Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-1HLR
Kod Erasmus / ISCED: 09.031 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej cz. 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Merytoryczne wsparcie dla realizacji przedmiotu Historia literatury rosyjskiej stanowią:

Podstawowa wiedza z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej.

Ogólna wiedza na temat literatury zachodnioeuropejskiej w tym historii literatury polskiej. Na roku I równolegle prowadzone są również przedmioty (tj. Literatura powszechna, Wstęp do literaturoznawstwa), które ową ogólną wiedzę systematyzują i uzupełniają.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze rosyjskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania właściwych im procesów i zjawisk. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_19

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej, a także ogólną wiedzę na temat literatury zachodnioeuropejskiej, w tym historii literatury polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 60 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 10 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w wykładach: 15x2h= 30h (1 ETCS)

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć (czytanie utworów literackich, studiowanie literatury krytyczno-literackiej) 30x3,5h= 105h (3,5 ETCS)

Udział w konsultacjach (poprzedzony przygotowaniem: przeczytanie lektur z kanonu lektur dodatkowych do zaliczenia) 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim: 25h + 7h= 32h (1,5 ETCS)

Razem: 287h (co odpowiada 10 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Literatura:

Semestr I

Древнерусская литература

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dla dzieci moich)

- Иларион Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludziej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Повесть о Шемякином суде

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве, Разговор с Анакреоном и др.

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

Semestr II

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Сказка о рыбаке и рыбке, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, Скупой рыцарь, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (do wyboru)

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Między folklorem a literaturą: zagadka i przysłowie w procesie literackim dawnej Rusi, Bydgoszcz 1991.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

История русской литературы в четырех томах, т. 1, Ленинград 1980.

Гудзий Н. К., История древней русской литературы, изд. 8, Москва 1966.

Кусков В. В., История древней русской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Елеонская А. С., Орлов О. В., История русской литературы XVII – XVIII веков, Москва 1969.

Орлов О. В., Федоров В. И., Русская литература XVIII века, Москва 1973.

Буранок О. М., Русская литература XVIII века, Москва 1999.

Лебедева О. Б., История русской литературы XVIII века, Москва 2000.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Пушкарев А. Н., А. И. Разживин, История русской литературы XVIII века, ч. 1 и 2, Елабуга 2010, 2011.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Antologie:

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Antologia literatury XVIII wieku, оprac. W. Jakubowski, cz. I - III, Warszawa 1954–1959.

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury rosyjskiej XVIII wieku wraz z komentarzami, Warszawa 1978.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Кокарев А. В., Хрестоматия русской литературы XVIII века, Москва 1952.

Русская литература XVIII века, сост. Г. П. Макогоненко, Ленинград 1970.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi (KA6_WG3),

- metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych (KA6_WG8),

- podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy literatury danego obszaru językowego (KA6_WG10).

Absolwent potrafi:

- przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW3),

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW4),

- analizować typowe problemy filozoficzne istotne dla nauk z dziedziny humanistycznej (KA6_UW5),

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA6_UW6,

- właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA6_UW8,

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3),

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK4),

- planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole (KA6_UO1),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1),

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze I i II.

Egzamin po semestrze II.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i obecność na wykładach.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach odnotowywana każdorazowo, samodzielne opracowanie referatu na wskazany temat, zaliczenie kolokwium, zaliczenie kanonu lektur.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione na pierwszych zajęciach, na których pojawi się student po absencji oraz zaliczone na konsultacjach (w terminie 2 tygodni). Uzyskanie powyżej 5 nieobecności nie kwalifikuje studenta do zaliczenia przedmiotu.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu (w sesji letniej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic, Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic, Anna Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze rosyjskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania właściwych im procesów i zjawisk. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_19

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej, a także ogólną wiedzę na temat literatury zachodnioeuropejskiej, w tym historii literatury polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 60 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 10 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w wykładach: 15x2h= 30h (1 ETCS)

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć (czytanie utworów literackich, studiowanie literatury krytyczno-literackiej) 30x3,5h= 105h (3,5 ETCS)

Udział w konsultacjach (poprzedzony przygotowaniem: przeczytanie lektur z kanonu lektur dodatkowych do zaliczenia) 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim: 25h + 7h= 32h (1,5 ETCS)

Razem: 287h (co odpowiada 10 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Literatura:

Semestr I

Древнерусская литература

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dla dzieci moich)

- Иларион Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludziej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Повесть о Шемякином суде

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве, Разговор с Анакреоном и др.

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

Semestr II

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Сказка о рыбаке и рыбке, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, Скупой рыцарь, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (do wyboru)

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Między folklorem a literaturą: zagadka i przysłowie w procesie literackim dawnej Rusi, Bydgoszcz 1991.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

История русской литературы в четырех томах, т. 1, Ленинград 1980.

Гудзий Н. К., История древней русской литературы, изд. 8, Москва 1966.

Кусков В. В., История древней русской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Елеонская А. С., Орлов О. В., История русской литературы XVII – XVIII веков, Москва 1969.

Орлов О. В., Федоров В. И., Русская литература XVIII века, Москва 1973.

Буранок О. М., Русская литература XVIII века, Москва 1999.

Лебедева О. Б., История русской литературы XVIII века, Москва 2000.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Пушкарев А. Н., А. И. Разживин, История русской литературы XVIII века, ч. 1 и 2, Елабуга 2010, 2011.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Antologie:

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Antologia literatury XVIII wieku, оprac. W. Jakubowski, cz. I - III, Warszawa 1954–1959.

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury rosyjskiej XVIII wieku wraz z komentarzami, Warszawa 1978.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Кокарев А. В., Хрестоматия русской литературы XVIII века, Москва 1952.

Русская литература XVIII века, сост. Г. П. Макогоненко, Ленинград 1970.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze rosyjskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania właściwych im procesów i zjawisk. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_19

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej, a także ogólną wiedzę na temat literatury zachodnioeuropejskiej, w tym historii literatury polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 60 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 10 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w wykładach: 15x2h= 30h (1 ETCS)

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć (czytanie utworów literackich, studiowanie literatury krytyczno-literackiej) 30x3,5h= 105h (3,5 ETCS)

Udział w konsultacjach (poprzedzony przygotowaniem: przeczytanie lektur z kanonu lektur dodatkowych do zaliczenia) 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim: 25h + 7h= 32h (1,5 ETCS)

Razem: 287h (co odpowiada 10 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Literatura:

Semestr I

Древнерусская литература

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dla dzieci moich)

- Иларион Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludziej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Повесть о Шемякином суде

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве, Разговор с Анакреоном и др.

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

Semestr II

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Сказка о рыбаке и рыбке, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, Скупой рыцарь, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (do wyboru)

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Między folklorem a literaturą: zagadka i przysłowie w procesie literackim dawnej Rusi, Bydgoszcz 1991.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

История русской литературы в четырех томах, т. 1, Ленинград 1980.

Гудзий Н. К., История древней русской литературы, изд. 8, Москва 1966.

Кусков В. В., История древней русской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Елеонская А. С., Орлов О. В., История русской литературы XVII – XVIII веков, Москва 1969.

Орлов О. В., Федоров В. И., Русская литература XVIII века, Москва 1973.

Буранок О. М., Русская литература XVIII века, Москва 1999.

Лебедева О. Б., История русской литературы XVIII века, Москва 2000.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Пушкарев А. Н., А. И. Разживин, История русской литературы XVIII века, ч. 1 и 2, Елабуга 2010, 2011.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Antologie:

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Antologia literatury XVIII wieku, оprac. W. Jakubowski, cz. I - III, Warszawa 1954–1959.

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury rosyjskiej XVIII wieku wraz z komentarzami, Warszawa 1978.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Кокарев А. В., Хрестоматия русской литературы XVIII века, Москва 1952.

Русская литература XVIII века, сост. Г. П. Макогоненко, Ленинград 1970.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze rosyjskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania właściwych im procesów i zjawisk. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_19

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej, a także ogólną wiedzę na temat literatury zachodnioeuropejskiej, w tym historii literatury polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 60 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 10 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w wykładach: 15x2h= 30h (1 ETCS)

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć (czytanie utworów literackich, studiowanie literatury krytyczno-literackiej) 30x3,5h= 105h (3,5 ETCS)

Udział w konsultacjach (poprzedzony przygotowaniem: przeczytanie lektur z kanonu lektur dodatkowych do zaliczenia) 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim: 25h + 7h= 32h (1,5 ETCS)

Razem: 287h (co odpowiada 10 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Literatura:

Semestr I

Древнерусская литература

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dla dzieci moich)

- Иларион Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludziej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Повесть о Шемякином суде

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве, Разговор с Анакреоном и др.

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

Semestr II

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Сказка о рыбаке и рыбке, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, Скупой рыцарь, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (do wyboru)

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Między folklorem a literaturą: zagadka i przysłowie w procesie literackim dawnej Rusi, Bydgoszcz 1991.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

История русской литературы в четырех томах, т. 1, Ленинград 1980.

Гудзий Н. К., История древней русской литературы, изд. 8, Москва 1966.

Кусков В. В., История древней русской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Елеонская А. С., Орлов О. В., История русской литературы XVII – XVIII веков, Москва 1969.

Орлов О. В., Федоров В. И., Русская литература XVIII века, Москва 1973.

Буранок О. М., Русская литература XVIII века, Москва 1999.

Лебедева О. Б., История русской литературы XVIII века, Москва 2000.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Пушкарев А. Н., А. И. Разживин, История русской литературы XVIII века, ч. 1 и 2, Елабуга 2010, 2011.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Antologie:

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Antologia literatury XVIII wieku, оprac. W. Jakubowski, cz. I - III, Warszawa 1954–1959.

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury rosyjskiej XVIII wieku wraz z komentarzami, Warszawa 1978.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Кокарев А. В., Хрестоматия русской литературы XVIII века, Москва 1952.

Русская литература XVIII века, сост. Г. П. Макогоненко, Ленинград 1970.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)