiej i M. Zielińskiej, Warszawa 2012 porównawczo z: Piękno Słowackiego, t. I: Principia, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, G. Kowalskiego, Białystok 2012.

Quidam. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011.

Wojciech Hamerski, Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego, Poznań 2010

Słowacki postkolonialny, pod red. M. Kuziaka, Bydgoszcz [2011]

Iwona Węgrzyn, W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kraków 2012

Michał Kuziak, Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013

Danuta Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela, Białystok 2013

Monika Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska, Warszawa 2014

Jerzy Borowczyk, Zesłane pokolenie. Filomacj w Rosji (1824-1870), Poznań 2014

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015

Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987

K. Schloegel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, L. Musiał, Poznań 2009

Od poetyki przestrzeni d geopoetyki, red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012

Geografia i metafora, red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk, Białystok 2014

E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014

„Teksty Drugie” 5/2014 i 6/2014 Historia ratownicza i Topo-grafie

Nowy regionalizm w badaniach literackich, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Zielona Góra 2012

Geografia wyobrażona regionu, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014

P. Rodak, Pismo, książka, lektura, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.