Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1TI
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Po-nadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe;

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Cyrek B., Media społecznościowe - nowa przestrzeń nauki, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2016, nr 2, s. 45-56.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

Edney A., PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

Freedman J., Microsoft Word 2013, 2013.

Gwiazda-Rzepecka B., Bezpieczeństwo a media społecznościowe, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 6, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 2018, s. 84-100.

Herma M., Globalne ociemnienie, "Polityka" 2019, nr 39.

Lambert J., Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

Lambert J.,Frye C., Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

Woźniak-Zapór M., Sorkowska-Cieślak K., Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury, Kraków 2018.

Strony internetowe:

Microsoft365

Efekty uczenia się:

KA7_KOR1

KA7_KOR2

KA7_UWOU1

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie po wykonaniu zadań praktycznych. Dopuszcza się jedną nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Wprowadzenie.

2. Naukowe, elektroniczne bazy danych. Źródła UwB oraz ogólnodostępne.

3. Naukowe, elektroniczne bazy danych. Źródła UwB oraz ogólnodostępne, cz. II. Tworzenie bibliografii i przypisów w publikacjach anglojęzycznych.

4. Tworzenie bibliografii i przypisów w publikacjach anglojęzycznych, cz. II. Narzędzia OCR.

5. Bezpieczeństwo w sieci. Cenzura w Internecie.

6-7. Aplikacje mobilne służące do nauki. Prezentacje studentów.

8. Tworzenie stron internetowych. Zakończenie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe - formatowanie tekstu, stworzenie strony internetowej

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Cyrek B., Media społecznościowe - nowa przestrzeń nauki, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2016, nr 2, s. 45-56.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

Edney A., PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

Freedman J., Microsoft Word 2013, 2013.

Gwiazda-Rzepecka B., Bezpieczeństwo a media społecznościowe, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 6, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 2018, s. 84-100.

Herma M., Globalne ociemnienie, "Polityka" 2019, nr 39.

Lambert J., Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

Lambert J.,Frye C., Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

Woźniak-Zapór M., Sorkowska-Cieślak K., Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury, Kraków 2018.

Strony internetowe:

Microsoft365

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajko
Prowadzący grup: Marcin Bajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Podstawowe formatowanie tekstu (interlinie, tabulatory, czcionki, odstępy, wcięcia).

2. Tworzenie list wielopoziomowych, zaawansowane formatowanie z użyciem tabulatorów, kolumny, tabele i wykresy w dokumentach tekstowych

3. Zaawansowane formatowanie, obiekty, nagłówki, stopki, indeksy, skróty klawiaturowe ułatwiające edycję i formatowanie.

4. Zaawansowane operacje na plikach tekstowych: formatowanie i konwersja przypisów, skorowidze, recenzje, komentarze, hiperłącza.

5. Pełne formatowanie dużych tekstów, rozdziały, plan dokumentu, spisy treści, bibliografie, konwersja do innych formatów (pdf, mobi, epub).

6. Zaawansowane operacje na arkuszach kalkulacyjnych, formatowanie komórek, tabel i wykresów i przygotowanie dokumentów do druku.

7. Internet. Przeglądarki internetowe, historia, możliwości (wtyczki, dodatki), personalizacja, bezpieczeństwo, ustawienia prywatności.

8. Wyszukiwanie i gromadzenie danych w internecie. Narzędzia online: chmura, notatniki internetowe (Evernote, OneNote), przeglądarkowe wersje pakietów biurowych (Office 365, Google Docs). Udostępnianie danych, publikacja i upowszechnianie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe - formatowanie tekstu, stworzenie strony internetowej

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Cyrek B., Media społecznościowe - nowa przestrzeń nauki, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2016, nr 2, s. 45-56.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

Edney A., PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

Freedman J., Microsoft Word 2013, 2013.

Gwiazda-Rzepecka B., Bezpieczeństwo a media społecznościowe, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 6, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 2018, s. 84-100.

Herma M., Globalne ociemnienie, "Polityka" 2019, nr 39.

Lambert J., Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

Lambert J.,Frye C., Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

Woźniak-Zapór M., Sorkowska-Cieślak K., Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury, Kraków 2018.

Strony internetowe:

Microsoft365

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)